Благополучието на учениците в VII клас - изследване

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/09/2018 - 09:00

 

Инфографика с основни изводи от изследването.pdf

 

Когато се запитаме Кое училище е добро, докато мислим за бъдещето на детето си, или за да го посочим като пример за добро училище, винаги се сещаме за това какви са оценките, които неговите ученици получават, напр. на националното външно оценяване (НВО). И този индикатор ни се струва напълно достатъчен, за да сме спокойни, че сме открили доброто училище. 

Но достатъчен ли е успехът на децата, за да знаем, че училището, в което учат е наистина добро?

Със сигурност, онова, което определя цялостното състояние на децата и това какви личности ще бъдат те, когато порастнат не са само оценките. Тогава, защо се фокусираме само върху тях? Може би защото често, не сме на ясно какво друго да следим, дали да гледаме фасадата и дограмата на училището, охраната, стола, или компютърната зала, екскурзиите, униформите, ритуалите в училище.

Ето защо ние, от ЦПО, се обърнахме към това, което ни води в нашата работа – научните изследвания, теории и добрите практики от една страна и мнението на децата, от друга.  

Затова Ви предлагаме нашето изследване на благополучието в училище, като многоизмерна концепция – комбинация от психично и социално благополучие, емоции и удовлетвореност, за да Ви ориентира по-ясно към онова, на което е важно да обръщаме внимание, когато искаме да знаем дали едно училище е добро. Изследванията, както и нашето, показват, че има изразена взаимна връзка между благополучие и учене. Благополучието влияе върху успеха, а той - върху благополучието.

Но не само това, тъй като децата не са само обекти, а и субекти, в нашето изследване към благополучието Ви предлагаме да добавим и оценката на децата за училището. Сега вече, спокойно може да добавите и оценките и ето, имаме всички съставни характеристики на доброто училище.

Какво е благополучие

Според  Рийс, (2010) благополучието е многоизмерен феномен, който описва качеството на живот на отделния човек. Правителствената научна служба на Великобритания определя благополучието като състояние, което се подобрява тогава, когато хората могат да реализират своите цели и имат свой смисъл в обществото, от което са част. Благополучието се определя от начина, по който хората взаимодействат със света около тях. Според Чес и Статам (2010), благополучие не означава просто щастие, то е качество на живот.

Защо благополучието е важно

Високите нива на благополучие при децата сега, се свързват с пълноценен и щастлив бъдещ живот на възрастни, Полард и Лий (2003). Иначе казано, благополучието на детето сега е условие за неговото благополучие като възрастен. Нещо повече - много от уменията, необходими ни за пълноценен живот като възрастни - работа в екип, социално доверие, себеуважение, механизми за психологическо справяне с трудности, могат да бъдат придобити и развити само в детството. Ако училището целенасочено полага усилия, за да подобрява благополучието на своите деца, то развива именно тези умения. В допълнение, подходът на правата на детето ни дава разбирането, че е важно всяко дете да има гарантиран добър живот тук и сега. Благополучието носи детайлна информация именно за това качество на живот на детето.

Често ние се фокусираме преди всичко върху резултатите на учениците, като мерило за качествена образователна услуга. Но концепцията на благополучието в училище ни позволява даимаме комплексен подход – защото то обхваща всички компоненти на пълноценната личност и не ограничава образованието само до оценките. И по този начин задава и жалони за определяне на качеството на образователния процес. Благополучието е хуманизиране на системата. И предизвикателство, защото ни кара да променим перспективата и за първи път да мислим за детето в цялост. Благополучието поставя детето в центъра, като изпълва със съдържание онова, което стои около детето.

Концепцията за благополучие помага на училището и родителите да идентифицират- за какво в обучението и възпитанието на децата е важно те да полага целенасочени усилия, така че децата не само да имат успешно академично представяне, но също да развиват компетентности, които ще им позволят да се чувстват пълноценни в училище и да формират своя характер.

- В социален аспект тези елементи на благополучието, конкретно в училищна среда са:

 • ученикът се чувства част от своя клас и училище
 • да вярва в добрите качества на съучениците си (заслужават доверие, на тях може да се разчита)
 • ученикът да се чувства се значим за общността; вярва, че с нещо допринася за цялото
 • ученикът смята, че неговото училище се развива в позитивна посока и става все по-добро място
 • ученикът да разбира по какви правила функционира животът в училище, за него/ нея те са ясни, обосновани, непротиворечиви

- По отношение на психичното, тези компоненти, на които е важно училището да обръща внимание и да изгражда у децата са:

 • позитивни отношения към/ със съучениците
 • автономия (имат независимо мнение, ръководят се от собствените си убеждения, а не от мисленето и поведението на околните)
 • себеприемане (приемат себе си такива, каквито са)
 • овладяване на средата (справят се добре с изискванията, които им поставя училищната среда)
 • цел в живота (имат цели и планове за бъдещето, като училището е част от тяхната реализация)
 • личностен растеж (за него/ нея прекараните години в училище са били години на себеопознаване, развитие и растеж)

- По отношение на емоциите, това е положителния баланс на емоциите

Данните от нашето изследване показват неща, които може и да изглеждат очевидни за някои специалисти, но често са неразбрани или подценявани от родителите и, поради натовареността на училищния живот, от учителите.

Голямото многообразие в отговорите на това как се чувстват децата, как описват училището си, ни показва, че това да се чувстваш добре е въпрос на лично преживяване и на училище, а това са неща, които можем да подобрим. Защото децата не учат само от уроците в клас, те учат и от общуването с учителя, и от участието в извънкласни форми, и от екипната работа, нека да направим това учене ползотворно.

Въпросът за благополучието на детето сега, води след себе си нужда и от отговор на въпроса какво означава да сме благополучни възрастни, какво е важно, за да се чувстваме пълноценни възрастни, които имат и житейски смисъл.

Това изследване предлага нещо ново – индекс на успешното училище. Индекса който предлагаме има три части – 50% са НВО, 30% са личностно благополучие (емоции, удовлетвореност, социално и психично) и 20% са удовлетвореността от училището (среда, учители, ученици).

Индексът, с комплекса от индикатори може да помогне на училището да разпласти грижата си за обучението и подкрепата си за децата и да ги направи по-целенасочени - да види точно къде и защо не успява да допринесе за благополучието на своите ученици и къде и защо се справя със задачата не просто да обучава, а да изгражда и развива потенциала на децата си.

Индексът ще освети и непризнатата работа на учителите за това да привличат и задържат учениците.

Лилия Кръстева-Пеева, Мониторинг и оценка, Център за приобщаващо образование

 

 

Кратката презентация на изследването.pdf

Благополучието на учениците в VII клас. Количествено изследване март‐април 2018.pdf

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин