„Заедно можем повече”. Детска градина

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/07/2017 - 12:15

Предучилищният  период е много ценен и значим в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската градина), които оказват съдействие  и подкрепа за максимално развитие на потенциала на всяко дете. В резултат на сътрудничество между учители и родители, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно  развитие.

Семейството и детската градина са еднакво заинтересовани от максимално разгръщане на потенциала на всяко дете. Семейството очаква детето да е щастливо в детската група, да придобие необходимите компетентности за плавен преход към училищна готовност. Учителите очакват родителите  да проявяват отговорност и заинтересованост за постиженията на детето в детската градина. Заинтересованите страни в педагогическото взаимодействие е необходимо да положат максимални усилия за постигане на очакваните резултати.

В ДГ ”Миньор”, гр. Бобов дол, обл.Кюстендил  педагогическия персонал е насочил усилията си в сътрудничеството със семейството, като основната цел е толерантност, отговорност и стремеж за повишаване на компетентността на родителите за подготовка на децата за училищно образование. Механизмът на взаимодействие предполага повече усилия и отделяне на повече време за пребиваване на самите родители в детската градина. Стремежът да се оптимизира този процес преминава през етапи, който при липса на търпение и желание за осъществяване от страна на учителите е невъзможно.

В съвременното семейство налаганите от детската градина форми на взаимодействие не се приемат безрезервно и безкритично. В опита за утвърждаване визията на детската градина сме преминали през различни трудности за преодоляване на вижданията на някой родители, че сътрудничеството е необходимост, често досадна, но в името на детето. Преминали сме през традиционните форми на сътрудничество, било те индивидуални, групови и колективни, търсили сме онова, което ще отговори на вижданията и ще провокира интереса на родителите.

Използването на открита практика е успешен вариант за взаимодействие на детската градина със семейството за реализиране целите на стратегията. Идеята е  породена след многобройни опити да намери начин при който родителите  да влязат в детската група с желание, да извършват дейност, която да е резултатна и този резултат да е с продължаващо действие. Поставихме си за цел родителите да се запознаят с технологията за провеждане на педагогически ситуации. Да придобият непосредствена представа за вариантите за работа с деца, времетраене и очаквани резултати. Да подкрепят емоционално и да съпреживяват с децата си престоя в детската градина. Темата и периода на провеждане се избират от всяка учителка и се провеждат във всички възрастови групи.За всяка учителка е предизвикателство да направи избор и представи открита практика, съобразно опита и творческото си виждане. Реализирането е винаги колективна работа на педагогическия екип.

Откритата практика преповтаря педагогическата ситуация, като въвеждането в темата е колективно представяне на децата с песни, танци или стихотворения включении в тематичното разпределение за съответната възрастова група. В представяните  игри се включват и родителите. По този начин се избягва излишно натоварване на учители и деца с дълга и уморителна подготовка.

По време на изработване на предвиденият  проект колективно работят дете и родител.  Често присъстват двамата  родители и това им позволява да изпитат емоционално удовлетворение, че детето им се справя с поставената задача, че е водещо в партньорството родител- дете и да съпреживяват постигнатото в групата..

Споделената отговорност за развитието и образованието на децата в работещо партньорство семейство-детска градина носи удовлетвореност на всички участници. Откритата практика е правилният път и възможност да се постигат високи резултати в образованието и възпитанието на децата и удовлетворяване на очакванията на родителите от престоя на децата в детската градина.

 

Екип ДГ "Миньор", гр. Бобовдол:

Директор: Добринка Тръпкова

Учители:

  • Анка Павлова
  • Наташа Ильова
  • Елена Станчева
  • Росица Кехайова
  • Анелия Тодоров
  • Елена Кукушева

 

Екип на ДГ "Миньор", гр. Бобовдол, обл. Кюстендил

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин