Формиране на нравствени добродетели у децата в партньорство детска градина-семейство в извънредно положение

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/11/2020 - 09:00
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

 

С обявяване на извънредното положение се наложи да започнем с онлайн обучение в ДГ “Европейчета“ – гр. Враца. Социалната изолация се чувстваше осезаемо от всички, от деца, учители, родители.

Онлайн обучението постави на нова основа сътрудничеството със семейството и затова решихме да приложим активно възможностите за интерактивно общуване. Социалните мрежи станаха мощно средство за информация. Използването им вече не е просто модерно умение, а и инструмент, който може да се използва за реализиране на качествен и ефективен образователен процес. Това ни даде възможност максимално да се възползваме от тях при организацията на възпитателно – образователния процес в детската градина по време на социална изолация. Развитието на технологиите и начините на общуване в социалните мрежи  ни предостави възможност да намерим най-прекия път към родителите. Родителят влезе в детската градина и стана помощник на учителя. Ангажира се с осигуряването на организация на обучението и доби по-ясен поглед върху учебния процес, научи повече за учебното съдържание, както и за  трудностите на децата си.

Предизвикателство пред екипа на ДГ “Европейчета“ – гр. Враца се оказа отбелязването на Деня на Европа, който е и патронен празник на детската градина, по време на социална изолация.

Иновационните процеси в обществото ни мотивираха да потърсим нови, нестандартни форми, методи и технологии за реализиране на празника.

За целта се организира и проведе онлайн педагогически съвет на който бяха обсъдени и набелязани дейностите.  Имайки предвид  социалната изолация,

решихме да привлечем родителите и заедно, като пълноправни партньори   заедно да формираме у децата отдавна забравени национални и общочовешки ценности, като насочим вниманието им към героите на днешното време, а именно лекарите на първа линия в борбата със пандемията в световен мащаб чрез конкурс за рисунка на тема „Европейчета с надежда, солидарност и подкрепа към Европа“. Последваха срещи с родителите в онлайн среда  за  запознаване с темата на конкурса, начините за предоставяне на изобразителни материали /скицник, моливи, бои/ и предаването на рисунките, за да стигнат до медиците от МБАЛ „Христо Ботев“ – гр. Враца.

Родителите отговориха на предизвикателството с  огромно желание за включване в конкурса, което за пореден път бе доказателство, че за пореден път в лицето на родителите имаме пълноправни партньори. Тяхна бе ролята да разкажат на децата за героите на днешното време, както и затова, че ние като граждани трябва да сме съпричастни, защото да подадеш ръка на някой, означава много. Означава любов, грижа, съпричастност. Означава труд, мисъл, разбиране. Да подадеш ръка на някого понякога е всичко.

Добротата и милостта са най-висшите морални ценности. Те проявяват хармония от чувства, мисли, действия, активно противопоставяне на всичко лошо, готовност  да помогне на някого или да прости на някого от състрадание. В ранно детство, когато всичко човешко едва започне да се формира в човек, възпитанието на добри чувства придобива особено значение.

За да подкрепим творческия процес, главна бе ролята на помощник-възпитателите, които доставиха изобразителните материали до всяка врата на семействата, както и приеха  готовите творчески продукти от родителите.

 

Снимка: Пламена Цветенова

Истинско удовлетворение беше за екипа на детската градина, когато видяхме готовите рисунки изпълнени с надежда, съпричастност, подкрепа и взаимност. Партньорството с родители, както и нестандартният начин за отбелязване на празника породи интерес от страна местни и национални медии, както и членове на Европейския парламент.

В деня на Европа и патронен празник на ДГ “Европейчета“ – гр. Враца, рисунките, както лично дарение от екипа на детската градина  бяха връчени на директора  на МБАЛ “Христо Ботев“ – гр. Враца  в знак на съпричастност от представител на родителската общност, учител и директора на детската градина.

Снимка: Пламена Цветенова

Партньорството с родителите се превърна в приятелство, основано на доверие, подкрепа и взаимна радост, инструмент, който гарантира бъдещия просперитет на всяко дете. Родителската общност е генератор на положителни и иновационни идеи, които да осигуряват удовлетворение и благополучие на децата. Педагозите са хората, които могат да реализират тези идеи в споделена отговорност и дейност, за да сътворят заедно всеки ден по едно добро дело.

ДГ„Европейчета” - гр. Враца, като модерна и демократична детска градина, уважаваща личността на всяко дете, убеждавайки се в ползата от формиране на ценности независимо от ситуацията и в бъдеще ще  продължи съвместната работа с родителите, защото знае, че човешките ценности са тази сила, която дава посока в развитието на човека, прави живота пълен, носи измерение за дълбочина и спомага за разкриване на целия заложен потенциал  у  човека.

  Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Пламена Цветанова, директор, ДГ „Европейчета“, гр. Враца

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин