Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати. Работа в екип, партньорство между класовете в училище и подкрепа на деца с обучителни трудности

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/11/2020 - 14:15
 Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

 

В НУ „Св. Софроний Врачански“ град Враца се обучават седем ученици със специални образователни потребности. През учебната 2019-2020 година се включихме в Проект „Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати по програмата „Еразъм +“. В проекта участват начални училища от пет европейски държави – Португалия, Италия, Франция, Румъния и България. Децата със СОП се включиха с желание и ентусиазъм в голямото семейство. От нашето училище участват четири класа и три групи за целодневна организация на учебния ден.      

Ценността на човека не зависи от неговите способности и постижения. Ценностите са важни и трайни убеждения, споделяни от хората за това какво е добро или лошо, правилно или неправилно, желателно или нежелателно. Ето защо е важно да възпитаваме  у всяко дете да уважава както своите връстници, така и по-възрастните хора, да цени приятелството и да бъде съпричастно към различните и тези в неравностойно положение.

Работа в екип, партньорство между класовете в училище и подкрепа на деца с обучителни трудности.

Най-атрактивно и полезно за учениците със затруднения е ателието „Визитна картичка“ или  запознаване с партньорските страни. Екипите от всеки клас и група се състояха от шест ученика, които чрез критерии бяха избрани да представят една от страните в проекта пред останалите ученици и учители. Съдържанието на презентацията чрез постери и мултимедия включваше запознаване с местните и национални символи, както и с културното наследство на страните. Всички деца представиха по много интересен и вълнуващ начин всяка от партньорските страни. В първия етап на проекта учениците със затруднения имаха възможност да търсят на картата на България в различните области най-важните и големи забележителности на нашата страна, за да могат да ги представят пред останалите ученици. След дискусия, селекция и помощ от ресурсен учител избраха двадесет обекта, като Враца беше акцент в тяхната презентация. Екипа от децата със СОП  изработи постер на България. Всеки ученик представи своите избрани забележителности и ни запозна с най-важните исторически факти за тях. Първата съвместна дейност от проекта предостави на участниците възможността да опознаят различните култури, както и да усвоят комуникативни умения, въпреки културните различия.

Снимка: Малинка Кунчева

Следващото ателие, в което се включиха, е „Природната аптека на България“. Учениците със СОП направиха хербарии на бял равнец, целина, липа, маточина и джоджен. Проучиха и разказаха къде се срещат, кога се берат и какви са лечебните им свойства. Срещата беше интересна и плодотворна. Работата по проекта помогна на учениците със СОП да се включат ефективно в дейностите. Това се осигури чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда. Въпреки, че децата изпитваха различни трудности в реализирането на необходимите продукти, те можаха да се интегрират успешно в общата образователна дейност.

Снимка: Малинка Кунчева

През месец март 2020 г. поставени в условията на епидемичната обстановка продължихме обучението във виртуална среда. Ползотворната работата на учениците със СОП изисква голяма изобретателност, креативност, любов и търпение, за да могат тези деца да бъдат въвлечени в процеса на обучение, учене и научаване. В този смисъл работата в електронна среда е едно голямо предизвикателство пред специалистите. Учебните материали трябва да бъдат занимателни, под формата на игри, за да бъде задържано тяхното внимание. Изисква се и пълната ангажираност и подкрепа от страна на родителите, защото тези ученици не могат да работят самостоятелно. За щастие се затвърди още едно ценно партньорство, без което не бихме могли да се справим, а именно това с техните родители.

Партньорство с родители.

В редица инициативи свързани с пролетните празници в училището с помощта на своите майки учениците със затруднения изработиха постери за 24 май, нарисуваха рисунки за Гергьовден. Накрая на учебната година две деца рецитираха стихове за България, като отправиха поздрав към всички учители и родители в сайта на училището. На 15-ия рожден ден на eTwinning едно момиче със затруднения с помощта на своя татко изработи най-красивата жар птица – символ на възраждането, която носеше послание за щастие и, че скоро всичко ще свърши и отново ще се прегърнем.

Снимка: Малинка Кунчева

Положителната връзка между семейството и училището кара детето да осъзнае, че важните хора в живота му работят заедно. Всичко това помага на ученика да се чувства по-добре и да се реализира по-успешно в училище.

Различните партньорства в училище и извън него осигуряват подкрепяща среда, разширяват кръгозора и възможностите за комуникация на различни нива както в групата, така и между класовете и извън тях. Създадоха положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на приобщаващ ефект. Спомогнаха за разгръщането на потенциала на всеки ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация.

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Малинка Кунчева, ресурсен учител, НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца"

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин