Химията – навсякъде около нас – урок-семинар за гимназиален етап

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/12/2020 - 16:30
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Уроците-семинари дават възможност за изява на учениците, позволяват сами да достигат до определена информация, имат свобода сами да избират как най-добре да представят поставена задача.

Основна цел на този урок-семинар беше обобщение на признаците за класификация на веществата и химичните процеси, видовете неорганични вещества,  видовете органични съединения и тяхното приложение в практиката.

Урокът започна с увод, че сме заобиколени от вещества, а те имат практическо значение и приложение, ние сме изградени от неорганични и органични химични вещества, с тях се храним и с тях сме облечени.

Класът се раздели на групи, представени бяха задачите за изучаване, обобщаване и представяне пред всички. Семинарът е предвиден за 2 учебни часа, но ако е необходимо, може и 3 часа, зависи от презентирането по темата и въпросите, които възникват.

Първата група представя неорганичните вещества. Учениците показаха направено табло за неорганичните вещества, за по-лесно запомняне и разграничаване. Групата също така представи  употреба на сода бикарбонат в практиката. Учудващо е колко голямо е приложението на това вещество - в домакинствата и хранително-вкусовата промишленост. Нагледно учениците демонстрират почистване на сребърни бижута със сода бикарбонат.

Снимка: Оля Зарева

Втората група показа презентация за органичните вещества, класифицира ги според качествен състав, молекулна маса, вид на въглеродна верига и вид на химична връзка. Групата акцентира на органичното съединение метан – разпространение, физични, химични свойства и употреба и приложение. Химичният процес горене на метан предизвика дискусия заради това, че е екологично чисто гориво. Благодарение на нашата специалност Автотранспортна техника учениците изказаха професионално мнение.  Ученик разказа как ненаситения въглеводород етен /етилен/  спомага за доузряването на плодовете и зеленчуците – друго приложение на въглеводородите.

Учениците от третата група представиха на класа презентация на тема: „Органични съединения с биологична роля“. Става въпрос за  - белтъци, въглехидрати, липиди и нуклеинови киселини – химичен състав и функции. Това са органични съединения с най-съществено значение за живота. Добрите резултати от наученото по Биология в 9 клас  получиха потвърждение.

Последната група се представи чрез доклад и табло – „Класификация на материалите – стъкло, полимери, керамика“. Учениците имат придобити знания за материалите поради професионалната им насоченост.

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Оля Зарева, учител по химия, ПГТ "Н.Й.Вапцаров", гр. Сливница

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин