Електронен курс "Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

Настоящият електронен курс е авторски продукт на Сдружение за споделено учене ЕЛА. /от 25.09.2019 г. Център за приобщаващо образование става Сдружение за споделено учене ЕЛА/. Той е естествено продължение на работата на екипа ни с училищата по програма “Едно училище за всички”. В желанието си да Ви предадем опита, който сме натрупали, както и да направим Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда максимално достъпен за педагогическите специалисти и училищните екипи, създадохме този курс, озаглавен “Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики”.

 

След края на курса, ще знаете:

 • какво е организационно училищно развитие
 • какво е организационна училищна промяна
 • каква е ролята на организационното развитие и организационната промяна в изграждането на приобщаваща училищна среда
 • какво е системен подход и защо е ключов за изграждане на приобщаваща училищна среда
 • какво представлява и как работи Моделът за изграждане на приобщаваща училищна среда
 • какво включва и как се прилага инструментариумът за работа с Модела на практика

и ще можете да:

 • прилагате принципите на организационното развитие, организационната училищна промяна и системния подход във Вашето училище
 • прилагате в практиката на вашето училище Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда
 • направите самооценка на училището си по инструмента за самооценка, разработен от екипа на Сдружението
 • дефинирате приоритети за работа по изграждане на приобщаваща училищна среда
 • съставите план за работа по изграждане на приобщаваща училищна среда

 

Курсът е организиран в три отделни модула, всеки от които е съставен от три обучителни сесии.

В първи модул ще се запознаете с концептуалната и теоретична рамка, върху която заляга Модела, а именно - с понятията организационно развитие и организационна промяна - тъй като изграждането на приобщаваща среда е преди всички постоянен процес на промяна и развитие. Ще имате възможност и да разгледате училището като организация  - с нейните особености, предизвикателства и потенциали.

Вторият модул е посветен изцяло на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда. В рамките на този модул ще можете да научите кои са принципите за работа с Модела, кои са областите на училищно развитие съгласно Модела и през какви процеси преминава всеки училищен екип в прилагането на Модела на практика.

В рамките на последния, трети модул ще имате възможност да разберете как се работи с инструментите за прилагане на Модела, да ги приложите на практика сами и/или в екип с Вашите колеги, като през това време ще получавате насоки, които ще Ви помогнат да сте оптимално ефективни в работата си.

Цена за записване и за получаване на пълен достъп до курса е 49 лв.

Промоционални цени: 

Индивидуални намаления

Групови пакети

 • при записали се до 5 души от училищен екип, цената за потребител е 40 лв.
 • при записали се между 5 и 10 души от училищен екип, цената за потребител е 35 лв. 
 • при записали се над 10 души от училищен екип, цената за потребител е 30 лв.

 

 

 

Често задавани въпроси

За кого е този курс?

Този курс е предназначен за директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено по посока изграждане на приобщаваща среда в своето училище

Как е организиран курсът и колко време отнема завършването му?

Всеки от трите модула е съставен от три сесии. Обучителните материали и тестовете са достъпни за участниците по всяко време. Препоръчителният срок за завършване на всеки модул е една седмица. Това обаче зависи преди всичко от индивидуалното темпо на работа. Можете да си дадете и повече време, но е добре да работите с равномерно темпо, с оглед по-доброто възприемане на информацията. 

Има ли фиксирани срокове, в които платформата е достъпна за потребителите?

Не. Платформата е достъпна винаги и по всяко време.

Кога започва и завършва курсът?

Курсът започва с регистрирането Ви и завършва, когато преминете през съдържанието и тестовете на всички модули. 

Как става оценяването и сертифицирането?

Всеки модул завършва с тестове за проверка на разбирането. Резултатът от всеки тест определя успешното завършване на модула, респективно на курса. За да преминете успешно през тестовете, се очаква да сте запознати със съдържанието на курса. В края на курса, тези участници, които са се справили с всички тестове и са преминали успешно всички модули, ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаване на курса. 

Курсът съдържа и самооценъчни въпросници, резултатите от някои, от които по Ваш избор могат да бъдат използвани за целите на проучвания в областта на приобщаващото образование. Те не се оценяват и отговорите от тях нямат отношение към крайния резултат от обучението.

Как ще получа моя сертификат?

Сертификатът може да се изтегли през профила като натиснете иконата-медал в горния десен ъгъл на началната страница на курса. 

Ще получа ли кредити след преминаване на този курс? 

Съгласно условията на Центъра за професионална квалификация и преквалификация на учителите, кредити не могат да бъдат присъждани за преминаване на дистанционно обучение. Можете да получите кредит, в случай, че вземете участие и в обявените на сайта на МОН присъствени обучения на Сдружение за споделено учене ЕЛА. 

Как мога да се запиша за курса?

За да вземете курса е необходимо да се регистрирате  в обучителната платформа на Сдружението като въведете своя имейл адрес и паролата, която желаете да използвате. След това ще получите автоматичен имейл, на който да потвърдите своята регистрация. Имайте предвид, че достъпът до курса е платен.

Как да платя?

Необходимо е да направите превод по банковата сметка на Сдружението:

 
Сдружение за споделено учене ЕЛА
Уникредит Булбанк
IBAN: BG85 UNCR 7000 1523 1150 44
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Име на участника
 

След осчетоводяване на плащането, ще получите имейл с код за достъп до платеното съдържание.

Молим Ви, преди да продължите напред, да се запознаете с Общите условия за потребители:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Заявка за записване                                                        Вход към онлайн обучение