Познай различията, уважавай различията!

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/05/2016 - 14:00

Идея за задача: Открийте приликите

Време: 15 мин.

Цел: Участниците да достигнат до разбирането, че всички човешки същества са различни и уникални и заслужават уважение и зачитане. Въпреки това, хората имат и много общи неща помежду си.

Необходими материали: Бели листа и химикалки.

Работа в групи до 6-8 човека

 

Насоки:

1: Съберете участниците в малки групи. Нека всяка група да вземе лист хартия и да направи на него две колони – колона Прилики и колона Различия.

2: За 5 минути, нека участниците да обсъдят и да запишат приликите за всички в тяхната група. Например: всички са българи, говорят един език, всички имат тъмен цвят на косата, всички празнуват рожден ден през лятото, всички живеят в един град и т.н.

3: След това за още 5 мин. групите да отбележат кои са различията, които откриват. Например: различен пол, различен цвят на косата, някои имат братя, други сестри, а други са сами и т.н.

Когато записват приликите и различията е важно участниците да се консултират с всички членове от групата, без да пренебрегват никого.

4: Нека всяка група да представи приликите и различията.

5: Дискутирайте, примерни въпроси:

  • Кое е онова, което ни свързва? А онова, което ни прави различни?
  • Кое виждаме по-лесно – приликите или различията?
  • Как ви карат да се чувствате различията, когато трябва да общувате с някого, който е различен?

 

6: В заключение, ако прецените, можете да направите на флипчарт хартия един общ списък с прилики и различия на цялата група, който да окачите на стената, така че това да бъде като един празник на приликите и толерантността към различията.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин