Защо детската закрила е важна за училището?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
20/03/2019 - 09:15

Снимка: Freeimages.com

Усещането за безопасност в училище е важна предпоставка, за да разкрият децата пълния си потенциал и да развият умения за справяне с емоциите си и пълноценно общуване.  

Детската закрила е включена като един от четирите елемента на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, разработен от Център за приобщаващо образование. Причините детската закрила да заема важна част в Модела са свързани със следните три аспекта:

          Нормативна отговорност за осигуряване и гарантиране на безопасността на децата

Осигуряването на безопасна и защитена среда е първото и най-важно условие, на което трябва да отговаря едно учебно заведение за деца. Разбира се, родителите, настойниците и семейството имат първостепенна роля и отговорност за осигуряването на закрила и предотвратяването на насилие над децата, но това не намалява отговорността на училището. Всяка една форма на насилие над дете може и трябва да бъде предотвратена или прекъсната и образователните институции имат нормативно определена отговорност да осигуряват безопасността на децата, съгласно Закона за закрила на детето.

          Морална отговорност за осигуряване и гарантиране на безопасността на децата

Освен нормативно определените задължения, също толкова важна е и моралната отговорност на образователните институции да осигурят среда, в която децата и учениците се чувстват сигурни и защитени.

Към училището като обществена институция, има очаквания то да развива, обучава и формира децата ни през дълъг период от техния живот. Училището се вижда както като място за учене и личностно развитие, така и като защитена среда, където наред с учебните предмети, децата усвояват важни социални и жизнени умения, включително как да общуват, как да отстояват себе си и правата си, как да преодоляват неприятни чувства и преживявания.

Приобщаващото училище се стреми да отчита външните и вътрешни рискове за благополучието и благосъстоянието на учениците и полага всички усилия да ги управлява.

Когато говорим за Приобщаващо образование, обикновено свързваме това с обучение на деца със СОП, или мислим през призмата на промяна на педагогически практики или администриране на образователния процес. Всичко това разбира се е важно, но най-важният фактор в детството на един човек, за да се чувства той успешен и удовлетворен възрастен, е емоционалното състояние.

Често не всички членове на педагогически и непедагогически персонал са наясно, че някои деца са по-уязвими по отношение на злоупотреби и тормоз, тъй като по-трудно могат да споделят или да бъдат чути за случващото се с тях. Това могат да са напр. деца с увреждания, обучителни трудности, в риск, със симптоми на психично или емоционално страдание, в конфликт със закона, с различна етническа принадлежност, с различна сексуална ориентация и пр.

Важно е да помним, че:

  • училището е място, на което почти всички деца имат достъп до възрастни (учители), които са важни ролеви модели и те трябва да могат да разпознават признаци на насилие,                  но и да са въоръжени със знание, инструменти за подкрепа и да адресират ситуации, свързана с нарушение на правата на детето;
  • злоупотреби могат да извършват и представителите на професии, ползващи се с обществено доверие. Насилието над деца е феномен, който не е ограничен от социалния                        статут на детето или семейството му, от етническата или религиозната му принадлежност, от пола или възрастта му.

Международни стандарти за закрила на децата

Център за приобщаващо образование вярва, че всички форми на злоупотреба и експлоатация на деца са неприемливи и могат да бъдат предотвратени и че всички деца имат равно право на закрила. Като регионален представител за Източна Европа на международната организация Keeping Children Safe, Център за приобщаващо образование е пионер в България във въвеждането и популяризирането на стандарти за ЗД в организации, включително образователни, които работят с и за деца.

За да обобщим смисъла на работата в област детска закрила и взаимосвързаността ѝ с останалите аспекти на училищния живот, ще завършим с мисълта на директора на едно от нашите партньорски училища: „Училището, на първо място, трябва да предоставя безопасна среда, в която децата да се чувстват сигурни и спокойни. На второ място, учителите трябва да се чувстват оценени и овластени, за да идват на работа с желание и по призвание. Само след като осигурим тези условия може да очакваме да има ефективен учебен процес.“

Каним Ви да се присъедините на 29 март 2019 г. към практическо обучение „Училището – сигурна среда за децата“, организирано от Център за приобщаващо образование.

Информация за записвания и програма тук.

 Десислава Колева и Елисавета Таракджи, Център за приобщаващо образование 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин