Закрилата на детето в училище. Област 3

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
11/01/2016 - 09:00

Всеки, който влиза в пряк контакт с децата и техните семейства автоматично получава роля, която може да се наложи да изпълни по отношение на безопасността и закрилата на тези деца. В този ред на мисли училището има много съществено значение, защото то е в позицията да открие първите признаци и поводи за загриженост, да предостави адекватна помощ на детето и да предотврати ескалирането на проблема. Училищата, техните директори, учители и непедагогически персонал са важна част от системата за закрила на детето.

Нека погледнем истината в очите- нашите деца прекарват в училище повече време отколкото вкъщи и за нас, техните родители, е най-важно те да бъдат в безопасност. Ако това първо и най-важно условие не е изпълнено, не можем да говорим нито за образование, нито за приобщаване. Все повече училища осъзнават нуждата от по-сериозен поглед върху закрилата на децата и разбират, че тя не се изразява само в обезопасяване на ремонтни площадки, създаване на планове за евакуация и противодействие на тормоза между учениците в училище. Детската безопасност и закрила в училище е отговорността  да се направи така, че целият персонал, който работи там и всички дейности, които се извършват да не излагат децата на рискове за тяхната безопасност, а ако възникнат поводи за притеснения, те да бъдат правилно и своевременно докладвани съобразно закона. Както сами виждате, закрилата на детето е много повече от сбора на съставните си части.

Цялостният подход на закрилата има дълбоки корени в разбирането, че рисковете не са само външни, но и вътрешни и тези вътрешни рискове идват от хората. Осъзнаването на тази естествена ситуация и прилагането на мерки за овладяването й е първата стъпка към по-безопасна среда. Колкото повече вътрешни рискове разпознава училището, толкова повече вътрешни рискове могат да бъдат предотвратени. В смисъл има няколко неща, които всяко училище би трябвало да вземе предвид:

 • Кои са хората, които осъществят пряк контакт с децата в училище и какъв риск за тяхната безопасност би могъл да произтича от този контакт?
 • Кои са политиките, процедурите и разпоредбите, които се занимават със закрилата на детето в училище и дали училището има нужда от допълнителни такива?
 • Консултирани ли са тези документи с учениците в училище и техните родители?
 • Има ли човек в училище, който отговаря за закрилата на детето?
 • Знаят ли учителите и непедагогическия персонал задълженията си, когато възникне съмнение за насилие над деца?
 • Има ли нужда персоналът от обучение по отношение на закрилата на детето?
 • Знаят ли служителите кое е допустимо и недопустимо поведение спрямо децата в училище?
 • Има ли в училището правила при интервюиране на кандидати за работа и наемане на нови служители, свързани със закрилата и безопасността на децата?

Съществуват четири стандарта за закрила на детето, създадени и популяризирани от коалицията Keeping Children Safe, състояща се от водещи организации в неправителствения сектор:

 1. Политика- училището има политика, която ясно описва своето задължение да предпазва децата от злоупотреби и да реагира адекватно на съмнения за такива злоупотреби.
 2. Хора- училището поставя ясни отговорности и очаквания пред служителите и ги подкрепя в разбирането и действията спрямо тях.
 3. Процедури-училището създава безопасна за децата среда, чрез прилагането на процедури за закрила на детето, валидни за цялото училище.
 4. Отговорност-училището преглежда и ревизира своите мерки по закрила на детето.

Прилагането на тези стандарти в училище и доказателствата за тяхното изпълнение до голяма степен гарантират изпълнението на превантивната работа по закрила, а това е фундаментален елемент от модела за приобщаващо училище на Център за приобщаващо образование.

 

Снимка: www.Pixabay.com

Стефан Йорданов, експерт „Детска закрила и участие“, Център за приобщаващо образование

 

Модел на Център за приобщаващо образование за изграждане на приобщаваща училищна среда

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин