Модел "Едно училище за всички"

Модел "Едно училище за всички"

Ако сте готови да работите за промяна във Вашето училище и да го направите по-приобщаващо, свържете се с нас. За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да извървите пътя на Вашето училище към изграждане на приобщаваща и подкрепяща среда.

 

Моделът „Едно училище за всички“ е начин на екипна работа за управление на училищните ресурси и процеси за промяна на училищната среда; за промяна на нагласите към многообразието в класната стая и приобщаващото образование и за по-активно и пълноценно участие на всички членове на училищната общност.

Моделът е създаден специално за българския контекст от Сдружение за споделено учене ЕЛА (преди Център за приобщаващо образование) в партньорство с пет български училища и с Вашингтонския университет, Сиатъл, САЩ. Той се основава на работата на училището като система. За да гарантира устойчивост, Моделът не дава готови отговори на въпроса „Как се изгражда приобщаваща училищна среда?“, а поставя училището в рамката на учеща организация, която сама анализира своите култура, политики, практики и прави необходимите промени в резултат от този анализ. Това е органичен подход, който се случва в училището, от самите учители и ръководство, с външна подкрепа от ЕЛА.

Моделът разчита на споделеното лидерство. Прилагането му се ръководи от лидерски екип, съставен от директора, заместник-директора и ядро от педагогическия персонал. Работата на училищния екип се съсредоточава върху всички или върху част от следните ключови области на развитие на училището: (1) Училищно управление, (2) Педагогически практики, (3) Детска закрила и (4) Партньорство с родителите.

„Абсолютно точно Моделът отразява живота в едно училище. Тези четири области – това си е абсолютно реалният живот в училище и взаимоотношенията между тези четири области.“ (Цитатите са от проведени през юни и юли 2018 г. фокус групи с училищата-партньори на ЕЛА, които работят по Модела).

Прилагането на Модела в училищата, които са избрали да работят по него, се случва с активната подкрепа на експертите на ЕЛА, които консултират и подкрепят училищния екип по време на ключовите стъпки от прилагането на новия начин на работа:

  1.     Анализ на училищната среда чрез самооценка по ключови индикатори във всяка от четирите области;
  2.     Избор на приоритети и поставяне на конкретни и измерими цели;
  3.     Определяне на отговорници и формиране на екипи;
  4.     Създаване на план за действие с отговорници и срокове;
  5.     Изпълнение на плана и координация на дейностите;
  6.     Проследяване на напредъка (мониторинг).

 

    1. Самооценка и анализ

В самото начало на процеса на прилагане на Модела училището организира и провежда детайлна самооценка с участието на възможно най-голям брой педагогически специалисти. За целта се използва разработения Инструмент за самооценка, чрез който се оценяват практиките и нагласите на училищния екип спрямо приобщаващите принципи във всяка от четирите области на Модела. Резултатите от самооценката се обработват и анализират от екипа и се обсъждат на организирана за целта среща. В този процес не е важна крайната количествена оценка, а саморефлексията и съвместното обсъждане. За фасилитирането на тази среща училището може да разчита и на експертите на ЕЛА.

„За мен беше много интересно, всяка една самооценка е деликатно нещо, не е лесно да си искрен. Беше интересно какво се случи като се обобщиха резултатите, защото в крайна сметка идеята е да тръгнем от нещо, което да покаже нуждите. Пригодено е към конкретната ситуация на конкретното училище. Не е универсализиран модел, който не би бил приложим.“

 „Инструментът открива малките детайли, на пръв поглед скрити неща ги изважда, аз бях изненадана.“

    2. Избор на приоритети

Училището е готово да започне работа за промяна, когато самỏ определи своите потребности. На база събраната и анализирана информация от самооценката, училищният екип избира (в една, няколко или всички от областите) приоритетен индикатор, по който да работи през учебната година.

„Детайлизирането, което е направено в самия Модел много помага, защото първоначалната асоциация, когато чуеш дадената област, тя е много обширна, обаче тази конкретика, която е описана впоследствие ти дава яснота.“

    3. Формиране на екипи и работа в екип

За координиране и утвърждаване на приобщаващата визия на училището и за работата по Модела се оформя училищен лидерски екип с участието на директора, училищните специалисти и ядро от учители. Екипи с изпълнителски и координиращи функции се оформят и по всяка от избраните области на Модела. Това е подход, който насърчава и овластява учителите и директора да бъдат агенти на промяната и да работят за една „по-добра версия“ на своето училище.

„Аз просто след работата по Модела се убедих, че за да се случват нещата трябва да се работи в екип. Което според мен е най-ценното и важното от всичко. Екип на всяко едно ниво. Че няма ли екип и съответно специалисти в тези екипи, които да си разбират от работата и всеки да си е на мястото и да си върши работата, няма как да се случват нещата.“

    4. Планиране и изготвяне на план за действие по области

Всеки формиран екип по избрана област за работа изготвя план за действие с цел и дейности, като залага срокове и определя отговорници и показатели за успех. На този етап екипите могат отново да разчитат на експертната подкрепа на ЕЛА.

„Та това, че работим по проекта, че сме си заложили приоритети и че имаме план, това ни насочва мисълта и усилията в една посока и ни обединява.“

    5. Изпълнение на заложените дейности във всяка от областите

През учебната година екипите по области изпълняват заложените в плановете за действие дейности, като при възможност, увличат за участие и колегите си от разширения училищен екип.

     Училищно управление

„Работата по този приоритет беше много полезна, беше нужна смелост да се захванем с нея, свърши се страшно много работа и остана за догодина.“ (за индикатор 1.5 от област Училищно управление за целенасочена работа за подобряване на психо-емоционалния климат в училище).

     Педагогически практики

„Всичко в тетрадкитеми беше полезно. Използвах ги за девет ученици. С тяхна помощ успях да си изготвя плановете за обща подкрепа и да координираме работата си с нужните специалисти. Учениците получиха нужната подкрепа и успяха да се приобщят. Изключително ефективни...“ („Тетрадките“ са помощни материали за учителите, които работят в област „Педагогически практики“, за идентифициране на силните и слабите страни на учениците и за избор на подходящи стратегии за работа с тях в клас.)

     Детска закрила

„По детска закрила единственото, което сме свършили е политика и процедура, обсъдени, но през годината си дадохме сметка, че тези политика и процедура не са споделени и си остават само на хартия, качени са на сайта. Но самите родители не ги припознават като общи дейности, като тяхно дело за сигурността и защитата на децата. Затова цел следващата година е цялата политика и процедура да бъдат работени с родителите и да се осмислят от тях.“

    Партньорство с родителите

 „Разчупиха се нашите собствени нагласи, доколко родителите са склонни да партнират, стигна се до една точка, че ние мислехме родителите за врагове, хора, които не желаят да се ангажират, не желаят да помагат, видя се че родителите могат да партнират, когато ние сме добронамерени и ги каним. Сега ние сме проактивните. Партньорството се настанява вече в училище.“

    6. Мониторинг

В края на учебната година, втората самооценка и анализ на училищно ниво позволяват на екипа да направи преглед на напредъка и оценка на резултатите от извършените дейности и да ги съотнесе към заложените цели.

 

Някои резултати при училищата, които прилагат Модела:

 

 

Какво можете да очаквате от работата по Модел "Едно училище за всички"

Повишете квалификацията на екипа си, за да превърнете училището си наистина в "Едно училище за всички"

Запознайте се с нашите безплатни и платени он-лайн курсове

Кратък филм за Модела (8 минути)

Пълна версия на филма за Модел "Едно училище за всички" (40 минути)

Как знаем, че Моделът работи - постигнати резултати по Програма "Едно училище за всички"

Международно признание за екипа, разработил Модел "Едно училище за всички"

Репликиране на Модел "Едно училище за всички" в Европа по програма Еразъм +

Повече за областите по Модела и техните индикатори

Is it possible to build an inclusive school environment? Lessons learned by the Association for shared learning ELA

Ако сте готови да работите за промяна във Вашето училище и да го направите по-приобщаващо, свържете се с нас. За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да извървите пътя на Вашето училище към изграждане на приобщаваща и подкрепяща среда. Очакваме Вашите въпроси на e-mail: office@cie-bg.eu и на телефон 0898 500 848.

 

Екип на Сдружение за споделно учене ЕЛА

Сдружение за споделено учене ЕЛА проведе Третата конференция „Приобщаващи образователни практики“ на 7 ноември 2020 г. За първа година събитието беше изцяло онлайн, но това не попречи конференцията отново да бъде  форум за обмен на идеи, добри практики и контакти.

Представяме Ви обновената обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА с пет онлайн курса за учители:  Запознаване с приобщаващото образование - БЕЗПЛАТЕНИзграждане на приобщаваща...

Гледайте пълната версия на филма за Модел "Едно училище за всички"

Сдружение за споделено учене ЕЛА получи международната награда на Zero Project 2020 за иновативна практика за Модела ни за изграждане на подкрепяща училищна среда "Едно училище за всички".

Работата по прилагането на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда се реализира от училището с подкрепата на експерти от Сдружение за споделено учене ЕЛА в рамките на минимум 2 календарни години.

Гледайте кратката версия на филма за Модел "Едно училище за всички"

През 2019 г. екипът на 104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София,  обнови общите пространства в училище, благодарение на участието си в проекта „Едно училище за всички“.

За екипа ни е истинско удоволствие да ви поканим на заключителното събитие на Програма „Едно училище за всички“. Събитието ще се проведе на 25 януари 2020 г. (събота) в гр. София, Витоша парк-хотел, зала Витоша.

 
Как да търсим решения спрямо нуждите на училището си с Модела "Едно училище за всички".
Интервю с Вяра Хартарска, заместник-директор в 104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София

Усещането за безопасност в училище е важна предпоставка, за да разкрият децата пълния си потенциал и да развият уменията си за справяне с емоциите и пълноценно общуване.  

Безплатният онлайн курс на Център за приобщаващо образование “Запознаване с приобщаващото образование“ ще Ви преведе през основни принципи на приобщаващото образование и ще Ви даде нови...
Уважаеми колеги, през следващата година предстои разработването на ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ по четирите области от Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда на Център за приобщаващо образование:...
От Цeнтър за приобщаващо образование(ЦПО) не за първи път поставяме темата за психичното здраве в училище (Допълнителната подкрепа и психичната грижа за учителите; Психотестове вместо подкрепа за...
Център за приобщаващо образование организира на обучение на тема „Процес на самооценка и планиране на приоритети на училището . Защо е важно? Обучението помага за организиране на самооценка...
Модел за организиране  на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда  „Едно училище за всички“   Моделът за организиране на училищните процеси за...
Заснехме това с видео по време на Годишнта ни конференция на 10-ти декември 2016 г. Зададохме 3 въпроса, свързани с прибщаващотото образование на директори, учители и специалисти. Вижте как...
Как се изгражда приобщаваща училищна среда споделят учители, директори и специалисти от училища-партньори в Програмата "Едно училище за всички". Даниела Николова е директор на ОУ „...
Как се изгражда приобщаваща училищна среда споделят учители, директори и специалисти от училища-партньори в Програмата "Едно училище за всички". Първото интервю, което Ви представяме е с...
  В хода на дългогодишната си работа с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование видя необходимостта от това да разработи системен подход, който да помогне на...
Работата с родителите е нещо, което се случва на територията на всяко едно училище под една или друга форма. Независимо от ресурсите, с които разполага конкретното училище обаче, навсякъде тя е...