Конституция на класа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/09/2017 - 09:00
Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

КОНСТИТУЦИЯ НА КЛАСА

За правилата през друг ъгъл

Правилата обикновено се налагат отвън, задължителни са и не трябва да се нарушават. И точно защото „не трябва“, децата обичат да ги престъпват. Дори когато заедно с класа разпишем правилата, те продължават да носят онзи леко негативен смисъл и да оставят усещане у децата, че са ощетени.

Конституцията като термин от своя страна не е наситена с това значение. Дори за някои деца в класа тази дума все още може да е непонятна. Тук е и подходящ момент да обясните на учениците значението на думата по разбираем за тях начин.

Цели на изработването на Конституция на класа

Всички ученици в класа да се договорят и да постигнат споразумение помежду си.

Ползи:

  • Конституцията на класа развива усещането за принадлежност към стаята и съучениците.
  • Този тип визуализация придава смисъл на правата и задълженията за децата.
  • Освен това е нещо, към което всеки може да реферира, вижда се от всеки и по всяко време.

Процесът на създаване на конституцията е също толкова важен колкото и крайният продукт. Едно от условията е да се случи в приятна атмосфера, даваща възможност на всички ученици да участват.

Дискусия по темата е идеален момент да говорите за понятия като права и отговорности/задължения, за разликата между желания и нужди. Вместо да създаваме правила на класа, нека да направим списък с правата в класната стая. Такива, които смятате, че е важно всеки от класа да има. Децата неминуемо ще осъзнаят, че когато те самите имат права, които искат да бъдат спазвани, трябва да уважават и правата на другите – имаш ли права - споделяш отговорности“. 

Пораствайки децата все повече ще осъзнават, че техните права, записани в Конвенцията за правата на децата на ООН, всъщност са базирани именно на техните нужди като човешки същества: тяхното здраве и безопасност; закрила от насилие и злоупотреби; развитие на пълния им потенциал; приобщаване и участие в обществения живот.

Така децата научават, че освен те самите и техните връстници, възрастните (особено хората, които се грижат за децата - родители, учители и т.н.) също имат отговорността да осигурят гласност на тези права и да гарантират спазването им от себе си и другите.

Конституцията на класа се отнася не само за учениците, но и за възрастните в училище.

Всички участници се подписват или слагат свой знак, че са съгласни. Това правят и учителят, ресурсният учител, всеки, който има отношение към стаята и класа.

Финалният продукт – плакат/табло – може да бъде ревизиран и променян в началото на всеки срок, за да продължи да бъде актуален.

Идеи:

  • Използвайте позитивен език (опитайте се да избягвате „НЕ“ – „Не се обиждайте!“ може да бъде заменено с „Да се отнасяме мило и с разбиране един към друг.“ Или „Имам право да не бъда наричан с обидни думи.“;
  • Търсете баланса;
  • Насърчавайте справедливостта.

Изработване на „Конституция на класа“ *

За кого е подходяща играта: за ученици от всички класове. За най-малките ученици, можете да опростите задачата, като се фокусирате само върху права и задължения на всички в класа.

Време за провеждане: 40 мин./един учебен час.

Необходими материали: листове и химикал, флипчарт хартия и маркери.

Как да проведем занятието:

За начало опитайте да тествате разбирането на учениците за правила и отговорности, можете да започнете с някои ограничения, които те знаят. (С по-големите ученици дискутирайте какво е Конституция, обсъдете Декларацията за Правата на Човека, Конвенцията за правата на децата на ООН.)

Например, накарайте ги да завършат изречения като: „Нямам право да..., защото...” (Нямам право да удрям някого, когато съм ядосан; Нямам право да наричам някого с обидни думи; Нямам право да се отнасям към моите съученици без уважение; Нямам право да говоря без да съм изслушал този, който говори в момента).

Напишете тези изречения на дъската и ги накарайте да ги обърнат в позитивна форма (Имам право да не бъда удрян; Имам право да не бъда наричан с обидни думи; Имам право към мен да се отнасят с уважение; Имам право да бъда изслушван).

Имаш ли права - споделяш отговорности!

Правата са еднакви за всички деца. Това означава, че всяко дете, освен че се ползва от правата, трябва също да уважава правата на другите деца.

Но как да направим така, че правата да се спазват? Това може да стане, когато всички, и деца, и възрастни поемаме отговорност. Отговорността самите ние да уважаваме правата на децата, а така също и да правим това, което е необходимо, според нашите възможности, за да допринасяме правата на децата да се спазват.

Правата са всъщност правила, които всички трябва да спазват, за да могат нуждите на децата да са удовлетворени, децата да могат да участват в живота на общността и да растат защитени.

Децата вече са разбрали процеса на съставяне на положителни изрази, които ще представляват техните права на класа.

Можете да ги разделите на няколко малки групи. Всяка група трябва да дискутира и запише на лист хартия няколко основни правила за целия клас.

Децата могат да използват формулировката «Всеки има право да...». Тези идеи могат да се запишат, ако цялата група се съгласи. Дайте на групите 10 мин.

След това съберете целия клас заедно. Нека групите представят своите идеи. Вие комбинирайте идеите, които си приличат и ги запишете на дъската.

След това дискутирайте дали класът е съгласен всяка една от идеите да се превърне в право на целия клас. Оставете онези права, за които всички са се съгласили.

Целта не е да имаме много правила, а правила, които всички приемат.

След това попитайте учениците каква отговорност съответства на всяко едно от правата, които те са изброили. Запишете срещу правото и съответната отговорност, която децата посочат в първо лице.

Направете на флипчарта две отделни графи за Права и Отговорности и нанесете вашите правила. Може да направите и само една колонка с права, които са по-скоро очаквания за поведението на всеки в класната стая.

Това е вашата „Конституция на класа”. Ако децата предпочитат, може да я наречете „Харта на класа” или „Права и Задължения на всички в нашия клас” (за по-малките ученици).

Нека учениците я украсят и накрая всички да я подпишат.

Можете след време да допълвате или променяте.

След като направите вашата Конституция, попитайте учениците дали са готови да спазват правилата, както и какви трябва да са последствията, ако някой наруши правилата? Припомнете им, че правилата ни помагат да живеем заедно, така че правата на всеки да бъдат спазвани. Правилата пазят нашите права – право да участваме, да имаме мнение, да се учим, да споделяме, към нас да се отнасят с уважение, да сме здрави, да сме свободни. Правилата ни правят отговорни да спазваме правата на другите. Посочете, че е особено важно не само ние да спазваме правата на другите, но и да говорим с възрастните, ако забележим че правата на някого са застрашени.

  

Ако вече сте говорили за права и отговорности с учениците, можете да сложите фокуса и върху ценности като уважение, зачитане, съобразяване с другия.

Нека всеки запише на лист хартия:

1) Какво е важно в класната стая за него самия;

2) Какво е важно за съучениците и

3) Какво е важно за учителя.

Там, където има съвпадения и при трите роли, това бива обсъдено с останалите от класа. Заедно решаватe дали да бъде вписано в Конституцията”  или не.

 

Снимки: www.pinterest.com

Конституции на класа” /харти на класа”  от различни училища в САЩ

Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин