„Приобщаване на деца със специални нужди в общообразователните детски градини” -13 ОДЗ ”Детска радост”, гр. Варна

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
19/07/2016 - 17:00
„Приобщаване на деца със специални нужди в общообразователните детски градини”

 

В ОДЗ “Детска радост“ се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите искрици на другарство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез благотворното въздействие на игрите и природата.

Популярни сме с :

 • Екоучилище
 • Нашият физкултурен салон
 • Зеленият ни двор
 •  Спорт, Мажоретен състав
 • Партньорство с Карин дом  
 •  Вкусната Био-градинка
 • Пилотна детска градина по международен Проект
 • « Да се храним разумно»

 

ОДЗ 13 “Детска радост” Варна работи по проблемите на включващото образование  от 1998г. Дългогодишният  опит ни убеждава, че това е сложен и многостранен процес. Известният британски професор по социология на уврежданията Майкъл Оливър казва: „Средата инвалидизира хората с увреждания”. Днес, все по- трайно се налага убеждението, че уврежданията са социално, а не медицинско явление. Необходимо е обществото да се адаптира така, че да дава възможности,а не да ги отнема.

Предизвикателство и шанс е за нас- екипът на ОДЗ „Детска радост” Варна, да работим по проблемите на включващото образование. Стремежът ни е да изграждаме позитивна, подкрепяща среда за равен шанс за всички деца.  

Започнахме преди около 17 години. Бяхме първата масова детска градина , в която бе прието да се  интегрира / според   тогавашната терминология/  дете със слухови проблеми. Това бе за нас истинско предизвикателство:

 • Ще се справим ли?
 • Какво точно трябва да направим, за да социализираме детето?
 • Как ще реагират другите деца, родителите?

Осъзнавахме, че предстоят промени за всички: за самите деца с дефицити и техните родители, за децата в детската градина и семействата им, за целия екип на детското заведение.

Предстоящите процеси  изискваха промяна  и изграждане на нова структура на една наистина подкрепяща среда в отношенията, общуването, възможностите на всички- деца, родители, учители, специалисти. Необходимо бе първо ние- екипът на ОДЗ „Детска радост”, да осмислим, приемем и да реализираме идеите на приобщаващото образование.

Преминахме и продължаваме да се изправяме пред различни предизвикателства. В началото имахме потребност да:

 • —да осмислим процесите
 • —да разберем защо и как да приобщаваме децата със специални потребности
 • —да повярваме, че можем

 

Основните цели и задачи в работата ни по проблемите на включващото образование:

1.Да повишаваме непрекъснато информираността на родители и педагози относно стъпките при взаимодействието им с деца, които имат дефицити в различни области на развитието си и социално неприемливи поведенчески прояви.

2.Да структурираме  истински  подкрепяща  среда за децата със СОП

3.Да изграждаме по-голямо доверие при сътрудничеството учител-родител,в общата ни мисия – благото на децата.

4.Да се обогатяват практическите и теоретически познания на учителите в областта на включващото образование

5.Да запознаваме широк кръг от родители и общественост с проблемите на децата със СОП и стратегии за тяхното възпитание и обучение.

Многобройни са дейностите  в ОДЗ 13 “ Детска радост” Варна за реализиране на тези задачи. Основните акценти през годините :

1.Теоретични и практически обучения за учителите, служителите в детската градина, родителите

2.Обогатяване на материалната база

3.Включване на децата със специални потребности във всички дейности на детското заведение- организирани занимания, празници, проекти

4.Разработване и участие в проекти за включващо образование

5.Популяризиране на нашия опит

Основният ни стремеж е децата със специални нужди да получават както индивидуална подкрепа от различни специалисти , така и активно да се включват във всички дейности  на детското заведение- организирани занимания, игри, спорт, празници, дейности по проекти. Това ,според нас е една от най- успешните стратегии за включващо образование, носеща позитиви за всички.

 

Включващото образование е процес с много предизвикателства.

Последните  ни два проекта с насоченост  към децата със специални нужди са „Всички деца са добри”   и  Проект „Създаване на подкрепяща среда на деца със СОП”.

 • Проблемът, който искахме да решим  при първия проект е свързан със слабата информираност относно стъпките за родители и педагози при взаимодействието им с децата, които имат дефицити в различни области на развитието си и социално неприемливи поведенчески прояви. Инициирахме родителска среща ,на която информирахме родителите за възможностите, които им дава нормативната уредба и стъпките за кандидатстване за ресурсно подпомагане.
 • Споделихме нашите добри традиции и екипна работа в приобщаващото образование с нашите партньори от Фондация „Карин дом”, Логопедичен център Варна, Ресурсен център Варна и Агенция за социално развитие „Вижън”.
 • Проведохме  екипни срещи с психолог, логопед и ресурсен учител за разясняване възможността да се помогне сега ,в най-ранен етап в детското развитие-на етапа преди училище.В резултат ни се довериха седем семейства и техните деца бяха включени  на ресурсно подпомагане.
 • Основната цел, която си поставихме е да подтикнем родителите и общността като цяло да погледне без страх и притеснение на децата със СОП. Стремежът ни бе  изграждане на доверие и задълбочаване на контактите учител-родител и последващо сътрудничество.

 

Планирахме и успешно реализирахме няколко основни дейности:

Обогатяване на подкрепящата сред

В детската градина има обособено пространство – ателие за индивидуална работа с деца със СОП . Материалите са достъпни и за родителите, които проявяват интерес и  им дават нови идеи за подходящи игри, които да прилагат и у дома.

 

Обучение за учители – лектори– специалистите от фондация „Карин дом” 

Тема :„Подходът TEACCH за работа с деца с нарушения от аутистичен спектър и сходни комуникативни нарушения”
 Подходът ТЕАССН цели да позволи на детето с дефицити от аутистичния спектър да стане, доколкото е възможно, независимо в „нашия” свят без да губи своята индивидуалност; да обучи децата в умения, отговарящи на тяхното ежедневие в детската градина, училището, семейството, общността.

Основните идеи на подхода: използване на визуални разписания за различните дейности през деня в групите. Колегите споделят,че това има добро въздействие върху всички деца,тъй като те са по-организирани, когато предварително се указват дейностите и правилата за тяхното реализиране.

Обучение за родители –  с водещ Весела Люпке – Българска асоциация Орф-Шулверк

Тренинг-обучението е по системата „Орф-Шулверк”, което включва форми на комуникация чрез мимика, жест, движение, музика, ритъм, говор.

Музиката и ритъма са алтернативен вид комуникация, която спомага за „отключване” развитието на речта и сваля напрежението, тъй като дава нови начини за себеизразяване на децата. Целта ни бе деликактно да се докоснем до родителите и в неформалната среда на играта и музиката  да създадем непринуден диалог. С  това  обучение  успяхме до голяма степен да предадем този опит и на родителите ,  да уеднаквим подходите и се доближим до семейната среда. Различните начини за комуникация- чрез мимика, жест, музика  дават възможност  децата да се приобщават емоционално към дейностите в детската градина .

През периода 2014-2016г. бяхме включени в Проект „Създаване на подкрепяща образователна  среда за деца със специални нужди в детските градини” на Фондация „Карин дом”. Основните цели бяха :
    1.Да се направи актуална психологична оценка на състоянието и нуждите на децата с различни затруднения
    2.Да се планира, мотивира и проследява извършването на  психо корекционна и обучителна работа.
    3.Оказване на психологическата помощ, наравно с обучението и ресурсното подпомагане от логопед и педагог, в процеса на изграждане на подкрепяща среда за децата с различни трудности.
    4.Подобряване на разбирането, социалното функциониране и интеграция на децата.
    5.Насочване и мотивиране за психологически или друг вид  терапия.

 • Психолог от Карин дом изготви „Карти за оценка на състоянието и потребностите на деца с обучителни трудности ” на 15 деца след предварително обсъждане
 • Проведоха се поредица от родителски консултации и в резултат 9 от децата получават специализирана помощ /ресурсно подпомагане, работа с логопед и/или друг вид  терапия  извън детската градина/, а 3 от децата са включени допълнително на ресурсно подпомагане.
 • Социалните асистенти (на 4 деца)  получиха възможност за консултиране и включване в проведените обучения в детската градина.
 • Проведоха се допълнителни родителски консултации на деца с различни емоционално-поведенчески трудности, инициирани от родителите или учителите

Проведоха се периодични консултации  с учителите с конкретни насоки и подкрепа от психолога за справяне с поведенчески проблеми при работа с децата  непосредствено в ежедневните дейности и занимания при конкретна проблематика. Проведоха се периодични срещи, обсъждания и сътрудничество  между психолога и  ресурсния учител в детската градина.

Проведени са от психолога на място в детската градина следните обучения: „Справяне с неприемливото поведение”, „Ефективна комуникация с родителите”, „Как да се справим с професионалното прегаряне”, „Да помогнем на децата да разбират чувствата си”.

Осигурена бе възможност за провеждане на безплатни родителски консултации с квалифициран психолог-психотерапевт на място в детската градина в удобно за тях време.

 Гордеем се с ново структуриране  на подкрепящата   среда–за нарастващия брой през последните години на децата със СОП и поведенчески проблем и  „старият“ ресурсен кът в коридора намери своя дом  в  изгражда-нето на ново „Ателие за ресурсно под-помагане”. Със специално изготвен архитектурен проект , безвъзмездно от наши родители, стари складови помещения бяха превърнати в нови „ателиета”- за работа с деца със СОП, за занимания с различни допълнителни дейности. В тази посока е и ново-откритата и единствена по рода си
в масова детска градина в гр. Варна, Сензорна стая. Оборудването доставихме от Англия,  с помощта на дари-тели. Стремежът ни е да   обогатяваме подкрепящата среда в детската градина, което е един от основните фак-тори, за успешна интеграция на децата със специални потребности.

С помощта на екипа на Карин Дом в лицето на Звезделина Атанасова и Андреас Андреу, проведохме първото обучение с екипа на ОДЗ "Детска радост'' на тема "Сензорната стая-терапевтични намеси при деца със специални нужди". В обучението участваха учители, медицински екип, социални асистенти, ресурсен учител. Специалистите ни разкриха ползите от такъв вид терапия- чрез целенасочено въздействие на звук и светлина се повлияват сензорните възприятия на детето.Същевременно стаята може да се използва и като място за релаксация, изживяване на приятни емоции и/или „награда” за добре свършена от детето работа.

 

Изводи и препоръки, породени от нашия опит през годините:

1. Необходимост от психологическа подкрепа в детските  градини, която да се оказва на деца, родители и учители.
2. Необходими са и по-всеобхватни обучения на учители, касаещи всички процеси на включващо образование, за да се усвоят реални практически умения за работа с деца със СОП
3. Необходим е по-прецизен подбор на социалните асистенти,въпреки техния недостиг, които да са сътрудници в тези отговорни и важни процеси.
4. Необходими са и нови взаимоотношения със семействата на всички деца, основани на доверие, сътрудничество, споделяне, с оглед мотивация за включване.
5. Популяризиране на успешни практики, повишаващи информираността на обществото за ползата от включващо образование-още от предучилищна възраст.
6.Голям е броят на  децата  в масовите детски градини и необходимост от помощник- учители,в подкрепа на децата със специални нужди.
     

Нашият дългогодишен опит ни убеждава, че приобщаващото образование е сложен и многостранен процес. Изграждането на подкрепяща среда е един от най-важните стълбове в тези процеси.
Чрез нашите дейности се стремим да разгърнем потенциала на децата със СОП, да ги накараме да се чувстват значими, въпреки различията.
Сътрудничеството, позитивизма и хуманизма са пътищата за успешно приобщаване.

 

Днешните деца са децата на бъдещето!
От нашата подкрепа и разбиране зависи дали ще успеят да разгърнат силите си и да развият потенциала си!

 

 

13 ОДЗ ”Детска радост”, гр. Варна

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин