mind map

Групирайте учениците по 4-5. Раздайте на всяка група голям лист хартия и текст за четене: конкретна страница от учебника, тема от урока или научна статия. Дайте достатъчно време на учениците да...
    Тони Бюзан е световноизвестен автор, лектор и съвет­ник на държавни институции, фирми, университети и учи­лища в областта на уменията за ефективно използване на мозъка,...
Много ефективен начин за представяне на информацията на всички ученици е чрез подреждането й в схеми. Схематичното представяне е визуална стратегия, която използва линии, стрелки, кръгове,...

Мисловните карти са един от най-добрите начини човек да организира знанието си по определена тема, да представи визуално идея или концепция...