Изследвания

Изследвания в областта на приобщаващото образование

Актуалните изследвания в областта на приобщаващото образование:

  Благополучието на учениците в VII клас. Количествено изследване, март‐април 2018

  Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности и приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването, 17/01/2018

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2017. Изследване на Националния статистически институт (НСИ), 2018

  ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Отражение в медиите за периода януари 2014 – юли 2017 г.

  Приобщаващото образование и подготовката на учителите - Резултати от непредставително онлайн проучване на мнението на учителите, март 2017

  ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА. Изследване на Националния статистически институт (НСИ), 2017

  ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА. Ефекти върху бюджетирането, заплатите и качеството на образование. Инститит за пазарна икономика (И.П.И), април 2017

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД УЧЕНИЦИ В VI КЛАС. АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД

  ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА И РОЛЯТА НА ОБЩИНИТЕ, Годишен доклад на център за приобщаващо образование, ноември 2016 г.

  „ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩИНИТЕ“ – ОСНОВНИ  ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ - Из Годишен доклад на център за приобщаващо образование, ноември 2016 г.

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД УЧЕНИЦИ В VI КЛАС, Юни 2016 г.

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015 г.

  ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОЛКО ОЩЕ НИ ОСТАВА. Позиция на Център за приобщаващо образование, март 2015 г.

  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТНОСНО УЧИЛИЩЕТО И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2014 г.

  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, септември 2014 г.

 

Когато се запитаме Кое училище е добро, докато мислим за бъдещето на детето си, или за да го посочим като пример за добро училище, винаги се сещаме за това какви са оценките, които неговите ученици получават, напр. на националното външно оценяване (НВО).

Основната цел на настоящия контент анализ е да проследи качеството и интензивността на дебата за приобщаващото образование през последните три и половина години - периодът от стартиране на общественот

Въпреки, че пътят към успешен процес на приобщаващо образование минава през преместване на центъра на приобщаващото образование в училище, през овластяване на училищното лидерство, през...