137 СУ "Ангел Кънчев" - уменията за комуникация и сътрудничество са най-важни

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/12/2020 - 11:00
Като част от проект "Приобщи.се в нови партньорства" нашият екип имаше възможност да се запознае отблизо с 10 партньорски училища и техните екипи. Как ги видяхме ние - споделяме в следващите няколко статии.

 

Разказът ни за 137 СУ поради специфичната ситуация, продължаваща и през тази учебна година,  се реализира не с посещение на място, а като дистанционно интервю. Изказваме благодарност на г-жа Ирена Райкова, за любезното съдействие и интересното представяне на училището.

В началото молим г-жа Райкова да се представи. Ето какво казва тя за себе си:
Казвам се Ирена Райкова и съм начален учител в 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София. Докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, факултет по Педагогика. Лектор и модератор на уъркшопове във връзка с  дейност eTwinning. Вече пета година съм част от екипа на българските eTwinning посланици. Споделям с колеги професионалния си опит по време на организираните от ЦРЧР обучения, семинари и конференции. Педагог-коуч и специалист по нейрографика. Ученик в училището на Живота. Харесвам професията си. Дава ми възможност да се развивам в повече от една област. Обичам да работя с деца.
Според г-жа Райкова  първото нещо, което всеки посетител в училището трябва да знае е, че то е едно от водещите иновативни училища в страната и в Европа, модел на успешно управление и развитие на образователна институция.

Ето как г-жа Райкова описва цялостната атмосфера в училището:
Педагозите на 137 СУ „Ангел Кънчев“ са изявени лидери в управлението на класовете, които ръководят. Професионалисти с умения да създават творческа образователна среда, в която нашите ученици развиват своя потенциал и формират умения за успешна реализация в живота. Екипът за подкрепа на личностното развитие допринася много за приобщаването и включването на всички ученици в живота на класа, за създаване на позитивна атмосфера в училището.

137 СУ "Ангел Кънчев", гр. София

На въпроса ни какво е онова интересно, впечатляващо, различно нещо в училището, което го прави уникално такова, каквото е, г-жа Райкова разказва:
Приоритет на училището е да работи за формиране и развитие на социалните компетентности у учениците. Екипът ни вярва, че именно социалните компетентности (soft skills) помагат на личността да живее в хармония с другите, да се социализира, да общува резултатно и да работи в екип. Уменията за комуникация, за решаване на проблеми и развитието на творческото мислене са ключ към успешна реализация във всяка област - лична и професионална.
В 137 СУ „Ангел Кънчев“ успешно работи моделът за споделеното лидерство (shared leadership). Той обобщава редица процеси, които водят до положителна промяна в училището и до постигане на високи резултати в различни области. Споделеното лидерство включва по-висока степен на сътрудничество вътре в училището и между училището и други институции, обособяването на повече лидери, споделени отговорности между членовете в екипа и взаимна подкрепа. Означава, също така, да се придвижваме заедно към обща за институцията цел и да създаваме положителен микроклимат. Директорът на училището г-н Миков насърчава създаването на по-малки екипи, които работят заедно, решават казуси, допринасят за създаването на общата визия на училището. По този начин г-н Миков позволява педагозите от колектива да се обединят не около един лидер – директор, а около повече формални и неформални лидери.
Принос за модернизацията на образователния процес и за въвеждането на иновации в институцията има участието на педагози от колектива в проекти по програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа „Еразъм+“ https://www.137sou.org/index.php/bg/proekti. Резултат от реализираните международни партньорства е създаването на европейска мрежа от преподаватели, включваща и колеги от нашето училище, които осъществяват постоянна комуникация и сътрудничество за обмен на европейски и световни образователни иновации и успешно ги внедряват в институциите, в които работят. Участието на наш педагогически персонал и на ученици от училището в международни визити и съвместната им работата по световни приоритетни теми като културно многообразие, толерантност, опазване на околната среда, световно културно наследство и др., утвърждават образованието, което нашата институцията прелага като иновативно и глобално.

Снимка: архив на 137 СУ

Питаме с какво се гордеят в училище, а г-жа Райкова  ни казва, че 137 СУ „Ангел Кънчев“ е училище за шампиони. И продължава: Гордеем се с постиженията на нашите ученици. Те печелят призови места във финалните кръгове на национални състезания и конкурси: Български език и литература „Стъпала на знанието“, състезанието по английски език на „Асоциацията на Кеймбридж училищата“, математическотото състезание „Европейско кенгуру“, Софийски математически турнир и др.

Освен доказани знания в различни културнообразователни области, нашите ученици са златни медалисти и в областта на спорта.
137 СУ “Ангел Кънчев” печели първа награда и в престижения международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“ организиран от Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българска Академия на Науките и подкрепен от ЮНЕСКО.

Последното високо отличие за ученици на 137 СУ «Ангел Кънчев»  е наградата, която получиха от Европейската комисия, във връзка с участието им eTwinning проекта „Wonderland”. От 301 международни кандидатури, „Wonderland” беше отличен като най-добър проект във възрастова категория 7-11 години.
https://www.youtube.com/watch?v=ijG3Ci6qBQ8&fbclid=IwAR1uFWFCj5gNjkNZwQe...
https://www.youtube.com/watch?v=PoOw_Mqy_6k&fbclid=IwAR27nr7xmKYNc_iS78s...

Успехът на училището е резулат от успешното сътрудничество между учители, ученици и родители. Училището е разпознато като едно от първите иновативните училища в Европа, получило престижното звание „eTwinning училище“ и утвърдило се като лидер в сферата на дигиталната практика, иновативните и креативните подходи към педагoгиката, международното сътрудничество и насърчаването на непрекъснатото професионално развитие на персонала.

Учители от 137 СУ са автори на учебници и учебни помагала, по които учат ученици от цяла България. Също така са обучители по време на национални и международни събития.

Питаме нашият виртуален домакин коя е най-голямата обща споделена ценност в училище и г-жа Райкова ни казва, че това е убеждението, че уменията за комуникация и сътрудничество са най-важни и необходими, от една страна за успеха на учениците в училище, а от друга -  за реализацията им в живота. Те включват високо ниво на формирана комуникативна компетентност, междукултурни умения, проактивност, общочовешки ценности като толерантност, емпатия и др. Тези умения са в основата на умението ни да живеем с хората, да бъдем част от общността.

А кое е основното предизвикателство? - В настоящата ситуация на дистанционно обучение и социална изолация, предизвикателство пред всички в образованието е провеждане на ефективен  учебен процес и грижа за емоционално-психическото здраве на учениците.
За финал насочваме вниманието към това кои са силните страни на училището. Ето какво ни казва г-жа Райкова:
137    СУ „Ангел Кънчев“ създава подкрепяща среда, в която учениците откриват и развиват своите таланти. Бих определила обучението, което училището ни предлага с няколко думи:
-    актуално: отговарящо на съвременните изисквания и потребности на обществото;
-    иновативно: новите тенденции и нововъведения в образователната сфера са педагогическа практика в училището;
-    международно: нашите ученици формират ключови компетентности в сътрудничество с ученици от други европейски страни. Споделените класни стаи, споделените учебни часове са нещо обичайно в училището;
-    успешно: за това говорят постиженията на нашите ученици и професионалните отличия на колегите ни.

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин