3 игри срещу тормоза в училище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
22/02/2017 - 09:15

 

На 24 февруари 2016г. за поредна година редица училища по света ще отбележат Деня на розовата фланелка. Всяка година последната сряда на м. февруари учениците носят розово, което символизира тяхната позиция и неприемане на тормоза в училище. Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с насилието между връстници в едно Канадско училище.

Нека и ние подкрепим тази инициатива и да кажем „Не“ на насилието! Дори и да не успеете да облечете розови фланелки, предлагаме Ви 3 игри, които можете да направите с Вашите ученици и да отбележите Деня на борбата срещу тормоза в училище.

Цел на игрите: Учениците да осмислят проблема за насилието в училище и да придобият увереност за реакция срещу насилието.

 

Игра 1: Проучване - Малък въпросник за тормоза в училище

Време: от 1 ч. до няколко часа, в зависимост дали задачата ще се изпълни само в класа, или учениците биха искали да я реализират в целия випуск.

Необходими материали: Предварително подготвени копия на въпросника, който учениците – участници в краткото проучване да попълнят.

Работа с целия клас, или само с доброволци.

За нуждите на задачата са необходими ученици – анкетьори, както и ученици – респонденти, тези които са съгласни да отговорят на въпросите. Това могат да са едни и същи ученици. Раздайте анкетите на анкетьорите със следните инструкции:

Попитайте вашите съученици дали биха искали да отговорят на няколко въпроса за тормоза в училище. Ако някои вече са попълнили анкетата веднъж, не ги питайте отново. Ако някои от тях откажат, благодарете им и потърсете други. Запомнете, че не бива да разгласявате информацията, споделена ви от учениците, които сте анкетирали. Това е лична тайна и те ще разчитат на доверието между вас. Обяснете им го преди да зададете въпросите. Консултирайте се с възрастни - родители, учители или директора на училището. Не предприемайте никакви действия без техните подкрепа и съвети.

След като съберете отговорите, разгледайте ги в час. Използвайте отговорите, за да разберете има ли проблем с тормоза във вашето училище и помислете как бихте могли да се справите с него.

Малък въпросник за тормоза в училище

1. Някой някога тормозил ли те е в училище?

2. Ако да, колко често се е случвало това

 • Веднъж на месец или по-рядко
 • Веднъж на месец или по-често
 • Веднъж седмично
 • По-често от веднъж седмично

3. Ако ти се е случвало да те тормозят, какъв вид тормоз е бил?

 • Физически
 • С обидни думи
 • Съученици са те изключвали от компанията и заниманията си
 • По интеренет
 • Друг вид тормоз /посочи какъв/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автор на задачата и на въпросника по темата е Стефан Йорданов, експерт по детска закрила в Център за приобщаващо образование

 

Игра 2: Разрешаваме конфликт без насилие

Време: 20 мин.

Необходими материали: достатъчно пространство в класната стая.

Работа в четири групи.

Внимание! Имайте готовност някои ученици да бъдат по-чувствителни към темата.

Дискутирайте темата за насилието. Какво представлява, в какви форми може да се прояви, насърчете учениците да помислят не само за физическо, но и за вербално насилие, заплаха и тормоз.

Разделете класа на четири групи. Обяснете, че групите ще дискутират ситуации на насилие, които те са забелязали, или в които са участвали. След като изберат една, всички ученици от групата ще трябва да я пресъздадат в своеобразна „снимка”, само със статични жестове и мимики, без звук или движение и да я представят на другите. Дайте им 10 минути.

Нека всяка група да представи своята снимка. Останалите да коментират какво виждат. Напомнете им да го направят със сериозност и респект към темата.

След това учениците ще се върнат в групите си, за да обсъдят и да представят друга снимка, която показва как този конфликт може да се разреши без да бъде използвано насилие.

Нека всяка група да покаже как би разрешила конфликта. Нека останалите групи първо коментират какво са видели. След това нека представящата група обясни на всички идеята си за излизане от конфликтната ситуация. Обяснете, че обикновено има повече от един начин да се излезе от дадена конфликтна ситуация, без да се използва насилие.

Можете да продължите дискусията със следните примерни въпроси:

 • Случвало ли ти се е някога да бъдеш в ситуация, в която е имало насилие?
 • Трудно ли беше да се намери решение без насилие? Как?
 • Как се почувства като част от снимката?
 • По-лесно ли беше да си част от снимката, представяща мирното решение?
 • Какви са причините, които карат хората да проявяват агресия и насилие?
 • Как може да се избегне насилие в трудна ситуация?
 • По какво можеш да познаеш дали една ситуация може да стане повод за насилие?
 • Има ли човешки права за не-насилие?
 • Защо те са важни?
 • Как могат да се пазят?

Нека децата да разберат, че насилието в училище, или извън него, може да бъде спряно, ако те говорят с Вас, с родител или друг възрастен. В случай, че забележат признаци или чуят за някой от техните съученици, който проявява насилие или ако имат причина да се съмняват, че става дума за планирано насилие, те трябва да са сигурни, че трябва да говорят и че това дори понякога може да спаси нечий живот.

 

Игра 3: Нашите стъпки към толерантност

Време: 15 мин.

Необходими материали: Листове хартия А4, толкова на брой, колкото са учениците, маркери или химикали, тиксо, стена в класната стая или в коридора на училището, на която имате разрешение да лепите с тиксо.

Работа с целия клас.

Раздайте листите. Нека всеки ученик да очертае отпечатък от едно свое стъпало върху хартията. По възможност без обувката, за да не се цапа хартията. Дайте им 5 минути да дискутират какви стъпки можем да предприемем, за да има толерантност и да живеем в разбирателство в нашата общност, град, държава или в света. Нека всеки да запише поне една от своите идеи в очертанията на стъпалото. Залепете листовете на стената. Дискутирайте вашите стъпки към толерантност.

 

Предлагаме Ви и един постер за класната стая:

Изтеглете: Кръг на избора - плакат за класна стая

 

Лилия Кръстева-Пеева,  от помагалото " С ръце и сърце около света"
 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин