Онлайн Обучения

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

Като знак на съпричастност към огромните усилия, които българските учители полагат,  Сдружение за споделно учене ЕЛА (доскоро Център за приобщаващо образование) пуска БЕЗПЛАТНО новата си обучителна платформа e-learn.ela-bg.eu до 8 април 2020 г.

Обучителната платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА е с пет онлайн обучителни курса за учители: “Запознаване с приобщаващото образование”, “Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики” , “Партньорство с родителите”, “Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител“ и „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“.
 
Курсът “Запознаване с приобщаващото образование” е в подкрепа на всички, които са ангажирани с образованието искат да изследват собствените си нагласи, да проверят знанията си за приобщаващото образование и да придобият нови такива.  Курсът бе пуснат за първи път през 2016 година на сайта Приобщи.се , като 2 659 човека са се записали за него. Преди включването му в новата платформа курсът беше обновен. Курсът ще остане безплатен и след 02.04.2020 г.
 
В центъра на  “Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики” е методологията за изграждане на приобщаваща среда, наречена Модел “Едно училище за всички”, и нейното прилагане в практиката. Курсът въвежда в принципите на училищното организационно развитие и промяна, които са в основата на изграждането на приобщаваща училищна среда, както и в теоретичните и практически измерения на Модела “Едно училище за всички”. Обучението за работа по Модела включва запознаване с основните принципи за успешното му прилагане и практическа работа с инструментите за въвеждането му в училище. Курсът е предназначен за директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено по посока изграждане на приобщаваща среда. 

Курсът “Партньорство с родителите“ има за цел да подкрепи учителите в изграждането на по-пълноценни партньорски отношения с родителите. Той дава информация за често срещани родителски поведения, които представляват предизвикателство в работата на всеки учител, предлага психологически обяснения, нови подходи, различни перспективи на мислене и принципи, следването на които биха могли да улеснят ежедневната работа с родителите.
Курсът е предназначен за учителите от всеки образователен етап. Подходящ е и за директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители, студенти по педагогика, и специална педагогика.

Курсът “Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител“ има за цел да подкрепи учителите в мисията им да научат учениците да четат, пишат и смятат, да ги мотивират, да им помагат да растат уверени в способностите си, да се чувстват част от общност, която ги приема и подкрепя. Докато изпълняват тази мисия, учителите често виждат много знаци за проблеми и затруднения. Бихме искали с този курс да улесним тяхното своевременно и правилно улавяне и разчитане. Важен аспект от процеса на учене е и емоционалното развитие на учениците. Затова в рамките на този курс е отделено специално внимание на емоционалното благополучие, както и техники, с които учителите могат да го подпомогнат. Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, ресурсни учители, студенти по педагогика и по специална педагогика. 
 
Целта на  курса „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“ е да подкрепи учителите, които работят с ученици в т.нар. „трудна“ възраст - годините между 11 и 14. Курсът дава информация как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват. Запознава със значимостта на поставянето на детето в центъра на образователния процес и подпомага планирането на преподаването спрямо силните и слабите му страни. Отговаря на въпросите защо е важно да се насърчават учениците да бъдат рефлексивни към собственото си учене и как могат да бъдат окуражени да използват подходящи стратегии, за да подобрят ефекта от ученето си.

Курсовете също са подходящи и за специалисти, студенти, родители и всички, които искат да обогатят знанията си по темите. Тези обучения отразяват опита на Сдружението в работата му с над 200 училища през последните 20 години, както и работата по Модел Едно училище за всички, изграден с подкрепата на Фондация Америка за България.

Курсовете са разработени от експерти в Сдружение ЕЛА и са тествани от учители и директори. Разработени са благодарение на финансовата подкрепа от Фондация "Америка за България". Курсовете, взети самостоятелно, не носят кредити, тъй като са с неприсъствена форма за обучение (според НАРЕДБА № 15 на МОН), но могат допълнително (до м. септември 2020 г.) да бъдат комбинирани с някои от присъствените ни платени обучения и по този начин учителите могат да получат кредит за преминато пълно обучение от 8 присъствени и 8 неприсъствени часа. За повече информация ни пишете на office@cie-bg.eu
 
За да изберете своя или своите курсове трябва да се регистрирате на платформата. Всеки регистриран има възможност да види и демо на обученията, както и да получи повече информация за всеки курс.
 
Влезте сега и се регистрирайте тук: https://e-learn.ela-bg.eu/
 
Безплатно до 8 април 2020 г.