ЛОДИ – модел за работа с деца със СОП в детската градина

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
26/08/2019 - 09:00

Снимка: Румяна Николова

 

Румяна Николова, директор на ДГ „Теменуга“, гр. Плевен представя авторски модел за работа с ДСОП. Практиката бе представена по време на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019 и е приложима в предучилищна възраст. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019.

 

Детска градина „Теменуга” с групи деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, гр. Плевен има 20-годишен опит в процеса на интеграцията и социализацията на деца със специални образователни потребности. Приобщаващото образование е приоритет в образователната политика на детската градина още от 1993 г., когато се създава единствен на територията на Община Плевен кабинет за рехабилитация на слуха и говора.

През 2012 г., д.п. Румяна Николова разработва и апробира за първи път в България експериментален, нетрадиционен, но изключително продуктивен ЛОДИ (Личност, Околна среда, Дейност, Изпълнение) – модел за социализацията на децата със СОП в условията на детската градина.  

ЛОДИ е екологичен, ерготерапевтичен модел и представлява взаимодействието между личността – вътрешния фактор и околната среда – външния фактор.

Предлагаме този нетрадиционен, но изключително продуктивен модел от ерготерапията, използвайки потенциала на емоционално-волевата сфера за стимулиране цялостното психо-физическо и когнитивно развитие на децата със специални образователни потребности. Изследвана е ефективността му за емоционалното благополучие на децата със СОП като се установява нивото им на самочувствие, активност и настроение чрез разработена за целта педагогическа технология.

В основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина се отразява субект – субекното взаимодействие между личността на детето – организация на вътрешната педагогическа среда и околната среда – организация на външната педагогическа среда.

Детската градина работи по авторска иновативна програмна система за приобщаващото образование и осигуряване на допълнителна подкрепа на ДСОП с програма за корекционно-развиващи и оздравителни дейности с иновативни ерготерапевтични методи и технологии с екип от специалисти – педагози, логопед, психолог, ресурсен учител, слухово-речеви рехабилитатор, рехабилитатор-кинезитерапевт. Тезата на нашите изследователски проучвания и опит е, че процесът на приобщаващото образование на децата със СОП е значително по-ефективен и с по-голяма полза за цялостното им личностно развитие с комплексната реализация на педагогическата технология на ЛОДИ-модела. 

Реални постижения от прилагане на ЛОДИ-модела

 • деца със слухови нарушения, продължават образованието си във ВУЗ и се реализират на пазара на труда в България и чужбина;
 • деца със СОП, постъпили с придружител, сега самостоятелно пребивават;
 • деца със СОП, приети за почасова рехабилитация, сега удължават престоя си до целодневен, напълно интегрирани  в групите.

Обществена значимост

 • у повечето деца се изграждат умения за осъществяване на ДЕЖ и те не се нуждаят от придружител, помощ и допълнителни държавни средства;
 • повишава се качеството им на живот;
 • децата в норма стават по-разбиращи, по-добри, по-толерантни.

Практическа значимост

 • увеличава се капацитета от възможности на детето, за да може да изпълнява дейности и да посреща своите нужди – дейности от ежедневния живот;
 • приспособяват се дейностите и околната среда към нуждите на всяко дете;
 • включва детето със специални образователни потребности в избора на дейности. 

Приноси

 • за първи път в системата на предучилищното образование се представя емпирико-теоретичен модел за подкрепящи психолого – педагогически условия за приемаща и приобщаваща рефлексия на детето със специални образователни потребности.
 • апробираният диагностичен инструментариум, в план – психометрия, е адаптиран за възрастово-психологическите особености на детето от предучилищна възраст.
 • оказва съществено значение за когнитивната и социокултурна компетентност на детето в условията на детската градина, спрямо държавните стандарти по приобщаващо и предучилищно образование.
 • установяват се параметрите на позитивна социална, подкрепяща среда, гарантираща свободата, равнопоставеността, равния шанс и достъп до образование на всички.
 • ефективността на предложения ЛОДИ-модел се потвърждава от дългогодишното му прилагане в практиката, което ми дава основание да го препоръчам на учителите в детските градини, където има деца със СОП.

>>>ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОДЕЛА И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ<<<

 

Румяна Николова, директор на ДГ „Теменуга“, гр. Плевен Румяна Николова, директор на ДГ „Теменуга“, гр. Плевен 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин