Иновациите като форма на приобщаващо образование

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
22/12/2020 - 14:45
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

 

Не допускайте това претенциозно заглавие да угаси ентусиазма ви и да оставите статията недочетена!

Ние наистина искаме да сме ви практически полезни като споделим само една малка част от огромната работа, която нашето училище реализира в процеса  на приобщаващото образование. Вече 15 годи! Извинете! От момента на създаването си – преди 62 години.

Ще споделим четиригодишен опит  в търсенето на най-правилния път за успеха на всеки ученик - чрез иновативни дейности.

Спомняте ли си онази драматизация на известна приказка, която започваше с думите “Уважаема публика! Щом събрани сте всички, наострете уши, отворете очички! Приказка тук ще Ви кажем една, родена в далечни за нас времена. Ала някой ще каже: „Какво всъщност ни кара да слушаме приказка, която е стара?” Но на туй възражение ще отвърнем ние, че в старите приказки много мъдрост се крие. И че вечно децата са да ги слушат готови, понеже самите те са все нови и нови…”.

Ето така подходихме преди четири години към иновацията и ние – екипът на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Селановци – като към нещо, което не търсихме сред високите технологии, нито сред  „облака“, а като към нещо познато, забравено във времето, но определено  работещо точно за нашите ученици, чиито индивидуални потребности познаваме в детайли. А те, учениците, в момента са 140 – едно определено неголямо училище. В него работят 13 учители, Екип за личностна подкрепа – логопед, психолог, 3 ресурсни учители, 3 помощник на учителя, социален работник, назначени от училището.  На 27 ученици със СОП се налага ежедневно да преодоляват затруднения, да се борят с неясни понятия и с още по-неясни цели за своето бъдеще. Тръгнахме от тук – от ЦЕЛТА

Селановци е голямо село – най-голямото по площ в България, но хората се познават. Това важи особено силно за училището, през което са преминали като ученици  всички селановчани. В ежедневното обсъждане на развитието на всеки ученик естествено във времето се наложи изводът, че у някои от  учениците няма изградени  никакви навици за обслужване на индивидуалните, непосредствени потребности. Отглеждани са в среда, която много често е нехигиенична, лишена от елементарни битови условия. Най-остро стои въпросът с категоричната липса на добър пример у част от значимите възрастни в областта на: храненето, приготвянето и сервирането на храна; хигиената - лична и на жилището (познаване на миещи и почистващи препарати); трудовата дейност за осигуряване на прехрана. Значителна част от семействата имат големи дворове (до 3дка), но стоят необработени. Училището може и компенсира тези дефицити с целенасочено обучение и практическо приложение на наученото.

Така се роди идеята за полезна инициатива „Моят ден по-хубав“, която компетентните органи нарекоха „иновация“. И за да сме полезни на интересуващите се, ще отговоря на няколко въпроса:

Какво? - Целта на иновацията е придобиване и надграждане на практически умения на ученици с различен етнически произход /със СОП и други нуждаещи се/ в областта на лична и домашна хигиена, готварство, градинарство, семеен бюджет и рекреация /ориентиране в населено място/.

Къде? - Планираните дейности има възможност да бъдат провеждани в училището и извън него - в класните стаи, работилницата по готварство, в компютърния кабинет, в училищния двор – в обособената зеленчукова градина, в магазини, в други населени места, в базите на фирми, земеделски производители, учреждения и организации, предоставящи услуги.

Кога? - Общият брой на часовете за всяка група e 80 астрономически часа за цялата учебна година. Началото на провеждането на дейностите е 1 октомври за съответната година. Краят на дейностите е 14 септември на следващата година.

Как? Организацията на работа: в 4 клуба са включени ученици от различен етнически произход със СОП или други нуждаещи се от I до VII клас. Всяка от групите се обучава по 20 часа във всяко от четирите направления. Формирането на групите – състав и брой се определя с помощта на  екипите за личностна подкрепа и класните ръководители във връзка с индивидуалните особености на детето.

Основен метод на обучение: „Учене чрез правене“.

Снимка: Петя Русинова

Програмата: Групите се ръководят от 4 преподаватели – всеки в едно от направленията, наети по допълнително споразумение към трудовия договор, ако са членове на училищния екип, или по граждански договор, ако са външни за институцията лица. Всеки преподавател разработва програма, съобразена с потребностите на групата и общата цел на проекта за всяка година. Закупените материали и пособия за реализиране на дейностите при възможност се раздават на учениците, за да продължи употребата им в домашни условия.

Източник на финансиране: през първите две години иновативните дейности се обезпечаваха чрез проект “Различното училище”, финансиран от ЦОИДУЕМ. През останалия период – от Училищния бюджет като групи за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование.

Четиригодишният период ни даде възможност да анализираме трудности, да отстраним грешки и да оптимизираме дейностите, за да получим максимално постигане на целите. Че процесът е успешен ни убеждава фактът, че участниците в групите с нетърпение очакват всяко следващо занимание вече години наред. Разширява се съставът на групите - включват се ученици, които не отговарят на първоначалната идея за целева група, но това подобри нивото на комуникация и приемането на „различния“.

И защото обичаме да търсим нови идеи и да приемаме промените, след задълбочен анализ, тази година реализирахме нова иновативна дейност. Нарекохме я: „Аз мога“.

Защо? - Учениците не  получават необходимия обем практически приложими социални компетенции до седми клас. В община Оряхово нараства броят на възрастните и болни, самотни хора, които имат нужда от помощ. Учениците със СОП и други  често не завършват средно образование, не придобиват професионални  знания, умения и опит и се маргинализират.  Училището има натрупан опит чрез иновацията „Моят ден по-хубав“. ръководството на училището е постигнало договореност с  БЧК, подкрепено с писмо за подкрепа и партньорство за реализиране на дейностите.

Какво? - Целта на иновацията е да се  формират у учениците социални умения  и компетенции  за оказване на долекарска помощ и грижи за болни и самотни хора. Изпълнението на дейностите ще даде възможност на всеки ученик завършващ седми клас /със  свидетелство за основно образование или с удостоверение за завършен клас за ученици със СОП/ да може да прилага на практика знанията, придобити във факултативните учебни часове, да притежава сертификат, удостоверяващ тези знания и умения, с който завършилият да може да заяви тези компетенции  при нужда и възможност на пазара на труда в тази област. За всички планирани дейности е сключено споразумение за партньорство с БЧК.

Снимка: Петя Русинова

Къде?  - Заниманията се провеждат в актовата зала, класни стаи на училището и с посещения на Центъра на БЧК в Оряхово.

Кога? - В рамките на 72 учебни часа, от началото на м. октомври – до края на месец май  на текущата учебна година в съботните дни, по предварителен график, съобразен с лошите зимни условия и пътуващия лектор.

Как? - Организацията на работа: В обучението са включени всички седмокласници, подали заявление за обучение във факултативни часове – по 2 на седмица. Обучението се реализира в блок часове по 4 за деня, разпределени по месеци и седмици  в предварително обявен график. Училището и партньорската организация осигуряват всички материали и пособия, необходими за онагледяване на и прилагане на изучаваното – манекени, спално бельо, инвалидни столове и др. В края на обучението ще се проведе теоритичен и практически изпит и успелите ще получат сертификат, даващ възможност в бъдеще да бъдат наети като работници на БЧК, в центровете, предоставящи такъв тип услуги.

Основен метод на обучение: „Учене чрез правене“.

Програмата: Групата се ръководи от 1 преподавател, осигурен от партньорската организация - БЧК, нает по граждански договор и вписан в Списък - Образец 1. Програмата е разработена като съвместен продукт на училището и обучителя, съобразена е с изискванията за придобиване на сертификат и с възрастовите особености на учениците

Източник на финансиране:  от Училищния бюджет.

Ето, че стигнахме края на споделянето! И ако у вас е останало впечатлението, че процесът на приобщаване върви успоредно с процеса на реално подготовка за живота на учениците след завършване на  училище, ние сме успели да ви разкажем разбираемо нашия делник! Искрено се надяваме между редовете да сте усетили удоволствието, с което учениците участват във всичко това. Защото целият екип на училището  осъзнава, че инвестицията днес  е гаранция за успешното бъдеще утре!

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин