Проучване сред родителите на деца с увреждания и предложения за повишаване капацитета на общността

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/10/2015 - 10:45

Резултати от проучването

 

Ерготерапевтични предложения за повишаване на капацитета на общността за адресиране на ключови проблеми, за които споделят родителите на деца с увреждания по време на проведено проучване и неформални дискусии

Текстът представлява кратък обзор на получените резултати от проучване сред родителите на деца с увреждания. Изследването е проведено в София-област между м. февруари и м. юни 2015 г.

Прегледът включва предварителен анализ и предложения, базирани изцяло на отговорите на родителите.

Участници:

  • Родители, които са участвали в неформални дискусии – 60 човека;
  • Родители, които са се включили във фокус групи и са попълнили въпросници в рамките на няколко срещи - 28 човека

Родителите единодушно посочват пет препятствия пред активното участие (своето и на децата си) в социалния живот:

  1. Затруднена мобилност на детето и семейството
  2. Липса на достъпност в средата
  3. Проблеми с поведението на детето на публични места
  4. Усещане за негативен обществен отговор и липса на приемане от общността
  5. Безопасност на детето на обществени места

По-долу е изброен списък  с възможни насоки за повишаване на капацитета  на общността, , които биха помогнали да се премахнат бариерите пред активното участие на децата с увреждания и техните семейства. Тези насоки могат да се използват от ерготерапевти и специалисти, които искат да подобрят начина на живот на хората с увреждания.

 

Възможностите за действия от общността са изброени според различните равнища, на които могат да се реализират:

  1. На макро равнище:  това е равнището на правителството и местните власти. На него  се приемат политиките и се гласува финансирането им на национално и общинско ниво
  2. На средно равнище: това е равнището на регионалните институции, местни общности, квартални организации.
  3. На микро равнище: това е индивидуалната среда на детето вкъщи, в семейството, в училище.

 

Предложения за преодоляване на бариерите пред участието на децата с увреждания и техните семейства в общността по проблемни области:

Мобилност

Макро ниво: Застъпничество и подкрепа за развитието на политики и предоставянето на финансиране за осигуряването на адекватно оборудване за предвижване съобразено със стандартите за здраве и безопасност

Средно ниво: Застъпничество и повишаване на информираността в училищата, общините, общностите в квартала (и преди това развиване на такива общности) и семействата за това как да пригодят средата така, че да бъде достъпна (изграждане на рампи, асансьори, подобрения по тротоарите и др.)

Микро ниво: адаптиране на наличното оборудване, което се използва за предвижване; оценка на взаимодействието между средствата за предвижване и интериора в помещенията и извършване на необходимите модификации за подобряване на мобилността. Подобряване на оборудването за предвижване със съответните материали и помощни средства. Ако в момента те не са налични, направете писмени препоръки и документирайте нуждата от тях. Наличието на такива документи на микро ниво, може да доведе до промени в политиките на макро ниво.

 

Достъпност на средата:

Макро ниво: Застъпничество, участие и подкрепа за развитието на политики и предоставянето на  финансиране за изграждане  на достъпна среда: рампи, асансьори, пешеходни пътеки и т.н.

Средно ниво: Застъпничество, работа с училищата, общините, общностите в квартала (и преди това развиване на такива общности), семействата за това как да пригодят средата, за да бъде достъпна (изграждане на рампи, асансьори, подобрения по тротоарите и др.) Да се направят проучвания в кварталите и да се напишат кратки доклади, които могат да подкрепят застъпничеството на макро ниво.

Микро ниво: Aдаптиране на наличното оборудване, което се използва за предвижване; оценка на взаимодействието между средствата за предвижване и интериора в помещенията в реални условия и извършване на необходимите модификации за подобряване на мобилността.

Обучения за учители и родители как да променят средата, за да е по-лесно достъпна.

 

Управление на поведението на детето:

Макро ниво: Осигурете на детето посещение при поведенчески специалист и включването му в програми , които ще дадат възможност за финансиране на тези срещи. Осигурете такива професионалисти или обучения в тази сфера за местни специалисти. Това може да стане чрез кандидатстване по различни програми на ЕС или програми като Фулбрайт, които осигуряват посещението на добри специалисти в определени региони.

Средно ниво: Осигурете обучения за училището и общността, базирано на специфични техники за управление на поведението като например програма за деня с картинки, която е достъпна за детето и посочва очакваното от него поведение. Погрижете се да получите одобрението и подкрепата на училищното ръководство за прилагането на тези техники в училището.

Микро ниво: Използвайте в своята практика и демонстрирайте на родителите и детето как да прилагат стратегии за управление на поведението. Като наблегнете на  необходимостта от това техниките да бъдат прилагани редовно, за да бъдат успешни.

 

Приемане от общността и подкрепа на отношението на общността към детето/семейството

Макро ниво: застъпничество и създаване на стратегически отношения на ниво Правителство и и създаване на политики, за да бъде спазвана нормативната рамка за приобщаване на хората с увреждания и упражняване на техните  права. Може да бъде изготвен доклад или да бъде подадена жалба от хората, които считат, че правата им не се спазват. Трябва да бъде привлечено общественото внимание към нуждите и проблемите на хората с увреждания с помощта на медиите – вестници, радио, телевизия.

Средно ниво: Организирайте сплотяващи общността събития и дейности, които ще засилят приемането и ще дадат възможност за свободно общуване. Това може да са празненства, фестивали, работилници. Създайте възможности за контакт между различни организации, които работят в името на една и съща кауза, създайте условия за съвместна работа по проекти, като например организиране на срещи между родители, съфинансиране на работилници и събития. Партнирайте си с вече съществуващи организации, за да подпомогнете учителите и учениците при подкрепата на приобщаването в училище.

Микро ниво: Използвайте общността и местните организации, за да създадете подкрепяща система за родителите. Родителската група е една много важна структура, която позволява на родителите да си помагат и да се подкрепят взаимно, когато се сблъскват със социален натиск. Организирайте регулярни срещи за родители и ги подкрепете в това групата да стане независима и самостоятелна. Групата може да се фокусира върху създаване на списък с контактите на всички, където да обменят телефони, имейли и други канали за комуникация, така че да се чувстват комфортно да общуват едни с други. Добре е групата да си направи и списък с ключови хора и специалисти, организации, училища, политици, с които да бъде осъществен контакт, когато има нужда или проблем.

 

Безопасност

Макро ниво: На ниво политики се уверете, че са налице програми и проекти за достъпност на средата във всички институции, които се грижат за развитието на общността. Разработването на наръчник за повишаване на информираността за нуждите на хората с увреждания, който да бъде лесен за четене и разпространен сред политици и ключови лица, би помогнал за повишаването на осведомеността и засилване на застъпничеството на ниво  местна власт.  Общините биха имали ползва от разкриването на регионален здравен консултативен център или от включването на специалисти като ерготерапевти и други специалисти, работещи с хора с увреждания, във вече съществуващи такива центрове. Бюджетно финансираните проекти свързани със строителството и поддръжка биха имали полза да получат информация и обучения по отношение на необходимостта от специализирана среда за хора с увреждания и съответни програми за достъпност и участие.

Средно ниво: Направете оценка на безопасността на средата в училище и в квартала, като включите и  пътуването до и от училище и превозните средства. Разпространете резултатите от направената оценка сред хората, които имат отношение към безопасността и могат да предприемат необходимите мерки за намаляване на рисковете.

Микро ниво: Разговаряйте с родителите и обсъдете стратегии за безопасност: как може да бъде модифицирана средата у дома, в училище, в квартала. Научете детето да се пази и да следва изискванията за безопасност. Използвайте в този процес стратегии, които отговарят на способностите на детето, работете с него в среда и контекст, които са проблемни за детето,  вкъщи и извън дома му, докато детето не покаже, че е усвоило съответните умения.

Юни, 2015

Снимка: www.Pixabay.com

Д-р Илейн Стратърс, ерготерапевт, преподавател в Университета в Ню Месксико, САЩ, научен работник и застъпник за правата на децата с проблеми в развитието. Д-р Стратърс беше в България в периода февруари-юни 2015 год. в рамките на програмата Фулбрайт.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин