Храни и енергия - интердисциплинарен урок по Биология, Химия и Математика

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/12/2020 - 15:15
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Колко и какво ядем е много важен въпрос за нашия живот, следователно всеки трябва да отчита енергийната стойност на храната. Здравословното хранене включва културните и регионални особености в различните страни и физическото натоварване. Върху проблема за оптимизиране на храненето се фокусираме не само като лична отговорност, но и като обществено значим въпрос. В този случай водеща е ролята на учителя по Биология и здравно образование.

Ще споделя лично преживяване, което винаги разказвам на моите ученици. Преди няколко години търговци от известна столична верига за хранителни стоки привличаше клиенти чрез израза: „Магазини за енергия“. Да, точно така е – храната е източника на енергия за нашите организми. Енергията  е необходима за всички жизнени процеси. Харесвам този урок, защото винаги протича различно, според това как го представят учениците. Класа може да работи разделен на групи, но може и индивидуално представяне.

Снимка: FreePik.com

 

Учениците работят като професионалисти в областта на анализа на храни към  оптимизиране        количеството  и  качеството  на  храненето.  Те  използват  инструменти  от  интернет  за количествен анализ и  хранителни  портали,  също  от  интернет за  качествен анализ  на  храните.

Продължителност:  в  зависимост  от  конкретната  задача,  от  1  урок  (45  минути)  до няколкоседмичен проект 

Целева група: осми, девети, десети клас.

Учениците  влизат в  определена  роля,  избират сами своето дневно меню, или само един хранителен прием. Те работят като професионалисти в областта на храните, консултанти по хранене, специалисти по биохимия.  Учениците  разбират  как  се  използва  математиката  в  ежедневието и професионалната  сфера и как се изследват необходимите за определената професия  данни.

Особено важно е учителят да прояви търпение и да помогне на учениците с подходящи въпроси  и съвети.

Ето няколко примерни задачи:

 • Като  използвате  информацията,  дадена  върху  опаковките  на  храните  или  в  интернет,   съставете  оптимално  от  енергийна  гледна  точка  дневно меню  за  различни професии или за лична консумация. Обърнете внимание на факта, че за осигуряване на нормалните жизнени функции човек  се нуждае дневно от  9000 kJ, в случай на леко натоварване в работата – плюс 2500 kJ, при по‐сериозно натоварване – плюс 5000 kJ и при усилена работа – от допълнителни  5000 kJ.
   
 • Какво е нашето  национално ястие? Избройте  съставките му  и  с  помощта  на  интернет  калкулатор за калории пресметнете енергийната му стойност. Сравнете резултатите си с    националните  ястия  на  съседни  страни,  на  страни  с  различни  климатични  условия,  с  различни културни условия и др.
   
 • Наблюдавайте  и  избройте  всички  храни  и  напитки,  които  консумирате  през  деня  и  изчислете  енергийната  им  стойност.  Какво  друго  е  необходимо  за  вашето  хранене  освен енергия (белтъчини/въглехидрати/мазнини) и в каква пропорция?  
   
 • Сравнете  енергийните  стойности  на  различни  ястия  от  менюто  на  някой  ресторант  може  да  ползвате  информация  от  интернет).  Как  преценявате  традиционните, вегетарианските и веган ястията от тази гледна точка?  
   
 • Изберете  един  вид  храна (напр. месо, мляко, сладкиш)  и  сравнете  енергийната  стойност  на различни  храни  от  избрания  вид  при  едно  и  също  тегло  (напр.  на  100 g свинско, говеждо, пилешко, пуешко и риба). Как ще интерпретирате резултатите?  
   
 • Намерете  онлайн калкулатори  за  пресмятане  на енергията  на консумацията. Сравнете    пресмятанията на енергийния прием и разход.   Представете  резултатите  си  в  писмен  вид,  добавете картини,  таблици,  фигури.  Накрая  представете своите резултати пред съучениците си в класа.

Бележки за учителя: За  работата  върху  задачата  са  необходими  знания  по  математика,  химия  и  биология. Съобразно  възможностите  на  учениците задачите  могат  да  бъдет  формулирани различно. 

 • Ръководено  изследване:  Представянето  на  задачите  може  да  започне  с  дискусия  за  качествените  и  количествените  критерии  (аспекти)  на  храненето.  Следва  пресмятане  на  енергийната стойност на храната с онлайн калкулатори. Учителят заедно с учениците може да  дискутира енергията,  съдържанието  и  начините  за  оптимизиране  на  дневния  хранителен  прием.

Учениците  решават  поставената  от  учителя  задача  на  няколко  етапа,  които  са фокусирани върху целта, процедурата и резултатите. Резултатите (предполагаемо различни) 
се получават и обработват от учениците. 

Различните храни ни дават различно количество енергия. А магазините предлагат тооолкова много различни източници на енергия - въпрос на личен избор. Изборът на учениците може да се възпитава чрез учене и интересно поставени задачи!

А за всички мои ученици вече е ясно какво е значението на израза – „Магазини за енергия“!

 

  Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Оля Зарева, директор, ПГТ "Н.Й.Вапцаров", гр. Сливница

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин