Конференция Практики 2020

Споделете опита си

Скъпи колеги, 

С голямо удоволствие Ви каним да станете част от третата национална конференция “Приобщаващи образователни практики”. Тази година конференцията е част от проект “Приобщи.се в нови партньорства”, който реализираме с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Въпреки че ще проведем конференцията виртуално, ще отговорим чрез нея на нуждите на образователните професионалисти да общуват и да обменят идеи и добри практики. Бихме искали да отворим пространство за искрена рефлексия, нови перспективи и бъдещи партньорства.

Желанието ни е темите на конференцията да са разнообразни: създаване на позитивен микроклимат в училището, работа в екип, детска закрила, партньорство с родителите, детско участие, своевременно идентифициране и подкрепа на деца с обучителни трудности, социално-емоционално учене, диференцирано преподаване, дистанционно обучение в условията на пандемия, др. Приоритет при избора на презентации ще имат практиките, които се облягат на споделените разбирания и съвместни действия на голяма част от училищната общност.

Конференцията ще се проведе онлайн на 7. ноември 2020 г. от 9:30 ч. до 13:30 ч. с излъчване на живо на фейсбук страницата на Сдружение за споделено учене ЕЛА.

Ще бъдат представени 10 добри практики от училищата-партньори по проекта и още 10 практики от други училища.

Ако желаете да представите своя добра практика, моля, изпратете ни до 14 октомври на адрес priobshti.se@cie-bg.eu:

  • описание на Вашата добра практика в рамките на до 2 страници;

  • презентация - до общо 7 слайда (моля, имайте предвид, че всеки презентиращ ще има 6 минути за своята презентация). Препоръчително е да включите по-малко текст и повече илюстрации в слайдовете;

  • сканирано копие на подписана декларация за информирано родителско съгласие, ако използвате в презентацията си снимка на дете (моля, изтеглете образец на декларацията от тук);

  • информация за Вас: име, длъжност, училище, населено място, телефон и имейл адрес. 

Екипът ни ще се свърже допълнително с авторите на селектираните практики до 21. октомври. Молим Ви да имате предвид, че презентаторите ще представят в платформата Zoom и за целта трябва да осигурят достатъчно добра интернет връзка по кабел за целия период на конференцията. Представените практики ще бъдат публикувани на Priobshti.se.

Ако имате въпроси, може да ни пишете на priobshti.se@cie-bg.eu или да се свържете с нас на тел. 0885 72 69 21. Маргарита Аспарухова–Кандиларова. 

Ще се радваме да се видим с доказали се приятели на Приобщи.се и да се запознаем с нови.

Очакваме вашия вдъхнояващ опит!

 

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Тук можете да намерите презентациите, представени по време на конференцията "Приобщаващи образователни практики 2020: Приобщи.се в нови партньорства", която се проведе он-лайн на 7.11.2020 г. по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Конференцията ще се проведе изцяло онлайн на 7. ноември 2020 г. от 9:30 ч. до 13:30 ч. и ще се излъчва на живо и безплатно през фейсбук страницата на Сдружение за споделено учене ЕЛА.