Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности и приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването от 17/01/2018

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/05/2018 - 14:30

 

Предложение за

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

относно насърчаването на общите ценности и приобщаващото образование и

европейското измерение на преподаването 

17/01/2018

"..."Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.“ чл. 2, Договор на ЕС.

Тези общи ценности стоят в основата на нашите национални демокрации и отразяват кои сме. Освен това те съставляват тъканта на нашия Съюз, обединил държави, общности и хора в един уникален политически проект, даващ възможност за най-дългия мирен период за Европа. 

...
Демокрацията ни може да функционира само ако е легитимна в очите на гражданите, на които служи, както на национално равнище, така и за Съюза като цяло. Има тревожни признаци, че необходимите знания за нашите общи ценности и за ролята на националната и европейската демокрация не са достатъчно усвоени. Съществува опасност това да доведе до тяхната ерозия, да бъдат подложени на изпитание сближаването на обществата ни както в държавите членки, така и на равнище ЕС. Популяризирането на тези общи ценности, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, е жизненоважно за заздравяването на националните ни демокрации и укрепването на нашия Съюз.

...

Настоящата препоръка се основава на четири цели: популяризиране на общите ценности на всички образователни равнища; насърчаване на по-приобщаващото образование; поощряване на европейското измерение на преподаването, без да се засягат националните прерогативи в тази сфера; и подкрепа за учителите и преподаването. Тя насърчава държавите членки и Комисията да обменят добри практики и информация; и да разработват политики както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. Ангажиментите на държавите членки са доброволни и всяка държава членка решава какъв подход да предприеме при тяхното изпълнение.

За постигането на тези цели и за подпомагане на държавите членки в техните усилия Комисията ще предприеме мерки за увеличаване на виртуалния обмен между училищата, по-конкретно чрез мрежата e-Twinning, и за стимулиране на училищната мобилност по програмата „Еразъм+“. Европейските структурни и инвестиционни фондове могат да допринесат за подпомагане на подготовката на учители или за финансиране на инфраструктура, даваща възможност за приобщаващо образование..."

 

Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на общите ценности и приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването от 17/01/2018. pdf

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин