Партньорство с родителите. Област 4

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/01/2016 - 08:30

Работата с родителите е нещо, което се случва на територията на всяко едно училище под една или друга форма. Независимо от ресурсите, с които разполага конкретното училище обаче, навсякъде тя е едно от най-големите предизвикателства, за което споделят учителите. Тя е трудна задача с много неизвестни както за големите училища, така и за по-малките, не зависи толкова от финансовите ресурси, с които разполага училището (въпреки, че често чуваме този аргумент като най-важен) и е винаги свързана на първо място с нагласите, които учителите имат за ролята на родителите в училище.

Всъщност взаимоотношенията между учители и родители са сложни както всички отношения между хората. Те имат своята история, причини, променлива динамика, пикове и спадове. Разбирането на сложността и грижите, които изискват тези отношения, помагат за по-доброто им случване. Доказателство за това са многобройните добри практики както по света, така и у нас, които изхождат именно от това разбиране към отношенията между учители и родители – а именно, като към градина с плодородна почва, която има нужда от ежедневни грижи и целенасочени усилия, за да даде плод.

В този смисъл ние от Център за приобщаващо образование разглеждаме партньорството с родителите като един от основните елементи за изграждането на приобщаваща училищна среда. Различаваме го от работата с родители, защото често тя представлява спорадични усилия от страна на училището за включването на родителите в различни негови активности и инициативи. Считаме, че партньорството с родителите е по-всеобхватно и от добрите практики, които всяко едно училище има при работата си с отделни родители.

Под партньорство с родителите ние разбираме резултатите от полагането на целенасочени усилия от страна на училището в един продължителен процес на опити, успехи и неуспехи за включването на родителите в живота на училището. Важно е да се разбере, че резултатите от тези усилия не са нещо фиксирано и стабилно, чието достигане осигурява веднъж завинаги благоразположението на родителите към училището. Те както вече казахме са нещо променливо и динамично и в този смисъл за нас партньорството с родителите прилича по-скоро на път (отколкото на крайна точка), по който училището е решило да крачи. Важно е още тук да стане ясно, че този път се опитва да стигне както родителите, с които училището обичайно работи, така и до онези родители, които по една или друга причина са по-трудно достижими.

 

Ето няколко  идеи, които биха могли да ви помогнат да крачите по-леко по вашия собствен правилен път към партньорство с родителите:

 

1. Направете усилие  да определите в обсъждане  с екипа ролята, която вашето училище би искало да отреди на родителите в училище.

2. Опитайте се да анализирате досегашните си практики при работа с родители като помислете върху това каква е ролята на родителите, която тези практики им отреждат - на гости, доброволци, съмишленици или партньори.

3. Вижте дали има разминаване между ролята, която бихте искали да имат родителите в училище и онази, която по една или друга причина имат. Например, родителите може би се чувстват добре дошли в училище само след регламентирана покана от страна на училището, но вие очаквате от тях те да ви партнират при вземането на решения, които да подкрепят педагогическите ви практики с децата им. Разбира се, на територията на едно училище родители могат и следва да бъдат в различни роли, според техните собствени възможности, желания и свободно време.

4. Попитайте децата за онова, което мислят по отношение на ролята на родителите в училище. Опитайте се да го вземете предвид и им покажете, че тяхното мнение е важно за вас.

5. Попитайте родителите - не само онези , към които училището обичайно се обръща, а и по-трудно достижимите - как би могло да се промени според тях училището, така че да стане по-гостоприемна среда за тях. Родителите са толкова различни помежду си колкото и децата в класа ви. Покажете и на тях, че ще се опитате да уважите мнението им и да намерите възможности и подкрепа от тях самите за случването на онова, което биха искали за децата си.

6. Въз основа на всички тези мнения, съгласете се около визия на училището, която регламентира ролята на родителите и значимостта им в училището. Комуникирайте тази визия, използвайки различни канали с различните участници – всички колеги, ученици от различни възрасти, родители.

7. Опитайте да съобразявате ежедневните си решения въз основа на тази визия., Това създава усещане за последователност и предвидимост, които са важни както за децата, така и за възрастните.

8. Бъдете инициативни и креативни, както в мислите си, така и в действията си, понякога най-криволичещите пътеки ни извеждат до най-хубавите гледки и преживявания.

Стефка Чинчева, Център за приобщаващо образование

 

Модел на Център за приобщаващо образование за изграждане на приобщаваща училищна среда

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин