Програма за преодоляване на насилието

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

Сдружение за споделено учене ЕЛА и AVON България обединяват усилията си в партньорска програма, чиято цел е да реализира дейности по превенция на насилието сред младежи и ученици в гимназиална възраст.

Инициативата е част от кампанията „Мисия срещу насилието над жени и момичета”, която Ейвън Козметикс организира и провежда във всички страни, в които оперира. Глобалната идея на кампанията е да се повиши информираността и чувствителността на младите хора към проблема насилие над жени и момичета.

През февруари 2019 г. AVON България, с участието на Сдружение ЕЛА /тогава Център за приобщаващо образование/, проведе национално изследване сред ученици в X клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията, в семейна среда и в училище. Целта бе да открие основни тенденции за възприятията на младежите по отношение на насилието над жени и момичета. Резултатите могат да бъдат условно разделени в две групи:

 

Тенденции, благоприятни за работа с учениците по темата:

 

 • Повечето биха споделили, ако наблюдават или станат потърпевши в ситуация на насилие;
 • Заявяват готовност да реагират, вместо да пренебрегват ситуации на насилие;
 • Разпознават и оценяват като негативно явление насилието и неговите форми в човешките взаимоотношения;
 • Забележително е доверието им към професионалисти от училище – педагогически съветник, психолог, класен ръководител, като потенциален ресурс за търсене на подкрепа;
 • Значителна е и степента на доверие по същата тема спрямо връстници, което показва, че има смисъл да се работи за развиване на умения за подкрепа от връстници към връстници;
 • Участвалите в проучването виждат смисъл и отчитат нужда да се говори / работи по темата в училище.

 

Тенденции, с негативен характер:

 

 • Поставят училището почти наравно с улицата като място, където се случва насилие;
 • Има ясна тенденция на обвинение към пострадалия, че е предизвикал с нещо акта на насилие;
 • Имат много слабо или никаква познание на служби и услуги за подкрепа, към които да се обърнат в случай на насилие;
 • Свидетели са на забележително висок процент психическо насилие.

 

Още информация от проучването можете да разгледате тук.

Тези данни и тенденции затвърждават необходимостта от провеждане на програма в училищна среда за взаимоотношенията на насилие.

Срок на провеждане и обхват: ноември 2019 г. – февруари  2020 г., в 10 /десет/ училища на територията на София-град, Област София и град Перник.

Цел: повишаване на чувствителността на младите хора и овластяването им със знания и умения за изграждане на ненасилствени взаимоотношения, включително по отношение на момичета и жени. Независимо от фокуса на програмата към момичета, дейностите ще се провеждат в обща група/клас и ще насърчават активното участие на момичета и момчета.

Каним за участие училища, в които положителните взаимоотношения са ценност и работят целенасочено за преодоляване на насилието във всички негови форми и прояви.

 

Как да участва Вашето училище?

 • Да попълните пълно и изчерпателно Формуляр за кандидатстване;
 • Да подадете Формуляра за кандидатстване в срок от 30 октомври до 13 ноември 2019, включително (редът на получаване е важен в процеса на подбор) на e.tarakdji@cie-bg.eu;
 • Да имате мотивация и готовност за организиране и провеждане на 1 занимание (40 мин.) от екипа на Сдружение ЕЛА във Вашето училище, с един десети клас, в периода ноември 2019 – февруари 2020. На тази среща ще бъде представена програмата и цели да мотивира ученици да създадат активен екип от връстници, с които да организират своя мини училищна кампания по темата; 
 • Да има мотивиран представител/и на Вашия училищен екип, които да проведе 2 занимания с групата ученици, желаещи да продължат и да ги подкрепя в процеса на реализация на инициативата им. Подробен план и материали за заниманията с учениците, както  и план с конкретни идеи и стъпки за реализиране на ученическите инициативи ще бъде предоставен от Сдружението на одобрените училища.

 

Как ще изберем участниците?

 • На този етап ще бъдат избрани 10 нови училища /СУ и ОбУ/ от регионите на София-град, София-област и гр. Перник. Това ще бъдат първите десет училища, изпълнили условията за участие, по реда за получаване на формулярите.
 • Кандидатурите ще бъдат разгледани от представители на Сдружение ЕЛА и AVON България до 19 ноември 2019 г.
 • Избраните за участие в програмата училища ще бъдат обявени на 20 ноември 2019 г. на интернет страницата на Сдружението, както и в платформата priobshti.se .

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА ОТ ВИДЕОТО