Изграждане на активни личности чрез спорт и творчество

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/12/2020 - 14:15
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

 

Практиката е приложена в НУ „Цани Гинчев “ град Лясковец  с ученици от  1. до 4. клас. Училището има повече от стогодишна история. Макар и начално училище, то успешно участва и работи по различна проекти. Прилага иновативни практики и различни извънкласни дейности. Една от тях е създаването на клуб „Юначе“ още в далечната 1906 г. Учениците участват в спортни  състезания и олимпийски събори, в които печелят грамоти, медали и купи с които се гордеят. Активен партньор в тази дейност е Съюза на българските гимнастически дружества „Юнак“– гр. София.

Казвам се Андрияна Анчева-Йорданова и работя като старши учител в НУ „Цани Гинчев -  гр. Лясковец. Тренирам с отборите на Клуб „Юначе“ от 2011 г. Активно се включваме в училищни, селищни и национални празници, чествания и други събития. Участвали сме в няколко Национални събора в градовете: Приморско, Несебър, Елена и Лясковец. В отбора, който ръководя,  вземат участие 14  ученика от IV клас. В програмата на всички Олимпийски събори са включени и конкурс за авторско стихотворение и рисунка  на спортна тематика. Показваме, че да тренираме и творим  заедно е удоволствие, а радостта от успеха носи на децата удовлетвореност и желание за още по-големи успехи.

Методика за изпълнение

Създаването на гимнастическите комплекси „Юначе” е методика, която подпомага постигането на очакваните цели за разширяване на извънучилищните дейности като прави училищния живот по-богат и пълноценен.

Гимнастическите комплекси „Юначе” включват:

  •        групов метод – разпределението на отборите по групови признаци: за начинаещи, за напреднали, в зависимост от възрастта  и др.
  •        методика на индивидуалния подход –  с техниките на общата гимнастика се подхожда индивидуално към деца с проблеми, като например – деца с гръбначни изкривявания, наднормено тегло, слаба физическа активност  и др.

В комплексите „Юначе” се включват всички желаещи деца без ограничения.

Цели

  – Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете във физическо, интелектуално и личностно отношение още от ранна ученическа възраст (7-10 години) и реализация в училището и обществото.

  – Да се привлекат към редовно спортуване децата още  от І-ІV клас, да се осмисли свободното им време като се ангажират с извънкласни занимания за здраве и хармонично развитие, възпитаване в привързаност към училището, колективизъм, хармоничност, дисциплина при изпълнение на поставените задачи, интерес към изкуството и историята на спорта, да се приобщят към идеите на  олимпийското движение и олимпийските принципи за спортно здраве и висока хуманност, да се формират гражданска култура, умения за работа в екип, интереси и привързаност към ценностите на европейската общност.

Специфични цели

- Чрез спорта и творческите занимания да се създават положителни навици у децата: дисциплина, отговорност, умение да се изявяват като личности и екип, привързаност към отбора, училището, населеното място и България; интерес към изкуството и историята. Тези деца са пример за другите край тях и увличат съучениците си  към идеята на представената практика: спорт за здраве и за осмисляне на свободното им време.

- Въвличане, съпричастие и активно участие на родителите в образователния и  възпитателен процес.

- Публичност, популяризация и обществено представяне на   резултатите от тази всеобхватна извънучилищна дейност, като пример за ролята на СБГД „Юнак” в реализация на целите на държавата и обществото.

  •  Доказване на максимата, че чрез спорта и творческите занимания с децата от най-ранна училищна възраст се създават условия за израстване на физически здраво, хармонично развито, интелектуално и отговорно поколение на България.
  •  Да се създават условия за широка обществена изява и социализация на учениците. Създадените представителни отбори участват в училищни, селищни и национални празници, чествания и други събития.

Снимка: авторът

Изводи

С провеждане на редовни тренировки се  създават трайни навици още в ранна възраст за спортуване за здраве и физическо и творческо развитие. Учениците осъзнават, че в  индивидуална и колективна изява се придобиват  умения да се печели и губи. Усвояват хигиенни и естетически навици.

Убеждават се, че е нужна дисциплина, отговорност при изпълнение на индивидуални и колективни  задачи. Научават се на уважение и благодарност към учителя/треньора, училището и клуба  и се  гордеят от принадлежността към определена общност. Наред с всичко това имат и  свободна воля за включване в отбора, създаваща навици за интерес  към бъдещи идеи. Всички ние -  директори, учители, родители  знаем  ползата от спортуване на децата от най-ранна възраст в такъв тип комплексни извънучилищни занимания.

От голяма важност за успешно реализиране на този подход на работа  с деца от най-ранна училищна възраст е активната ангажираност на институции и общественост при провеждане на дейностите на СБГД „Юнак“. Това дава възможност за възпитаване в националните идеали,  в училищните традиции, приемственост и надграждане на придобития опит с всеки нов випуск.

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Андрияна Анчева–Йорданова, старши учител в НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин