Общи условия - Онлайн курсове

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ОНЛАЙН КУРС“,

ДОСТЪПНА ДИРЕКТНО ПРЕЗ УЕБСАЙТА PRIOBSHTI.SE

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от Сдружение за споделено учене ЕЛА информационни услуги и ресурси, наричани „онлайн курсове“, посредством порталния уебсайт http://priobshti.se и урежда отношенията между Сдружението и всеки един от потребителите им.

 

І. ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. "IP Адрес" ("IP address") e уникален идентификационен номер, използван от машини, който ги идентифицира, когато изпращат и получават информация през Интернет или локална мрежа, свързващи се със страница или ресурс на потребителя, посредством интернет протокол, даващ възможност тези машини да бъдат локализирани в глобалната Интернет мрежа.

2.Сдружение за споделено учене ЕЛА (наричано по-долу за краткост ЕЛА) е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по фир. дело № 4445/2007, по описа на СГС, ЕИК 175256518, със седалище град София и адрес на управление ж.к.Младост, бл.342, вх.Б, ет.6, ап.42 и адрес за кореспонденция 1000 София, ул.Княз Борис I № 133, тел.. (+359 2) 986 96 96, факс (+ 359 2) 870 20 63, e-mail: office@cie-bg.eu, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него Интернет портал: http://priobshti.se, както и през пространството на платформата за електронни обучения ИЛИАС, с адрес obuchenia.priobshti.se

3. http://priobshti.se е платформа (портален уебсайт) за обмяна на идеи и ресурси за учене и участие на децата, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни и образователни услуги и ресурси, които са описани в настоящите Общи условия.

4. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните от уебсайта http://priobshti.se информационни или образователни услуги и ресурси.

5.  Онлайн курсът „Запознаване с приобщаващото образование“ е  услуга, която се предоставя за ползване на уебсайта http://priobshti.se и представлява обучение и прилежащи към него материали, предоставени по електронен път за ползване от потребителя. Тази услуга е безплатна и със свободен достъп след регистрация.

6. Поредицата от онлайн курсове, базирани на Модела за изграждане на приобщаваща училища среда – „Едно училище за всички“, са услуга, която се предоставя за ползване на платформата ИЛИАС, на адрес https://obuchenia.priobshti.se/, и която може да бъде достъпена през основния портален уебсайт https://priobshti.se. Услугата представлява серия от обучения и прилежащите към тях материали, предоставени по електронен път за ползване от потребителя. Тази услуга изисква отделна регистрация в платформата ИЛИАС и се заплаща.

7. „Потребителски профил” е обособена част в http://priobshti.se, съдържаща индивидуална информация за потребителя, която е предоставена от самия него, когато се регистрира на сайта. Тази информация се съхранява и пази от http://priobshti.se и достъпът до съответния потребителски профил се осъществява посредством потребителско име (user name) и парола (password).

8. „Потребителски профил“ в ИЛИАС е обособена част в платформата за електронни обучения (с локален адрес https://obuchenia.priobshti.se), съдържаща индивидуална информация за потребителя, която е предоставена от самия него, когато се регистрира на сайта. Тази информация се съхранява и пази от http://obuchenia.priobshti.se и достъпът до съответния потребителски профил се осъществява посредством потребителско име (user name) и парола (password).

9. „Потребителско име” е произволно избрано от съответния потребител свободно съчетание от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в http://priobshti.se. Същото важи и за платформата за електронни обучения с адрес https://obuchenia.priobshti.se.

10. „Парола” е произволно избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира. Същото важи и за платформата за електронни обучения с адрес https://obuchenia.priobshti.se.

11. "Злоумишлени действия" са всякакви действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката или които са причина за нанасяне вреди на лица, свързани към Интернет, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на всякакви действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен и търговски шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), умишлено изпращане на "троянски коне" или инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

12. "Електронна препратка" (link/hyperlink) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която препраща читателя към някой друг елемент от страницата или към друг информационен ресурс или обект извън страницата или сайта, които са разположени локално или в компютърна мрежа.

13. "Интернет страница" (уебстраница) е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена част от него.

14. „Потребителското съдържание” представлява всякакви данни (информация, текст, звук, видеоклипове, файлове, софтуер и програми, музика, снимки, графики, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница), които всеки потребител разполага на Сървър на ЕЛА, за да могат те да са достъпни чрез Уебсайта http://priobshti.se за всеки друг потребител.

15. „Търговско съобщение” е рекламно или друг вид съобщение, което има за цел да представи стока или услуга, предоставяна от физическо или юридическо лице, извършващо търговска дейност или упражняващо свободна професия.

16. „Случайно събитие” представлява непредвидено към момента на сключването на договора за предоставяне на съответната услуга обстоятелство от извънреден или форсмажорен характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

17.Сдружение за споделено учене ЕЛА чрез уебсайта http://priobshti.se, както и локалната страница на платформата за електронни обучения ИЛИАС с адрес https://obuchenia.priobshti.se/ осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия.

18.Използването на безплатната услуга „онлайн курс“ се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил, с  потребителско име и парола. Това важи само за електронния курс „Запознаване с приобщаващото образование“, който е разположен на сайта http://priobshti.se.

19. Използването на платената услуга „онлайн курс“ се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ само след предварителна регистрация, заплащане и създаване на потребителски профил, с потребителско име и парола. Това важи за всички електронни курсове от поредицата курсове, базирани на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда – „Едно училище за всички“.

20. Договорът, който сключва всеки един ПОТРЕБИТЕЛ със Сдружение за споделено учене ЕЛА, като приемайки Общите условия, поражда своето действие от момента на постигане на съгласие, описано в т. 21 и т. 22, като за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ, това действие е за неопределен срок, до прекратяването му по реда на т. 23, т. 34, т.43 и т. 44 от настоящите Общи условия.

21.Настоящите Общи условия са достъпни на адрес http://priobshti.se в началните страници на онлайн обученията, предоставяни от Сдружението, както и на началната локална страница на платформата ИЛИАС с адрес: https://obuchenia.priobshti.se/. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ ползващ услугите и ресурсите на уебсайта http://priobshti.se, както и електронните курсове на платформата ИЛИАС (https://obuchenia.priobshti.se/)  декларира, че е запознат с тях, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

22.При извършването на регистрацията, посредством отбелязване на полето „Съгласен съм с Общите условия” на http://priobshti.se, както и при първоначален достъп до платформата за електронни обучения ИЛИАС на https://obuchenia.priobshti.se/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави изрично  електронно заявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Така той декларира, че е запознат и е съгласен с Общите условия.

III. ПРОМЕНИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

23. В случай на промяна на предлаганите услуги на уебсайта http://priobshti.se, както и на локалната страница в платформата за електронни обучения ИЛИАС  https://obuchenia.priobshti.se/, допълване или промяна на услугите, наличие на законодателни или други промени, настоящите Общи условия, могат да бъдат променени от Сдружение за споделено учене ЕЛА. Когато бъде извършена промяна в Общите условия, Сдружение за споделено учене ЕЛА е длъжно да ги доведе до знанието на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, посредством публикацията им на уебсайта http://priobshti.se, както и на локалната страница на платформата за електронни обучения ИЛИАС https://obuchenia.priobshti.se/, който в срок от 15 дни е длъжен да се запознае с тях. В случай, че регистриран ПОТРЕБИТЕЛ изрази своето несъгласие или не приеме промените в Общите условия в указания срок, това ще доведе до автоматичното прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и прекратяване на ползваните от него услуги. В този случай Сдружение за споделено учене ЕЛА има правото да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до неговия профил и да изтрие от своя сървър цялото потребителско съдържание.

IV. ТАКСИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

24. Таксите за поредицата от платени онлайн курсове, базирани на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда – „Едно училище за всички“, са обявени в уебсайта http://priobshti.se в секция “Онлайн обучения” са с ДДС и включват:

  • Ползване на цялото съдържание, достъпно в рамките на онлайн курса за периода на регистрация;
  • Оценка на наученото чрез онлайн тестове, въпросници и други инструменти в рамките на онлайн курса;
  • Съпътстващо съдействие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникнали въпроси или нередности по време на преминаването на онлайн курса;
  • Еднократно издаване на електронен сертификат при завършване на курса.

25. Таксите се заплащат в брой, в офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, или по банков път:

Банка:  УниКредит Булбанк

IBAN:  BG85 UNCR 7000 1523 1150 44

BIC CODE:  UNCRBGSF

Tитуляр: СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ ЕЛА

В платежното нареждане трябва да се окаже името на курса, за който се прави плащане. Сканирано копие на платежния документ с подпис и печат на банката, трябва да се изпрати на e-mail адрес: office@cie-bg.eu.

26. След успешно осчетоводяване на плащането, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава индивидуален код за достъп до съответното обучение.

27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя кода си за достъп и/или данните си за достъп до профила и активираните от него електронни обучения на трети лица.

V.ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

28. При регистрацията си, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ избира свободно потребителско име и парола. В случай, че избраното потребителско име е свободно, той го получава и то служи за достъп до неговия потребителски профил, а с това и възможността да използва всички услуги от настоящите Общи условия.

29. Всяко едно потребителско име представлява уникално съчетание от букви и цифри, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност да използва всички услуги на уебсайта http://priobshti.se изискващи регистрация, както и електронните обучения в платформата ИЛИАС, на локалната страница https://obuchenia.priobshti.se/. Сдружение за споделено учене ЕЛА не носи отговорност за избора на потребителското име на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговото евентуално съвпадение с друго, както и за това то да не засяга права на трети лица, правото на търговско наименование или други права, които са предмет на интелектуална собственост. Паролата представлява свободно съчетание от букви и цифри, които заедно с потребителското име дават достъп на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до неговия профил и съответните услуги.

30. Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право само на един активен потребителски профил на уебсайта http://priobshti.se, както и на платформата за електронни обучения ИЛИАС https://obuchenia.priobshti.se/. Съгласно настоящите Общи условия се забранява ПОТРЕБИТЕЛ да се регистрира под чуждо име или като използва чужда самоличност. В такъв случай, Сдружение за споделено учене ЕЛА може да откаже регистрация на подобен ПОТРЕБИТЕЛ или да заличи вече съществуваща, като не носи отговорност за произтичащите от това последици.

31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да има предвид, че изписването на потребителското име  е идентично с това, което се вписва в сертификата за успешно преминат онлайн курс за „Запознаване с приобщаващото образование“ (на http://priobshti.se), а за курсовете в платформата ИЛИАС (https://obuchenia.priobshti.se/), в сертификата се записват първото име и фамилията, а не потребителското име.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

32.Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва съдържанието и материалите, публикувани на уебсайта http://priobshti.se, единствено и само за лично ползване при стриктното спазване на настоящите Общи условия. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ използва, цитира или се позове на материал, публикуван на уебсайта http://priobshti.se, той е длъжен да отбележи това обстоятелство, като посочи заглавието на статията (материала), неговия автор и приложи линк, който да указва местоположението на въпросният текст на уебсайта http://priobshti.se. Останалите въпроси, свързани с интелектуалната собственост, са уточнени в глава VIII по-долу.

33.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е длъжен при използване на предоставените от уебсайта http://priobshti.se услуги, да не нарушава настоящите Общи условия, да не извършва каквито и да е злоумишлени действия, както и да не извършва действия, в резултат на които се зарежда нежелано от другите потребители съдържание от типа „pop up“ и други подобни.

34.Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ има право да се откаже от използването на предоставените от Сдружение за споделено учене ЕЛА услуги, посредством прекратяване на регистрацията си на уебсайта http://priobshti.se. От момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати регистрацията си, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ, от момента, в който преустановят ползването на услугите по т.15 и 16, договорът между страните се счита за автоматично прекратен. Последиците от прекратяването настъпват веднага – Сдружение за споделено учене ЕЛА прекратява достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до неговия профил и има право да заличи от сървърите си цялото потребителско съдържание.

35. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ вземе решение да прекрати ползването на услугата и регистрацията си, Сдружение за споделено учене ЕЛА не се  задължава да възстанови частично или изцяло платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ  такса.

36. За да се осигурят максимално добри условия за преминаване на онлайн курсовете , ПОТРЕБИТЕЛЯТ е  длъжен своевременно да сигнализира на Сдружение за споделено учене ЕЛА за всяка нередност, констатирана от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ ЕЛА

37. Сдружение за споделено учене ЕЛА не е длъжно да извършва контрол на начина на ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на предоставяните услуги, както и  на вида на потребителското съдържание. За Сдружение за споделено учене ЕЛА не съществува задължение да следи и наблюдава информацията съхранявана на сървърите му или на сървърите на други организации, с които е в партньорски отношения, както и да издирва или следи за факти, доказващи извършването на неправомерна или незаконосъобразна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

38. Цялата информация, свързана с безплатната услуга “онлайн курс”, се намира на сървърите на Агенция Стратегма ООД, която предлага услуги в сферата на информационните технологии, софтуер и консултиране, и с която Сдружение за споделено учене ЕЛА има договор за използване на услуги и сървърно пространство.

Съгласно договора, от  Агенция Стратегма ООД се изисква също да прилага необходимите мерки за безопасност и сигурност, за да защити личните данни на Потребителите, както и да изтрие или върне личните данни, които обработва във връзка с договора си със Сдружение за споделено учене ЕЛА при прекратяване или изтичане на този договор.  Агенция Стратегма ООД може да използва подизпълнители, като е задължен да уведомява Сдружение за споделено учене ЕЛА за тях, а Сдружение за споделено учене ЕЛА може да възрази срещу конкретен подизпълнител. Съгласно договора си със Сдружение за споделено учене ЕЛА,  Агенция Стратегма ООД има задължение да определя в договорите с подизпълнителите си същото ниво на защита на личните данни, каквито е договорило със Сдружение за споделено учене ЕЛА.

39. Цялата информация, свързана с платената услуга “онлайн курс”, се намира на сървърите на софтуерна фирма НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД, която предлага услуги в сферата на информационните технологии, софтуер и консултиране, и с която Сдружение за споделено учене ЕЛА има договор за използване на услуги и сървърно пространство.

Съгласно договора, от НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД се изисква също да прилага необходимите мерки за безопасност и сигурност, за да защити личните данни на Потребителите, както и да изтрие или върне личните данни, които обработва във връзка с договора си със Сдружение за споделено учене ЕЛА при прекратяване или изтичане на този договор. НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД може да използва подизпълнители, като е задължен да уведомява Сдружение за споделено учене ЕЛА за тях, а Сдружение за споделено учене ЕЛА може да възрази срещу конкретен подизпълнител. Съгласно договора си с Сдружение за споделено учене ЕЛА, НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД има задължение да определя в договорите с подизпълнителите си същото ниво на защита на личните данни, каквито е договорило със Сдружение за споделено учене ЕЛА.

40.С оглед разпоредбите на действащото законодателство в Република България, Сдружение за споделено учене ЕЛА съхранява на своите сървъри информация и ресурси на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ и може да ги предоставя на компетентните органи, когато те са изискани по съответния законоустановен ред и се нарушават права и законни интереси на трети лица или да съдейства на съответните органи за предоставянето на данните от фирмата-изпълнител.

41.Сдружение за споделено учене ЕЛА има правото по собствена преценка да спира или ограничава достъп на всеки ПОТРЕБИТЕЛ до услугите на уебсайта http://priobshti.se, както и до тези, разположени на платформата за електронни обучения ИЛИАС, когато по преценка на Сдружението или ако може да се направи извод от предоставена от трети лица информация, че съответният ПОТРЕБИТЕЛ използва услугите в противоречие с настоящите Общи условия, нормативни разпоредби и добрите нрави.

42.Сдружение за споделено учене ЕЛА не е длъжно да премахва или скрива потребителско съдържание или публикация в уебсайта http://priobshti.se по искане на ПОТРЕБИТЕЛ, който го е публикувал.

43.Когато даден ПОТРЕБИТЕЛ на безплатната услуга “онлайн курс” не използва своя профил в продължение на 120 дни след първоначалната регистрация или в продължение на 365 дни не го е посещавал, Сдружение за споделено учене ЕЛА има право да прекрати регистрацията му и да заличи цялото потребителско съдържание от своите сървъри. От този момент се счита за прекратен и договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

44.Сдружение за споделено учене ЕЛА има право да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, както и да сезира компетентните органи, ако съответния ПОТРЕБИТЕЛ със своето поведение нарушава действащото законодателство или настоящите Общи условия. Същото се отнася и когато Сдружение за споделено учене ЕЛА получи информация, даваща достатъчно основания да се счита, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на услугите, би могло да представлява престъпление или административно нарушение. В тези случаи Сдружение за споделено учене ЕЛА не носи никаква отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спиране, ограничаване или модифициране  на Услугите.

VIII.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

45. Всички предоставени в онлайн курса и разработени от Сдружение за споделено учене ЕЛА материали – дидактични, информационни и методични материали, документация, презентации и аудио-визуални, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския (оттук насетне наричани “Материалите”), са обект на изключително авторско право, принадлежащо на Сдружението.

46. Сдружение за споделено учене ЕЛА забранява предоставянето на достъп на други лица до тях, публикуването и публичното им разпространение с каквато и да е било цел. При цитиране на части от Материалите, следва потребителите да указват по недвусмислен начин, че авторските права принадлежат на Сдружение за споделено учене ЕЛА. Потребителите следва да са запознати, че за нарушаване на чужди авторски права носят административна отговорност съгласно глава ХІІІ от Закона за авторското право и сродните му права и наказателна отговорност съгласно глава III, раздел VІІ „Престъпления против интелектуалната собственост” от Наказателния кодекс.

47.Когато един ПОТРЕБИТЕЛ  разположи съдържание на уебсайта http://priobshti.se, под каквато и да е форма, той предоставя на Сдружение за споделено учене ЕЛА неизключително право да го използва, разпространява публично в Интернет, включително да предоставя достъп на неограничен брой лица до него, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, през което съответното Потребителското съдържание е разположено на сървърите на Сдружение за споделено учене ЕЛА или на сървърите на фирмата изпълнител.

48.Ако ПОТРЕБИТЕЛ или трето лице счита, че друг ПОТРЕБИТЕЛ е нарушил негови авторски права или права на интелектуална собственост, той трябва да уведоми Сдружение за споделено учене ЕЛА в писмена форма, на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление, или по електронен път на адресът на електронната поща, който е посочен за контакти със Сдружение за споделено учене ЕЛА. В уведомлението трябва да е посочен точно материалът, за който се твърди че нарушава съответните права, както и лицата, които са носители на това право.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

49.Сдружение за споделено учене ЕЛА полага всички необходими грижи, във връзка със събирането и съхраняването на личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, като се ръководи от разпоредбите на Закона за защита на личните данни и всички други нормативни актове, свързани с това.

50.Когато се регистрира за ползване на Интернет портал: http://priobshti.se и пространството на платформата за електронни обучения ИЛИАС, с адрес obuchenia.priobshti.se, Потребителят изрично дава съгласие Сдружение за споделено учене ЕЛА да събира, обработва и съхранява лични данни и информация за него. Тази информация служи за неговото идентифициране и включва информация, чието предоставяне е задължително, с оглед ползването на сайтовете, а именно име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда доброволно, като снимка, дата на раждане, институция, отдел, длъжност, улица, град, държава, пощенски код, тел., факс, интереси, хобита, контакти в социални мрежи. Наред с това, сървърите на Сдружение за споделено учене ЕЛА могат да запазват автоматично информация, която устройство на ПОТРЕБИТЕЛ изпраща към тях.

51. Правните основания за събиране и обработване на личните данни да потребителя са:

1) Обработването е необходимо за ползване на предоставяните от Сдружение за споделено учене ЕЛА информационни услуги и ресурси, наричани „онлайн курсове“ и предоставянето на задължително изискуемите лични данни и съгласието с настоящите Обши условия е задължителна предпоставка за такова ползване (чл. 6, ал. 1, буква б от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)).

2) Изричното съгласие на Потребителя да предостави данните, въвеждани доброволно, което съгласие бива дадено чрез попълването им и приемането на настоящите Общи условия (чл. 6, ал. 1, буква а от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)). 

52. При попълването на регистрационната форма от всеки ПОТРЕБИТЕЛ Сдружение за споделено учене ЕЛА се задължава да обозначи кои полета от нея са задължителни и кои са с доброволен характер. Сдружение за споделено учене ЕЛА се задължава да събира и използва информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само за целите предвидени в настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

53. Сдружение за споделено учене ЕЛА може да използва събраната информация за следните цели:

1) за регистрация на потребителите;

2) за организиране на заплащане на услугата;

3) за издаване на сертификати за преминати обучения;

4)  за водене на вътрешна статистика относно вида потребители (длъжност, населено място, големина и вид на училището), които ползват услугите;

5) за преценка на активността на ПОТРЕБИТЕЛ, на база информация, която устройство на ПОТРЕБИТЕЛ изпраща към на сървърите на Сдружение за споделено учене ЕЛА и която сървърите съхраняват автоматично;

6) за директен маркетинг, т.е. за да предлага на Потребителите участие в различни анкети и запитвания, покани за събития, включително и за изпращане на търговски съобщения.

54. Информацията и личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛ на Сдружение за споделено учене ЕЛА, ще се съхраняват за времетраенето на предоставянето на услугата, като Сдружение за споделено учене ЕЛА се задължава да ги изтрие в срок от половин година от прекратяване на регистрацията.

55. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да изискат от Сдружение за споделено учене ЕЛА достъп до данните, събирани за тях, коригиране на неточни данни, изтриване на събраните данни или ограничаване на обработването им. Също така ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право по всяко време да оттеглят даденото съгласие за обработка на личните им данни, като се свържат със Сдружение за споделено учене ЕЛА на адреса, електронната поща и телефона, посочени по-горе в тези Общи условия.

56. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Сдружение за споделено учене ЕЛА, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Сдружение за споделено учене ЕЛА (т.нар. право на преносимост на данните). При упражняване на правото на преносимост на данните, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да получат пряко прехвърляне на личните данни от ССдружение за споделено учене ЕЛА към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

57. Ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ считат че събирането и обработването на данните нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) или на българското законодателство, имат право да подадат жалба до компетентния надзорен орган в Република България, а именно:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

X.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

58.Сдружение за споделено учене ЕЛА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛ или трети лица вследствие на прекратена или заличена регистрация, спиране или ограничаване на някакъв вид услуга.

59.С приемането на тези Общи условия, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ декларира че е запознат и се съгласява с възможността за евентуални смущения и прекъсвания при ползването на различните услуги, предлагани на уебсайта http://priobshti.se, както и на тези, разположени на платформата за електронни обучения ИЛИАС на https://obuchenia.priobshti.se/ и декларира, че няма да претендира никакви обезщетения от Сдружение за споделено учене ЕЛА в тази връзка.

XI.ДРУГИ УСЛОВИЯ

60.Всички спорове между страните се решават на основата на разбирателството, а в случай, че такова не бъде постигнато – по съдебен ред.

Настоящите Общи условия са приети със Заповед №129/06.06.2018г. на Ива Бонева, изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА и влизат в сила на 11.06.2018г.