Партниране с родители в дигитална среда и дистанционно обучение в детската градина

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/11/2020 - 16:15
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

Дистанционно обучение в електронна среда за пръв път беше реализирано през 2020 година не само с ученици, а и  с деца от предучилищна възраст. Взаимодействието се осъществи с възможно най-добрия посредник – техните родители. В детска градина „Валентина Терешкова“ беше приложена асинхронна форма на взаимодействие, при която учителите поддържаха ежедневна комуникация с различна насоченост. В подготвителните групи се изработи седмична програма с тематично разпределение, като за опора служеше седмичното разпределение  по образователни направления, с избор на 1-2 приоритетни по важност за деня ситуации. Учителите планираха дейности, които биха могли да се осъществят в домашна среда със съдействието на родителите. За да се мотивират семействата да вземат участие в извършването на предложените задачи и активности, беше спазен доброволният принцип на участие, и несъмнено най-резултатния подход – крайният резултат винаги бе насочен към получаване на физически продукт: рисунка, апликация, др.

За да се създаде интерес към предлаганата дейност, се използва кратко текстово, позитивно, послание или атрактивен електронен вид на информацията. Целта на активностите не беше „стоенето пред екран“, а децата да получат възможност да развият умения, като изработят продукт. Например: учителят представя задачата в затвореното ФБ пространство на групата, родителят я предава на детето и резултатът от задачата се публикува чрез снимка или клип в групата. На свой ред, учителят от публикуваните снимки изработва нов електронен продукт, който стимулира за последващо участие. Например от проект на групата за изработка на букви от материали по избор, се състави озвучена електронна книжка. В някои от случаите образователната задача беше свързана с работа в приложение. Например: откриват познат приказен герой, подреждат геометрични фигури, сглобяват ел. пъзел на букви, сезони и пр.,като престоят пред компютъра е не повече от 10-15 минути.

Снимките са предоставени от родители на авторите на статията

За реализиране на задачи по образователно направление, учителите си служиха най-често с образец /шаблон/ и кратка информация по темата. Ресурсите или се създават от учителя, или от издателства /но ефективно подбрани/, или най-често комбиниран вариант. Като не са пренебрегнати говорни занимания: заучаване на стих и конкурс за най- артистично изпълнение; детски разказ за стайните, любими растения; кой какво знае за патрона на детската градина Валентина Терешкова /проект за Космоса/ и др., свързани с Празничния календар.

Асинхронната форма на взаимодействие освен насочена към образователна дейност, имаше и за цел емоционална  подкрепа, тонус и поддържане на училищната  общност.  

Още идеи можете да видите в презентацията от конференцията.

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Жечка Стоянова, главен учител, Нели Василева, старши учител, ДГ 44 „В.Терешкова“, гр. Варна

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин