Гражданското образование в начален етап на основното образование или как да възпитаме мислещи ученици

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/12/2020 - 13:30

Живеем във време на невероятен технологичен процес. Достъпът до информация никога не е бил толкова лесен. А можем ли да я управляваме и още повече – да прилагаме на практика наученото? А дали отличните ученици в училище са отличници и в живота? Знаят ли правата и задълженията си, успяват ли да овладяват гнева си, могат ли да разрешават конфликтите си, помагат ли на хора в нужда? Говори се, че новото поколение е „изгубено“, а не е ли наша работа да го намерим и да достигнем до него? Все трудни въпроси, на които се надявам заедно да успеем да си отговори.

Промяната започва от нас

Училищният екип отдавна е осъзнал, че промяната започва от нас. Тя върви от локална към глобална. При нас тя започна с проект BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)". Като част от заниманията по интереси сформихме клуб „Приятели“. В резултат на дейностите учениците:

Ø  развиха своите умения за възприемане, оценяване и управление на собствените си емоции;

Ø  формираха умения за диференциране на различните видове емоции;

Ø  се научиха да разбират и приемат различните от тях хора;

Ø  изградиха умения за толерантно и приятелско общуване.

Като видяхме добрите резултати от този тип учебни часове решихме да се свържем с Фондация “Асоциация Анимус”, която предлага за България програмите „Приятелите на Зипи“ и „Приятелите на Ябълка“.

В международен план програмите „Приятелите на Зипи” и "Приятелите на Ябълка" се разпространяват от оторизиран за всяка страна представител, подбран чрез триетапна оценка на капацитета и мотивацията. Фондация „Асоциация Анимус” е минала всички етапи на оценка и е одобрена от управителния съвет на програмата за оторизирана организация, която да подготви и координира изпълнението на програмата в България.

Програмите са насочени към системното повишаване на квалификацията на учителите. Те придобиват знания и умения за адресиране както на индивидуални трудности на отделни ученици, така и на груповите проблеми в класа.

Представители на фондацията обучиха нашия училищен логопед, който да провежда учебни часове с учениците в заниманията по интереси като част от целодневната организация на учебния ден.

Но промяната в нашето училище не приключи с това. Обучихме и нашия ресурсен учител в изкуството на медиацията. И в нейните часове тя учи децата как да разпознават конфликтите, как да ги управляват и как да ги разрешават. Решихме, че е нужно все пак да отделим и гражданското образование като отделен учебен предмет, за да се постави една стабилна основа, която да можем да надграждаме.

Да дадем думата на децата

Нашата практика ни е показала, че децата имат нуждата да говорят, да споделят, да ни разказват какво им се е случило и каква е позицията им по дадени въпроси. Часовете по гражданско образование са идеалното време, през което можем да ги изслушаме и най-вече да ги чуем. Да ги научим да се уважават, изслушват и мотивират помежду си.

А какво споделят учениците за нашите съвместни преживявания:

-          Гражданското образование ни учи как да сме активни и мотивирани граждани и ни показва какви са правата и задълженията ни;

-          Часовете по гражданско образование ни учат как да разбираме своите и чуждите емоции, как да решаваме конфликтни ситуации и да не се обиждаме, да не се бием, да сме заедно, да си помагаме, да си споделяме и да се уважаваме.

Продуктите на нашата работа

В часовете по гражданско образование основният подход на работа е учене чрез правене и преживяване. Изготвят се работни листи, посветени на конкретните теми,  съобразени с индивидуалните способности на учениците и отчитайки потребностите на децата със специални образователни потребности.

Важен момент са и домашните задания, които се възлагат. Те са насочени към съвместно изпълнение на задачи, заедно с родителите и другите значими за детето възрастни.

Доброто партньорство с родителите и тяхното активно включване в училищния живот е доказано през годините като средство за повишаване на детското благополучие.

Защо гражданско образование в началното училище?

Вероятно много хора биха се запитали защо се изучава гражданско образование в толкова крехка възраст. Това се прави, защото в начален етап на основното образование децата все още възприемат ученето като ценност. Посланията на учителите и другите педагогически специалисти доста по-лесно достигат до тях и предизвикват желаната промяна.

Други основни моменти, които доказват нуждата от часове по гражданско образование, са:

-        подобрява се училищния психоклимат, училището се обособява като зона, свободна от насилие;

-          развиват се уменията на 21. век;

-          учениците повишават емоционалната си интелигентност;

-          подпомага превенцията на отпадането на учениците от училище.

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Иван Пейчев, зам.-директор, НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин