Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини чрез обмен и активно включване на всички заинтересовани страни

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
11/12/2015 - 12:45

От 2014г. Фондация „Карин дом“- гр. Варна стартира проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини”, който разширява предоставяните услуги за деца със СОП в детски ясли и градини. Тази дейност се извършва в следните насоки:

 • консултации на родители;
 • оценка на актуалното състояние на деца със СОП или деца с други емоционално-поведенчески и обучителни трудности в детската градина;
 • оценка на нуждите и ресурсите на децата, специалистите и средата;
 • организиране на подкрепяща среда в детската градина и планиране на корекционна работа;
 • проследяване развитието на децата;
 • диференциране на състоянията и трудностите при деца със СОП от деца с емоционално-поведенчески трудности;
 • подпомагане на педагозите и детето по време на занимания в групата;
 • консултиране, мотивиране и обучение на учители, родители и заинтересовани страни относно методи, подходи и материали за работа с деца със СОП.

За успешния преход и адаптация на дете със СОП към детска ясла/ градина е от ключово значение да се изгради доверие и сътрудничество между всички заинтересовани и участващи в процеса страни: семейството, специалистите (терапевти, ресурсни учители, социални асистенти) и учителите в детската градина. В интерес на детето и семейството е да има координация и синхрон на всички заинтересовани страни, участващи в подпомагане развитието на детето. Практиката показва, че когато родителите участват активно в този процес, се отчитат по-добри резултати по отношение на напредъка на детето.

В рамките на проекта, специалистите, които работят с конкретното дете със СОП, предлагат подкрепа на учителите от детската градина, особено когато последните не се чувстват достатъчно подготвени да приемат детето със специални потребности в общообразователната среда.

Оказва се подкрепа и на социалния асистент на детето- осигурени са индивидуални консултации и обучения в прилагането на специфичните методи, използвани от специалистите при работа с конкретния случай.

      При прилагането на тази практика участват специалисти със следния профил: психолог, специален педагог, логопед, кинезитерапевт. В зависимост от състоянието и нуждите на конкретното дете работата на тези специалисти е индивидуална или в екип.

Целеви групи

 • Деца със специални образователни потребности от 2 до 7 години;
 • Родители на деца със специални нужди и родители на деца в риск да развият обучителни трудности;
 • Учители, социални асистенти, ресурсни учители и други специалисти, работещи с деца със СОП в детските ясли и градини.

Методология и дейности

За реализирането на практиката е направен подбор на детски градини от различни райони на гр. Варна, където броят на децата със специални нужди е над 10 и/или имат необходимост от повишаване на компетентностите за прилагане на терапевтични подходи при работа с тези деца. Дейностите са реализирани в партньорство основно с три детски градини в гр. Варна: ОДЗ 13 „Детска радост“, ОДЗ 14 „Дружба“ и ЦДГ 8 „Христо Ботев“. Допълнително са включени и други детски ясли и градини, където са извършени консултации/ обучения на учители, родители и деца.

Въз основа на оценка на нуждите в избраните детски градини е организирано теоретично и практично обучение на учителите в Карин дом. След информирано съгласие от страна на родителите е направена оценка на състоянието и нуждите на децата, разработени са индивидуални планове с цели и задачи, с които са запознати работещите с децата учители, специалисти, както и семейството. Специалистите от Карин дом провеждат посещения в подбраните детски градини, където наблюдават и подпомагат обучителната и игрова дейност на детето със СОП в група, работят индивидуално с него, изготвят и предоставят специфични помощни материали, дискутират и консултират учители, родители и специалисти.

Основни методи, които са съществени при прилагането на тази практика са: коучинга на родители, учители и други лица от обкръжението на детето, и прилагането на семейно-ориентирания подход. Родителите на децата със специални нужди участват като активни партньори в осигуряването на необходимата подкрепа и ресурси. Взаимоотношението между семейството и специалиста се основава на  информирано вземане на решения, споделена отговорност, взаимно доверие, предлагане и обсъждане на терапевтични стратегии и подходи. Акцент се поставя върху силните страни на семейството и детето, и фокусиране върху възможностите за развитие на децата.

 

Основна дейност е обменът между специалисти от Карин дом и учители, специалисти и други заинтересовани страни, имащи пряко отношение към детето в детската градина. Проведени са обучения и лекции за учители по теми, свързани с техните потребности и интереси, някои от които са: партньорство и ефективна комуникация с родители, методи и подходи при работа с деца със СОП, агресията, справяне с неприемливо поведение, справяне с професионалното прегаряне и др. Обменът включи и организиране на кръгли маси и срещи за дискутиране на проблематиката и търсене на решения за подобряване на подкрепата за деца със специални нужди в детските градини.

С педагозите са провеждани периодични консултации  в детските градини, при които се обсъждат конкретни насоки и се предоставя подкрепа за справяне с конкретни поведенчески проблеми при работа с децата, обучителните, двигателни или логопедичните им затруднения, непосредствено в ежедневните дейности и занимания. Провеждат се периодични срещи, обсъждания и сътрудничество между специалистите от Карин дом и ресурсния учител, социалния асистент в детската градина. Консултации и подкрепа с цел превенция се предоставят и на родители и учители на деца с различни емоционално-поведенчески затруднения, които в различна степен имат риск да развият обучителни трудности.

 

Съществена дейност е директната терапевтична работа с децата в групата. Детето се подпомага за включване в игрови, обучителни и ежедневни дейности, корекция на неприемливото поведение и изработване на нови адаптивни модели, подпомагане на комуникацията. Участието на кинезитерапевт в дейностите подпомогна адаптацията на заниманията спрямо възможностите на деца с двигателни затруднения, правилното позициониране на децата на работните маси, позициониране по време на сън и правилно придвижване, асистиране и прилагане на специфични техники, подбор на правилни материали за занимания, както и участието им в спортни занимания в групата.

    Във връзка с подобряване на подкрепящата среда за детето в групата се изготвят визуални разписания  и символни картинки, изобразяващи ежедневните дейности и онагледяващи правилата в групата. Те са предоставени за ползване в групите, като целта им е да се подобри комуникацията, разбирането, структурирането на дейността, справянето с поведенческите проблеми и подобряване на  самостоятелността, както на децата със СОП, така и на останалите деца.

    

Цели и резултати

    Основна цел е да се увеличи подкрепата за деца с различни затруднения в детските градини, като се повиши ефективното сътрудничество и обменът между специалисти, учители, родители, ресурсни учители и асистенти. Да се подобри разбирането на родители и учители за състоянието и потребностите, социалното функциониране и затрудненията на децата; да се  мотивират родителите за сътрудничество; да се насочат за допълнително консултиране, терапия, ресурсно подпомагане /ако няма такова/ и др. според потребностите на детето; да се овладеят нови стратегии за справяне с поведенческите трудности.

 

     Резултатите по отношение на 34 деца, обхванати в дейностите в трите детски градини, показват напредък в развитието при 79% от децата съгласно текущите оценки, като при останалите напредъкът е частичен – само в отделни области на развитие. Допълнително е предоставена подкрепа и консултации на родители на 46 деца със специални нужди по отношение на тяхната адаптация, преход към детска градина, затруднения. По отношение на децата с различни емоционално-поведенчески трудности, превантивната работа и своевременна интервенция намаляват риска от евентуална бъдеща проява на обучителни трудности или разстройства в детското поведение. Диференцирането на състоянието и проблематиката при деца със СОП от деца с емоционално-поведенчески трудности доведе до по-добра корекционна работа.

     Проведените тематични срещи, консултации и обучения доведоха до:

 • подобряване на разбирането за  състоянието и поведенческите особености;
 • осигуряване на мотивирано сътрудничество от страна на родителите;
 • удовлерворяване на специфичните индивидуални потребности на децата/ресурсно подпомагане, социален асистент, терапия и др./;
 • подобряване на социалното функциониране и обучение;
 • повишаване ефективността на работата на учителите в рамките на детската група.

 

Устойчивост и възможност за мултиплициране

    Практиката показва интензивен обмен и сътрудничество между всички заинтересовани страни. В рамките на този обмен се развиват компетенциите на отделните страни за разбиране потребностите на децата и създаване на подкрепяща среда за децата със СОП в детските градини. Мотивацията на учителите за прилагане на усвоените от тях подходи и знания за работа с деца със СОП е основен фактор за постигане на устойчивост на тази подкрепяща среда в детската градина. Обменът и сътрудничеството, както и работата в мрежа с другите специалисти и семейството водят до повишаване мотивацията на учителите.

    Практиката е основана на работа в партньорство между доставчици на социални и образователни услуги, и родители, споделяне на знания и опит, предоставяне на подкрепа. Откритият диалог и взаимно учене са ключови за мултиплицирането на тази практика.

 

*Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

eeagrants

 Фондация „Карин дом“- гр. Варна

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин