Шевица и симетрия

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/12/2020 - 16:30
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Технологиите се превърнаха в неразделна част от ежедневието ни, Интернет  сякаш е новата ни религия, а ние изглежда, че се отдалечаваме все повече от корените си.

Като учител по математика се стремя с учениците да решаваме задачи от реалния живот, а те да осъзнават приложимостта на математиката и да повишават мотивацията си за боравене с математически понятия. В процеса на работата разработих различни стратегии, които превърнаха класната ми стая в място където учениците  изследват света.

Осева симетрия, еднаквост, декартова координатна система, квадранти, графика, абциса, ордината са термини и понятия, приемани от учениците за нещо абстрактно, трудно и невъзможно за разбиране.  Възниква въпросът: „Какви дидактически технологии да избере учителят?“

Учениците учат най-добре със сетивата си. Колкото повече сетива участват в обучението, толкова по-добре урокът е научен и разбран. По този начин от пасивни слушатели те  се превърщат в активни участници в учебния процес. В обучението по математика е подходящо да се прилагат и съвременните методи на обучение: информационни технологии, математически софтуер, мозъчна атака. Не ги  отхвърлям, но след часовете прекарани пред компютрите всички ние имаме нужда от нещо различно - да усетим молива, листа, книгата.  

Ето няколко насоки за провеждане на урок:

За създаването на приятна атмосфера класната стая  подреждам така, че учениците от 8 клас да седнат на групи от по 4 човека. Работата в група е предпоставка всеки  да може да  покаже силните си страни.

Екипната задача е разработена към урок „Симетрия“. Целта е да се затвърдят знанията и уменията на учениците, както и да се формират умения за екипна работа. Всеки екип разполага с три бели картона с различен размер и три различни шевици под формата на пъзел. Учениците от всяка група трябва да подредят пъзелите, да ги залепят и да ги презентират пред класа, използвайки термини и определения от уроците Еднаквости  и Симетрия и да обяснят какъв вид геометрични фигури участват.

Междупредметни връзки: История и цивилизация, музика, изобразително изкуство.

Поставяне на домашна работа – да направят работна карта на тема „Симетрия“, като използват мотиви от българска шевица.

Как по-колоритно можем да научим учениците да различават видовете еднаквост  и да откриват симетрични фигури, и да построяват образи при геометрично преобразование? Как скучната, според учениците математика, да се превърне в любим предмет, забавен час? Това са въпроси, на които един възможен  отговор  е: с помощта на българската шевица. Освен математическите знания такъв урок дава възможността да се докоснат до везмо, да го пипнат, да усетят, да почувстват силата на цветовите комбинации...

Едва ли има човек разглеждал шевица, който да не е усетил красотата и хармонията ѝ. Вероятно всеки се се е заглеждал в сложните комбинации от геометрични форми в различен цвят. Пъстрите символи – извезани, изтъкани, изрисувани или щамповани върху дрехите, носят своето послание. Точно тази магия използвах, за да вдъхновя своите ученици в обучението по математика.

  Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Лидия Каменова, учител по математика, ПГТ "Н.Й.Вапцаров", гр. Сливница

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин