ACTING IT OUT! Театър на английски език в предучилищна възраст - Стамена Христова, ЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/05/2016 - 12:15
ACTING IT OUT!

Театър на английски език в предучилищна възраст

 

Настоящата практика цели популяризирането на драма техниките и театралните проекти по чужд език, като добра практика и модел на взаимодействие, който работи както в посока за ефективното усвояване на чуждия език, така и за цялостното формиране на детската личност. Изложените изводи и заключения са резултат от научна изследователска дейност и собственият положителен опит в областта.

За детето от предучилищна възраст е необходима конкретна практическа насоченост за целенасочено възприемане и възпроизвеждане на художествено–творческа дейност. В контекста на ранното чуждоезиково обучене се търси такава среда за педагогическо взаимодействие, която най-добре отговаря на възрастовите особености на децата и осигурява активното им творческо преживяване в резултат на тяхната мотивирана изява, като същевременно разкрива онези съдържателни механизми, които биха съдействали за формирането на детската личност.

Представената практика – театър на английски език, е достатъчно съдържателна и привлекателна за децата и техните родители дейност, съчетаваща развитието на детските способности както в творческа, така и в познавателна и емоционално-личностна сфера. В неговата пълнота, непосредственост, богатство и емоционалност на въздействието може да се усети най-силно връзката между общуване и художествено преживяване.

Използването на драма в езиковото обучение намира отправна точка с насочването към комуникативния-прагматичен подход в чуждоезиковото преподаване и обучение. Тази промяна поставя на сцената действено-ориентираните, интерактивни и контекстно-ориентирани форми на преподаване, както и признаването на други, по-алтернативни методи за обучение в лицето на драма и театър (drama and theater method)

Използването на драма техники в обучението на деца от предучилищна възраст в никакъв случай обаче не е цел, а само копие на драма техниките - тяхното привеждане, изменение и адаптация, с оглед съответствие със съдържанието и целите на ранното чуждоезиково обучение.

Театърът на английски език съчетава функционалната страна на изкуството – неговият словесен, пластичен, изобразителен и музикален език с основните комуникативни задачи на ранното чуждоезиково обучение. Налице е непосредствено и емоционално възприемане на чуждия език, чрез вникване във взаимоотношенията и пряко общуване с героите, където художественото произведение, не се използва само за практическа цел - за добиване на откъслечни знания, а се обогатяват формите на взаимодействие на децата с него.

Като сложно, синтетично изкуство, театърът служи за формиране на основни сфери на психичния живот на децата – емоционална сфера, образно мислене, художествени и творчески способности, като същевременно задоволяава една социална потребност, на която е вътрешно присъща дискретна възпитателна функция. Този възпитателен ефект се проявява главно или резултативно в сферата на самовъзпитанието, в самооценката на детската личност и се основава на лично преживяване. Активното навлизане в нови сфери на дейност и практическата организираност в техните различни аспекти позволява да се разгърне детската инициативност, самостоятелност и самоорганизация. Тези нови възможности спомагат за адекватното отношение на детето към близката социална среда, към групата, което предполага развитието на способност за емоционална отзивчивост и поведение. Формирането на тази определена насоченост на детската личност се усвоява чрез предложените възможности за общуване в дейността.

 

Използването на драма техники и работа по театрални проекти в чуждоезиковото обучение на деца от 5 до 7 години, намира своите педагогически основи:

 • Драма методът (Drama method) не създава една изцяло нова теория за това, как се усвоява или преподава език, а се основава на някои идеи от добре установените теории за чуждоезиково обучение, както в традиционните, така и в съвременните методики на преподаване, като ги „вплита” заедно по нови начини, които вдъхновяват и задържат интереса на обучаемите.
 • Налице е голям потенциал за драма-ориентираните упражнения и театралните проекти по чужд език да бъдат интегрирани в обучението по английски език в предучилищна възраст по различни начини и форми в и извън условията на образователната институция.
 • Използването на драма техники и театрални проекти може да бъде инструмент за разработване, практикуване и прилагане на чуждоезикови умения и насърчаване на цялостно обучение. Те позволяват на учителя да отговори на нуждите на децата в предучилищна възраст, а чрез постоянната обратна информация, предоставена от дейностите, учителят може да планира по-добри стратегии за по-ефективно обучение и преподаване.

Театърът на английски език, като иновативен метод в чуждоезиковото обучение, намира своето практическо приложение в два аспекта:

 1. използване на театрални техники и драма упражнения в ежедневното обучение като допълнение към други форми на обучение по чужд език;
 2. подготовка и изпълнение на театрални проекти в рамките на учебния план и/или като реализация в успешна форма на извънкласна дейност за децата от предучилищна възраст.

За целите на тази реализация отнасяме „театъра” към фокуса на крайния продукт, а „драма” към изпълнението на всички елементи използвани в обучението (фиг. 1), като тези определения съвсем нямат силата на универсални. Понятието „Драма” обхваща голям кръг от техники, включващи физическото движение, словесно действие и концентрация, които често липсват в пълнотата на количеството и комбинацията си в традиционните методи на обучение.

Можем да обобщим най-ясно разликата между двете понятия в сравнителна таблица: 

ДРАМА

ТЕАТЪР

Стая, игрално поле, място

Сцена

Обстановка, обкръжение, условия

Декори

Учител, „лидер”, водещ, изпълнител

Актьори

История, сценарий, материал, идея

Сценарий

Упражнение, тренировка, въздействие,

експеримент

Репетиция

Споделяне, показване, игра, драматизация,

импровизация

Изпълнение

Наблюдатели, участници, учител в роля

Публика

Оценяване, обсъждане, отражение

Критика

ПРОЦЕС

ПРОДУКТ

                                                                 

Успехът на тази не толкова популярна форма се дължи на високата степен на активност в самия процес на работа и естественото, мотивирано включване на децата. Налице е непосредствено и емоционално възприемане на чуждия език, чрез вникване във взаимоотношенията и пряко общуване с героите, където художественото произведение, не се използва само за практическа цел - за добиване на откъслечни знания, а се обогатяват формите на взаимодействие на децата с него. С присъщата им вродена артистичност и способност да се превъплащават напълно спонтанно в различни персонажи, децата изпитват невероятно удоволствие от досега със сцената. В тази достатъчно съдържателна и привлекателна за тях дейност, умело се съчетават функционалната страна на изкуството – неговият словесен, пластичен, изобразителен и музикален език с основните комуникативни задачи на ранното чуждоезиково обучение.

 Изключително важен момент е съгласуваната и всеотдайна работа на всички специалисти, педагози и родители, ангажирани с театралните проекти - ръководител, музикален педагог, хореограф, дизайнер и др., които отговарят за тяхната организация, подготовка и реализиране. Театрална група в представената практика е креативен екип, който непрекъснато развива, видоизменя и допълва своите форми на работа, съобразявайки се както с поставените цели, така и с нуждите и желанията на децата. Неговият състав от максимум 15 деца на възраст от 5 до 7 години, подкрепя и дава възможност за изява, както на доказали се със своя талант и възможности деца, така и на желаещите да направят своите първи, плахи стъпки на сцената.

Нашият екип поема различни сценични предизвикателства, като постави първата от своя род интерактивна драматизация на английски език (с активното участие на публиката) и малко популярния образователен театър, при който по-големи деца обучават по-малки, като им представят сценични адаптации по съвременни детски приказки и песни. Тези драматизации поставят началото на една нова в обучението по английски език чрез изразните средства на театралното изкуство. А положителният опит в областта, затвърждава  убеждението ни, че популяризирането на драма техниките и театралните проекти по чужд език е модел на взаимодействие, който работи в посока завишаване на личната мотивация и ангажираност на екипа и формира актуални компетенции у децата.

Описаната технология за чуждоезиково обучение чрез драма техники и театрални упражнения и тяхната методическа реализация, обобщават всички дейности и последователност при диференцираната работа по отделните компоненти на театъра на английски език. Тяхното изпълнение се осъществява на три нива: Подготовка; Репетиции; Краен продукт, които обхващат следните етапи:

Предварителна подготока на учителя:
 • Изработване на план и график за организация, подготовка и провеждане на различните етапи и дейности; ангажиране на педагози и специалисти за тяхната реализация (ръководител, музикален педагог, учител по английски език, хореограф, дизайнер и др.).
 • Подбор на литературно произведение и адаптация на текста (при необходимост). На преден план са факторите свързани с конкретната специфика на творбата: стегнат, лаконичен стил с подчертано присъствие на повторяеми елементи (фрази и ситуации) в езиковите конструкции и изразните средсва; наличие на остро, динамично развитие на конфликта; мотиви за поведение на героите, разкрити по действен път и ярка речева изява в диалогична и/или римувана реч.
 • Композиционно решение на спектакъла. Разгръщане” на спектакъла в кратки сцени от песнички, танци, етюди върху музика, които сами по себе си представляват отделни етапи от развитието на конфликта.
 • Осигуряване на допълнителни компоненти (музикално оформление, песни, сценичен танц, художествено осветление, специални ефекти, декори, костюми, грим, реквизит и аксесоари), които допълнително обогатяват художественото пресъздаване и възприемане, предават специфичен колорит на детската игра и оформят цялостният, завършен облик на драматизацията.
 • Осигурявяне на място за провеждане на репетициите – зала със сцена, техническа апаратура – звук и осветление.
 • Изработка на рекламни и информационни материали (афиши, плакати и брошури), отговарящи на съдържателно, идейно и естетическо единство.

 

Предварителна подготовка на децата (въвеждане в чуждоезиковия текст).

Обхваща всички дейности, които са непосредствено насочени към една интелектуално-познавателна и емоционално-речева готовност за пълноценно „общуване” с художественото произведение.

 • Първоначално запознаване на децата с произведението. Съществен момент от многостранната работа с произведението и първи етап на художественото възприемане. Представянето на произведението от учителя играе роля на скрит образец, като имаме предвид, че активната речева дейност при децата е толкова резултатна, колкото по-силни и убедителни са мотивите за нейното проявление.
 • Първоначално запознаване на децата с произведението - играе роля на скрит образец, като имаме предвид, че активната речева дейност при децата е толкова резултатна, колкото по-силни и убедителни са мотивите за нейното проявление.
 • Възприемане и разбиране на текста - задълбочено възприемане на творбата, съпроводено с осмисляне на идейното съдържание и неговия словесно-художествен израз. Важен е начинът на поднасяне – чрез книга, илюстрации, театър на маса, анимационен филм и др.

 

Продуктивна работа
 • Интерпретация на текста. Целесъобразно въвеждане на различни аспекти на връзката игра-език и създаване на творческа атмосфера в която ситуацията подтиква децата към действия и изказвания, обогатяващи речта им с характерни изрази и похвати. Включва драма-ориентирани упражнения и театрални техники; сюжетно – ролеви игри;  театрализирани етюди и частични инсценировки; театър на маса; практически дейности - детско творчество и др.
 • Преразказ на произведението от децата. В самото начало няма самостоятелен характер, поради което говорим за сериозни наченки на преразказ с активната помощ на учителя. Тук се набляга на доминиращата роля на езика и нагледно-действените способи на работа (куклен етюд и илюстрации).
 • Пресъздаване и драматизация. От действия по образец, по подражание, децата преминават към самостоятелно търсене на средства, творческа инициатива и опити да използват сами усвоеното в практическата им дейност. При работа с многоепизодна творба, най-добре е драматизацията да стане като самостоятелно ситуационно ядро – следващ етап от работата с произведението.
 • Представянето на завършения продукт пред аудитория е важен момент в развитието на творчеството и социалната адаптация на детето към средата. Ползотворните опити на децата за „колективно” творчество изисква всяко едно дете да оцени своето участие в общия резултат и същевременно да се радва истински на богатството от съвместната дейност. Стремежът за изява – желанието на детето да сподели, да предизвика другите да го забележат и оценят е изключително важен момент. Социалната отзивчивост в обкръжението на другите се превръща в особен вид мотивация за децата. Творческите изяви на децата трябва да намират по широка аудитория, а не само пред родители, учители и връстници, като се включват в различни мероприятия, концерти, конкурси и др., като за реализацията на тази цел е необходима изработка на рекламни и информационни материали (афиши, плакати и брошури), отговарящи на съдържателно, идейно и естетическо единство.

Положителният опит в областта, затвърждава  убеждението, че популяризирането на драма техниките и театралните проекти по чужд език е модел на взаимодействие, който работи в посока завишаване на личната мотивация и ангажираност на екипа и формира актуални компетенции у децата.

В заключение можем да обобщим, че театърът на английски език в предучилищна възраст е успешна и ефективна практика, която:

 • Осигурява условия за развитие и  творческа изява на всяко дете, съобразно неговите потребности, интереси и способности;
 • Изисква висока степен на активност в самия процес на работа и естественото, мотивирано включване на децата;
 • Допринася за разширяването на детската култура и формирането на модели на поведение (произтичащо от социалната значимост на дейността);
 • Удовлетворява специфични личностни потребности - самосъзнание, самоусъвършенстване, самовъзпитание;
 • Обогатява комуникативните способности на децата  и удоволствието от общуването на чужд език; отключва говорната активност, активизира пасивния речник, развива диалогичната свързана реч и създава условия за свързване на теоретичните знания с прилагането им в практически задачи;
 • Активира познавателната дейност; развитието на творческите умения у децата; изостря  наблюдателността; задържа вниманието; обогатява представите; събужда въображението;
 • Подпомага формирането на нагласи за групово сътрудничество и умения за работа в екип.

Съвременното възпитание изисква насоченост към творчество не само като мимолетен акт или частичен метод за отделно приложение във възпитателно-образователната практика. Използването на драма техники и театрални проекти може да бъде инструмент за разработване, практикуване и прилагане на чуждоезикови умения и насърчаване на цялостно обучение. Те позволяват на учителя да отговори на нуждите на децата в предучилищна възраст, а чрез постоянната обратна информация, предоставена от дейностите, учителят може да планира по-добри стратегии за по-ефективно обучение и преподаване. Налице е голям потенциал за драма-ориентираните упражнения и театралните проекти по чужд език да бъдат интегрирани в обучението по английски език в предучилищна възраст по различни начини и форми в и извън условията на образователната институция. Работата в тази посока - извън педагогическите ситуации в детската градина, трябва да се оцени достойно като форма за ранно откриване, подкрепа, изява и стимулиране на творческите заложби и дарования на децата.

Обучението в спонтанност, креативност и импровизация; свързването на емоционалните и рационални аспекти на чуждия език с творчеството; постигането на вътрешна хармония чрез разнородните страни на театралното изкуство, несъмнено предполагат развитие и промяна в шаблоните на културата в дългосрочен план. Творчеството трябва да се приема като главен подход и основен маниер на педагога, благодарение на който се осъществява ползотворно взаимодействие с децата, взаимодействие помежду им и заздравяване на връзката между детска градина – семейство – общество.

 


Литература

 1. Holden S., Drama in Language Teaching. London: Longman, 1981.
 2. Ronke, A., Wozu all das Theater? Drama and Theater as a Method for Foreign Language Teaching and Learning in Higher Education in the United States, Berlin, 2005
 3. Христова, С. Театралният проект на английски език – иновативен метод в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст, Иновации и интерактивни технологии в образованието, Издателство: РБ „Стилиян Чилингиров” - Шумен, 2012г., стр. 59-63

 

 

Още статии от Стамена Христова

Стамена Христова, детски учител и учител по английски език, ЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин