Доброто трябва да продължи

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/12/2020 - 17:30
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Повод за тази практика беше поведението на един от учениците – в часовете, в които се чувства несигурен  в  знанията и възможностите си, той отказваше да комуникира и да работи. Когато учителката потърси подкрепата ми, започна „обучение“ на самата мен  в техники за подобряване на емоционалната регулация на ученика. Започнах да влизам в часовете заедно с него и да го поощрявам, както и да определям  конкретно как точно трябва „да изглежда“  и „да звучи“ поведението му.

След това започнахме планиране и провеждане на дейности за създаване на близост и свързаност между учениците от класа, които да станат наши партньори. Планирахме и реализирахме дейности, стимулиращи сътрудничество и съвместна работа вместо конкуренция и съревнование. Играехме различни ролеви игри в часовете на класа  за поощряване и възпитаване на толерантност към различията и уважение към чуждата гледна точка, произход, опит, ценности, нужди и желания, проведохме много игри за сплотяване на екипа.
Използвах много положително вербално поощрение и искрени похвали към всички ученици, започнах дългосрочно сътрудничество с класа, като с класния ръководител разделихме класа на групи и тези групи в продължение на два месеца трябваше да си правят добрини и след това да опишат доброто, което другите са им направили на табла или постери.

Снимка: Freepik

Учениците бяха насърчени със социални награди – позитивни телефонни обаждания до родители, спечелване на привилегия за класа. Голямата колективна  награда беше украсяването на голямо коледно дърво в училищния двор и похвална грамота за целия клас. По Коледа се случват чудеса – училището грейна и всички бяхме много доволни. Учениците проявиха толерантност и разбиране, а ученикът с проблемно поведение разбра какво се очаква от него  и степента на увереност в способностите му се увеличи, започна да се отпуска и да участва в часовете, да става част от екипите и от класа.

След това  поставихме нови задачи за следващите два месеца. Под наслов:  „ Доброто трябва да продължи“ – поставихме отговорници и  всяко дете трябваше да обсъди със семейството си какво е доброто и да направи нови добри дела. Отново обединихме учениците около инициативата заедно да украсим две мартенски дръвчета, за да грейне нашето училище, като всяка собственоръчно направена мартеничка символизираше направено добро дело.

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Румяна Павлова, логопед и ресурсен учител, СУ „ Христо Ясенов“, гр. Етрополе

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин