Изследвания

Изследвания в областта на приобщаващото образование

Актуалните изследвания в областта на приобщаващото образование:

  Приобщаващото образование и подготовката на учителите - Резултати от непредставително онлайн проучване на мнението на учителите, март 2017

  ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА. Изследване на Националния статистически институт (НСИ), 2017

  ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА. Ефекти върху бюджетирането, заплатите и качеството на образование. Инститит за пазарна икономика (И.П.И), април 2017

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД УЧЕНИЦИ В VI КЛАС. АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД

  ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА И РОЛЯТА НА ОБЩИНИТЕ, Годишен доклад на център за приобщаващо образование, ноември 2016 г.

   „ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩИНИТЕ“ – ОСНОВНИ  ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ - Из Годишен доклад на център за приобщаващо образование, ноември 2016 г.

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД УЧЕНИЦИ В VI КЛАС, Юни 2016 г.

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015 г.

  ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОЛКО ОЩЕ НИ ОСТАВА. Позиция на Център за приобщаващо образование, март 2015 г.

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТНОСНО УЧИЛИЩЕТО И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2014 г.

  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, септември 2014 г.

 

Въпреки, че пътят към успешен процес на приобщаващо образование минава през преместване на центъра на приобщаващото образование в училище, през овластяване на училищното лидерство, през...