Партньорство с родителите - споделяне на личен опит от практикта на ресурсен учител

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/12/2020 - 14:15

Моето първо докосване до професията “ресурсен учител” се случи през далечната 2004г., когато от СУ ”Св. Климент Охридски” ме изпратиха на практика в 23 СУ. Попаднах на група хора, които ме заразиха с ентусиазма и визията си за приобщаващото образование. Екип, сформиран няколко години преди това с нелеката задача да приложи за пръв път в България методология, позволяваща равен старт на всички деца.

Работата е изпълнена с много предизвикателства, които са непосилни за сам човек. Нужен е екип, включващ различни специалисти и не на последно място родителите. Една ефективна подкрепяща среда може да бъде постигната само когато членовете му имат обща визия и споделят обща цел. Имам щастието да работя в точно такъв екип, с който ежедневно преодоляваме предизвикателствата, свързани със стигмата да си „специално дете“.

Един от основните фактори е доверието между участващите в екипа. Често родителите, записвайки детето си в училище, са притеснени и уязвени в тази им роля поради факта, че детето им е различно. В тази ситуация са ключови уменията на специалистите да изградят връзка на доверие, да покажат емпатия, загриженост и не на последно място да предложат партньорство в изграждането на подкрепящата среда -  важна за успеха на всяко дете. По този начин родителят, осъзнавайки ролята си на „специалист по детето“, се превръща в мост между семейната и училищната среда.

Снимка: Freepik.com

Това, което ми помага за създаването на доверие и общуването, е моята силна вяра в идеята за равен старт, както и  уменията ми да разпознавам емоциите, да реагирам в съответствие с тях. Опитвам се да се поставя на тяхно място, да видя какво може да ги успокои, така че заедно да погледнем обективно към бъдещето на детето.

Две-три години след постъпването ми на работа в училището, в групата ми се включи момче с дислексия, емоционално и социално тревожно, със силен интерес към чуждите езици. Първоначално майката не смяташе за необходимо да взима активно участие в екипната работа и проблемите на детето се задълбочаваха. Ние не се отказахме. Чрез ежедневни телефонни разговори и срещи с родителя, успяхме да запалим искрата и тя да повярва в това, че детето ѝ има потенциал. Повярва, че диагнозата не е присъда за цял живот. Благодарение на изграденото доверие в екипа, това момче, когато достигна гимназиален етап, се справяше почти сам с учебните задачи. Дори по собствена инициатива се занимаваше допълнително с изучаване на непопулярен чужд език. Успешно положи ДЗИ и сега  вече е студент.

 От значение е различните роли в екипа да бъдат равнопоставени. По този начин родителят ясно разбира своите функции и важността на своята роля за постигане на общата цел - създаването на благоприятна среда за учене спрямо спецификите и нуждите на детето.

Повишаването на ефективността на работа пряко зависи от качеството на отношенията в екипа. Само през осъзнаването на важността на ролята, която родителят има в борбата за достойно бъдеще на децата си, специалистите могат успешно да ги подкрепят в пътя им напред.

 

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Николета-Тереза Аксинте, ресурсен учител, 23 СУ "Фредерик Жолио–Кюри", гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин