Конкурс за нови 10 училища-партньори по програма "Едно училище за всички"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
09/01/2017 - 15:45
 
В хода на дългогодишната си работа с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование видя необходимостта от това да разработи системен подход, който да помогне на общообразователното училище да организира своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че училището да стане приобщаващо.
 
Научихме, че за да е налице реален процес на промяна и резултатите от тази промяна да бъдат устойчиви и позитивни, всички членове на училищната общност – деца, учители, директори, специалисти и родители трябва да положат целенасочени усилия, но и да бъдат подкрепени в този процес. Нашият Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща среда е продукт от това партньорство и от интензивната работа на терен с пет училища-партньори в първа фаза на Програма „Едно училище за всички”  в периода 2014 г. – 2016 г., реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”.
 
През втората фаза на Програма „Едно училище за всички” в периода 2016 г. – 2019 г., ЦПО ще се фокусира върху изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват. 
 
За целта Център за приобщаващо образование стартира открит конкурс за подбор на нови 10  училища-партньори.
 
С помощта на първите пет пилотни училища и още нови 10, ще работим две учебни години да подобрим и адаптираме Модела, така че той да отговаря по още по-добър начин на училищната действителност.
 
Защо конкурс
 
Стремежът ни е от една страна, поканата за включване да обхване възможно повече училища в страната с максимално широк и разнообразен регионален, социално-икономически, образователен и културен профил, а от друга, да се гарантира обективност, безпристрастност и прозрачност на процеса на избор. 
 
Кой може да кандидатства
 
Конкурсът е отворен за всички  училища по чл. 38 (1) от ЗПУО с изключение на гимназии (чл. 38, ал. 1 т. 3 от ЗПУО), които не са във фокуса на тази Програма.
 
Какви са критериите за подбор
 
За да гарантира обективност, безпристрастност и прозрачност на процеса на избор на училища-партньори за втора фаза на Програма „Едно училище за всички”, Център за приобщаващо образование сформира Оценителна комисия, която ще направи подбор на кандидатите в три етапа.
 
В Етап 1 Оценителната комисия ще направи първична оценка на получените документи за съответствие с административните изисквания, а в последствие ще оцени чрез зададени критерии получените попълнени формуляри за кандидатстване и допълваща документация, които описват дейността и дават представа за мотивацията за включване в Програмата на всяко едно училище. 
 
За нуждите на оценката ще бъде използвана специално разработена оценъчна точкова скала, която ще се основава на следните примерни критерии и в която всяка точка отговаря на различна близост или отдалеченост от критерия:
 
• Училището точно, ясно и конкретно артикулира своите актуалните потребности (нужди), среда и ресурси; 
• Училищните култура, политики и практики, отразени в предоставената информация, са приобщаващи;
• Умения и желание за  самооценка и саморефлексия, мотивираност, учене от опит и готовност за въвеждане на промени в отговор на променящата се среда или на идентифицираните нужди по различни проекти.
 
Следната информация ще бъде взета предвид в процеса на оценка: участие на училището в други минали или текущи проекти с фокус изграждане на приобщаваща училищна среда; опит на училището в работа с деца, на които следва да се осигури допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 187 (1) и (2) от ЗПУО; наличие на актуални политики/документи и практики с фокус изграждане на приобщаваща среда и подкрепа за личностно развитие; наличие на психолог, логопед или ресурсен учител на щат в училището.
 
Следната информация за училището няма да има тежест в процеса на оценка: географско местоположение, общ брой на учениците, брой на децата, които са на ресурсно подпомагане и етническа структура на ученическата общност.
 
В Етап 2 Оценъчната комисия ще посети училищата, преминали успешно първия етап (максимум 30). По време на посещенията чрез срещи с директорите и фокус групи с учителите ще се проведе активно проучване с цел верифициране на мотивацията на училището за включване и поемане на ангажимент за активна работа по Модела, както и на създадените на база документален преглед впечатления за училищната култура по отношение визия и практика за екипност, споделяне на ценностите на приобщаването, приемане и готовност за промяна и т.н.
 
В Етап 3 Оценъчната комисия ще предложи на ръководството на Център за приобщаващо образование списък с 10 училища, на които организацията да предложи да станат партньорски училища.
 
 
Как се кандидатства
 
Заявките за кандидатстване с попълнени пълен пакет изискуеми документи следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес konkurs@cie-bg.eu. Електронното съобщение, което кандидатите изпращат, трябва да има следното заглавие: Конкурс по Програма Едно училище за всички
 
Комплектът документи, които следва да бъдат изпратени за да се вземе предвид заявката за кандидатстване се състои от:
 
3. Копия от документи на училището:
• Годишен план на училището;
• Стратегия за развитие на училището, включително приоритети на училището и визия;
• Годишен план за квалификационна дейност.
4. Други релевантни документи за допълнителна информация
 
Можете да видите подробна информация за всички документи, нужни за кандидатстване в Процедурата за участие в конкурса.
 
Срокове
Крайният срок за подаване на попълнените документи е 17:30 ч. на 31.01.2017 г. Заявки за кандидатстване, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани от Оценителната комисия. 
 
Състав на журито
Оценителната комисия ще се състои от членове на ЦПО и поканени външни оценители, които имат опит и експертиза в работа по проекти с училища в сферата на приобщаващо образование, организационно и професионално развитие. Поканата за включване на външни оценители е мотивирана от стремеж за гаранция на безпристрастност, помощ за екипа на ЦПО при преглед на голям обем документация, възползване от опита и експертизата на тези хора.
 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин