Какво можете да очаквате от работата по Модел "Едно училище за всички"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/01/2020 - 15:45

 

Работата по прилагането на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда се реализира от училището с подкрепата на експерти от Сдружение за споделено учене ЕЛА в рамките на минимум 2 календарни години. Нашият опит показва, че това е времето, необходимо на училищния екип да се запознае детайлно с елементите на Модела и да започне да го прилага като естествен начин на работа.

Партньорството между училището и ЕЛА започва с първоначална опознавателна среща (по покана на училището), на която се изясняват целите на училището, инструментариума и етапите на Модела и ангажиментите на двете страни. Препоръчва се първото обучение за  училищна самооценка да се извърши достатъчно време преди началото на новата учебна година и в него да участват възможно най-голям брой представители на разширения училищен екип. Следва вътрешната за училището самооценка (продължителността й зависи от броя на учителите и натовареността им, но се препоръчва да се случи в рамките на около един месец и в него да участват всички учители, специалисти, директор и заместник-директори). Самооценката завършва със среща, фасилитирана от експерт от ЕЛА, за определяне на приоритетните области от Модела, върху които училищният екип ще се съсредоточи през учебната година. С оглед избраните приоритети се планира провеждането на обучения за повишаване на капацитета на учителите в една, няколко или всичките области за въздействие на Модела (училищно управление, педагогически практики, детска закрила, партньорство с родителите).

Процесът на работа в самото училище се координира от лидерски екип (препоръчително е в него да вземат участие до 6-7 човека, за да бъде по-лесно координирането му). Необходимо е директорът на училището да бъде един от членовете на екипа и да участва в обучението за лидерския екип, както и в координаторските срещи между ЕЛА и лидерския екип  за обсъждане на напредъка, трудностите и възможностите на училището във връзка с прилагането на Модела. Останалите членове на лидерския екип се разпределят като координатори на екипите по области, които са избрани с Инструмента за самоанализ. 

През учебната година училищните екипи по области, както и лидерският екип, работят целенасочено за изпълнение на планове за действие със заложени цели, които променят училищните политики и практики в споменатите по-горе четири важни за училището области. През целия период на работа са възможни и допълнителни консултации по заявка на училището във всяка от областите, както и такива по телефон или имейл с лидерския екип, свързани с планирането, проследяването на напредъка, мотивацията на екипа, др. Процесът на самооценка се повтаря в края на учебната година с цел отчитане на напредък и актуализиране на целите. 

През втората година на работа продължават координаторските срещи и консултациите между ЕЛА и лидерския екип, както и се провеждат обучения, ако е необходимо.

Ако сте готови да работите за промяна във Вашето училище и да го направите по-приобщаващо, свържете се с нас. За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да извървите пътя на Вашето училище към изграждане на приобщаваща и подкрепяща среда. Очакваме Вашите въпроси на e-mail: office@cie-bg.eu и на телефон 0898 500 848.

Сдружение за споделно учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин