Обучителни трудности

Техните личности, а не техните диагнози, правят децата специални и уникални.

Повече за специфичните обучителни трудности

Информацията тук ще ви ориентира за специфичните характеристики на различните типове затруднения и влиянието, което оказват на уменията за учене и общуване, както и ранни маркери за откриването им.

Всяко дете има право на позитивна и цялостна идентичност. Никога не мислете и не наричайте децата с техните диагнози. Функцията на една диагноза е да насочи вниманието към дадено затруднение, за което да се осигури конкретна подкрепа, а не да определи една личност, едно дете...

 За ученикът с дисграфия е сложно да запомни къде трябва да сложи молива, за да започне изписването на буквата, и как да я формира и така забравя какво е искал да изрази, пишейки...

Децата с дискалкулия могат да се затрудняват да разбират прости концепции свързани с числата, да им липсва интуитивно разбиране за връзката между числа и количества, както и да се затрудняват с ...

В Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета, Допълнителни разпоредби, § 3.  2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.) четем:...

Трудностите в усвояването на умения за четене са били във фокуса на вниманието на много родители, учители, терапевти, политици и, разбира се, хора с такива затруднения. В литературата, интернет...