Моето участие в най-голямата международна инициатива за развитие на емоционалната интелигентност

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/12/2020 - 13:30
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

 

Обичам да откривам нови пътеки и да изкачвам върхове. Откакто се помня все търся нещо, което да ме вдъхновява – вълшебни моменти, топли сърца, добри педагогически практики... списъкът може да продължи до безкрайност. Мисля, че човек трябва да прави всичко с вдъхновение. То дава звезден заряд на всяко начинание, търпение започнатото да се продължи и сила да се доведе до успешен край.

Тази година извор на вдъхновение за учениците ми и за мен беше участието ни в POP-UP Festival - най-голямата образователна инициативата за развитие на емоционалната интелигентност, част от инициативите по случай Световния ден на децата. Провежда в над 200 държави с подкрепата на UNICEF. На международно ниво фестивалът се организира от "Six Seconds" -  първата и най-голяма международна организация, която изцяло е посветена на развитието на емоционалната интелигентност. През изминалата 2019 г. в България фестивалът се проведе за втори път. Българската организация FUNтазия адаптира ресурсите за работа с деца на български език.

Ако се питате защо реших да се включа във фестивала, ще ви кажа. Мисля че образованието трябва да включва и учебен предмет, в който учениците целенасочено да работят за себеосъзнаване, себеконтрол и за формиране на добродетели, да има часове по човекознание. В последните години образованието се фокусира твърде много върху иновациите и технологиите и много малко върху вътрешния мир на човека. Уместно е да се попитаме „Правят ли ни иновациите здрави и щастливи? и „Къде ни води тази надпревара за иновативност?“

Аз бих поставила главния фокус не върху иновациите, а върху творчеството, защото именно в него се раждат нови идеи и различни решения. Творчеството като процес вкючва в себе си и създаването на продукт, който в много случаи е нетрадиционен и различен от общоприетото.

 Развитието на емоционалната интелигентност насочва вниманието на човека в две посоки: навътре към осъзнаване и контролиране на неговия свят от мисли, чувства и емоции и навън – към хората,  с които общува и взаимодейства.

И тъй като това, което е отвътре, то е и отвън, себепознанието и себеконтролът се оказват изключително важни както за нашето психическо, емоционално и физическо здраве, така и за поддържане на хармонични взаимоотношения с хората, с които сме свързани.

За да проведа фестивала в моето училище, станах организатор-доброволец и регистрирах събитие. Получих от FUNтазия подробни указания за провеждането на инициативата, както и ценни ресурси, разработени от едни от най-добрите психолози, педагози и изследователи на емоционалната интелигентност. Ето и някои от активностите, които реализирах с учениците:

„Грешно или различно“: насочва вниманието ни към начина, по който гледаме на другите хора, към отношението, което проявяваме към тях. По време на дискусия учениците обсъждат как преценяват дали нещо е „ГРЕШНО“ или „РАЗЛИЧНО“ и кои наши убеждения ни карат да определим нещо като „НОРМАЛНО“.

Снимка: Ирена Райкова

Снимка: Ирена Райкова

„Верига за желания“: чрез групова дискусия се открива каква е разликата между „желание“ и „цел“. Кога една мечта се превръща в цел? Поставят се цели и се планират действия за постигането им. Учениците научават в каква степен чувствата влияят върху постигането на целите: кои чувства пречат и кои помагат да се реализира целта. Първо, децата изрязват цветни лентички и на една от тях написват свое желание. Залепват лентичката в кръг. След това мислят за стъпки към целта, за чувства и мисли, които биха подпомогнали постигането ѝ. Записват ги на лентички и ги залепват към веригата.

„Кръгове на принадлежността“: чрез активността малките учениците  осъзнават своето място в различните общности и разбират към кого да се обърнат за помощ, в случай на нужда.

„Оцвети сърцето си“: игра, в която учениците се учат да разпознават и осъзнават емоциите „вътре в тях“. На предварително разпечатана бланка учениците маркират с различен цвят всички думи, които показват чувствата, които изпитват в момента. Оцветяват сърцето със същите цветове, с които са маркирали думите. Използват различна големина на формите, които оцветяват, за да покажат колко малко или колко много се чувстват радостни, умислени, съсредоточени и т.н. След това, показват сърцето на приятел или на член от семейството, който се опитва да отгатне по цветовете как се е чувствал ученикът.

Снимка: Ирена Райкова

Изброените обучителни активности са само част от дейностите, които реализирах по време на POP-UP Festival. Емоциите, които децата изразяваха, запечатах в снимки, които споделих с колеги от всички страни, в които се провежда инициативата. И макар че фестивалът свърши, в нашия клас все още продължаваме да работим с ресурсите, предоставени от "Six Seconds". За децата те са любими игри, а за мен като педагог, полезни инструменти за развитие на емоционалната интелигентност.

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ирена Райкова, начален учител в 137 СУ „Ангел Кънчев“, eTwinning посланик, докторант в СУ „Климент Охридски“, Факултет по педагогика

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин