Ролята на ерготерапевта като част от училищния екип

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/10/2017 - 09:00

Според дефиницията от 2012 г. на Световната федерация на ерготерапевтите “Ерготерапията е клиент-центрирана здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез участие в дейности. Основната цел на ерготерапията е да направи възможно участието на хората в ежедневните им дейности.  Ерготерапевтите постигат това чрез работа с отделни личности и с цели общности като подобряват способността им да участват в дейностите, които искат, имат нужда или са длъжни да изпълняват или като модифицират дейността или средата, така че да бъде по-лесно за тях да изпълняват значимите за тях дейности.”

 

В САЩ и страните от Западна Европа ерготерапевтите са неделима час от екипите за подкрепа на учениците, които по една или друга причина срещат затруднения при изпълнението на значимите за тях дейности, както и на техните родители и учители.

По своята същност ерготерапвтичният подход е холистичен, тъй като изследва и предлага решения в три направления – развитие на уменията на личността, подходящо адаптиране на средата и модифициране на дейността. В допълнение на това се обръща внимание на мотивацията за участие и на влиянието на взаимоотношенията между клиента и останалите върху изпълнението на значимите дейности.

Ерготерапевтът изследва и повлиява на целия спектър от дейности, които може да изпълнява едно дете в училище – както самообслужване, достъп и учене, така и моментите на преход между дейностите, времето за почивка, игрите и комуникацията с връстниците и учителите. При пряката си работа с детето ерготерапевтът работи в тясно  сътрудничество със самото дете и с родителите му. Прието е ерготерапевтът да работи с „клиенти”, а не с „пациенти” или „потребители”. Това означава, че клиентът е този, който дава насока на терапията, а ерготерапевтът му партнира и го подкрепя. При работа с деца често клиентът е не само детето, а и родителят, затова мнението на родителя непрекъснато се търси и взема предвид.

Ерготерапевтът може да подпомогне и училището като общност чрез консултации за осигуряването на достъпност до всички ключови места в базата на училището, консултации за подобряване на поведението и увеличаване на мотивацията на учениците общо и поотделно, като консултира учителите за някои специфични особености в процеса на учене на някои ученици, др.

Всичко това дава основание да отбележим, че ерготерапията е изключително приобщаваща по своята същност. Ерготерапевтът има нагласата да не се счита за експерт в която и да е област, а да търси решенията заедно със своя клиент - човек или общност, да изследва, приоритизира, задава въпроси и намира отговори заедно с тях.

 

Маргарита Аспарухова, логопед; ерготерапевт

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин