училищни практики

Училищни практики в подкрепа на процеса на ограмотяване и социализация на деца и ученици от ромски произход