"Играта като учене – ученето като игра". Представяне на фейсбук група за обмяна на идеи и опит

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/11/2020 - 12:45
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

 

Целта на фейсбук групата "Играта като учене - ученето като игра" е да се споделят интерактивни упражнения, методи и практики, които могат да се използват в учебните часове за по-ефективна работа, за да бъдат децата активни участници, съ-творци на своите занятия в училище.“

Групата функционира от около година. В нея се включват както учители, така и хора с различни професии и от различни кътчета на България, а някои от членовете живеят в чужбина. Членове на групата са също така и организации със сходни интереси. До момента към групата са се присъединили повече от 6 000 членове.

Пример за споделна практика в групата

Публикациите в групата отразяват идеи, възможности и педагогически опит: „малките“ ежедневни открития на учители, които използват играта като  метод в часовете си, интерактивни материали за деца от различни възрасти и по различни предмети; информация за събития, организации и инициативи.

Можете да надникнете в съдържанието на групата в презентацията от конференцията.

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Ценка Кучева, създадел на групата и учител по БЕЛ, 12 СУ „Цар Иван Асен Втори“, гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин