"Искам училището да се превърне в още по-уютно, желано и споделено място както за учениците, така и за целия екип" - кратки истории на новите ни училища-партньори

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/06/2020 - 01:15
Представяме ви интервю с госпожа Диана Петкова-Велчева, директор на НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец – едно от училищата-партньори по проект "Приобщи.се" в нови пратньорства“. Госпожа Петкова–Велкова има 23 години педагогически стаж в НУ "Цани Гинчев”, гр. Лясковец, от които една година на длъжност възпитател, седем години - начален учител, от 2004 година - директор.

 

Госпожо Петкова-Велчева, представете се накратко.

От 2004 година съм директор на НУ “Цани Гинчев”, гр. Лясковец. Преди това започнах педагогическия си стаж като начален учител тук. За мен управлението на това училище е преди всичко отговорност и стремеж за изграждане на нещо ново - полезно и интересно за цялата училищна и местна общност. Непрекъснато търся начини за повишаване имиджа на училището така, че благодарение на качественото образование, което дава, благодарение на позитивния климат и положителните емоции, училището ни да бъде предпочитано място за най-малките възпитаници не само на община Лясковец, а и на съседните - Горна Оряховица и Велико Търново.

Диана Петкова-Велчева, директор на
НУ "Цани Гинчев, гр. Лясковец

Какво трябва да знаем за Вашето училище?

Начално училище “Цани Гинчев” се намира в малък общински център. Има почти 115-годишна история. Част от традициите, установени преди много години, са запазени и до днес. Освен на качествения образователно-възпитателен процес, много държим и на празничния училищен календар. Всеки месец текат събития, в които активно се ангажират както ученици, така и родители. Някои от мероприятията са посветени на учениците със специални образователни потребности. Атмосферата в училище е позитивна благодарение на добрия педагого-психологически екип, който се състои от предимно млади специалисти - амбициозни и отговорни, със специален подход към всеки отделен ученик. Децата са щастливи и уверени, затова са и успешни. Активно се включват както в училищни мероприятия, така и в извънучилищни дейности. Горди сме с многото и разнообразни награди, които заслужено получават.

Каква е Вашата визия за развитие на училището Ви като приобщаващо?

Като приобщаващо искам училището да се превърне в още по-уютно, желано и споделено място както за учениците, така и за целия екип от специалисти и служители.

Мислите ли, че учителите, учениците и родителите я разбират, споделят и подкрепят?

Да.

Към какво бихте искали да насърчите и вдъхновите читателите на Приобщи.се чрез участието си в проекта?

Няма невъзможни неща. Необходими са правилна визия и целеустременост за постигане на желаните резултати.

 

НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец

     Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин