„Видимият“ и „невидимият“ свят на животните. Интердисциплинарен урок по биология и БЕЛ в партньорство с Регионален природонаучен музей – Пловдив

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/12/2020 - 13:00
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

 

Екипът – работим като екип класни ръководители в един и същ випуск от четири години. В съвместната ни работа сме провели много интердисциплинарни уроци в реална среда. Успяхме да се оформим като екип благодарение на еднаквите ни възгледи за педагогическа работа, съвременното ни мислене, желанието да предизвикаме интерес у учениците към задължителното учебното съдържание по предметите български език и литература и природни науки. Приоритетно в седми клас учениците поставят по-голям акцент върху знанията си по БЕЛ заради предстоящите НВО.

Целите на урока, базирани на проектното обучение и интердисциплинарност, бяха:

-     упражняване на знания по природни науки, съчетани с упражнения, анализ и развиване на функционалната грамотност по БЕЛ;

-      провеждане на урок „на терен“ в ПНМ–Пловдив в електронна среда.

Идеята възникна от проведен урок по биология в ПНМ-Пловдив, в който учениците проявиха голяма активност и интерес. Училището работи по НП “Иновации в действие“ и НП „Музеите като образователна среда“, като иновацията в училище е реализиране на интердисциплинарни уроци. След обсъждане на идеята между  екипа, отправихме покана към уредник Александър Петров от  музея, който прие идеята ни за съвместен урок.

В урока, който се осъществи онлайн чрез видеовръзка в Google Meet, взеха участие 65 ученици. В началото на часа уредникът от музея направи на седмокласниците виртуална разходка в терариума на музея, като учениците имаха възможност да наблюдават и сравняват редки видове влечуги и земноводни.

Втората част на урока започна с препратка към българския език с играта “Супа от природа и култура”. Учениците откриваха и анализираха символиката на животните в библейските митове, фолклор и българската литература. Разгледаха образа на змията като символ на злото и на бялата лястовицата като олицетворение на надеждата в изучаваните разкази на Йовков.

Урокът завърши с оценка от учениците в споделен документ. Получихме много мейли и обаждания от родители, неформални участници в урока.

 

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ивайла Димитрова, учител по природни науки, Виолета Дончева-Дернева, старши учител по БЕЛ, ОУ „Васил Петлешков“, гр. Пловдив

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин