"Твоят ум може всичко" - Тони Бюзан

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
22/08/2017 - 09:00
 
 
Тони Бюзан е световноизвестен автор, лектор и съвет­ник на държавни институции, фирми, университети и учи­лища в областта на уменията за ефективно използване на мозъка, учене и мислене. Той е създател на метода на мислов­ните карти, който понякога наричат „швейцарското ножче на мозъка".
Тони Бюзан е роден в Лондон през 1942 г. и е завършил Уни­верситета на Британска Колумбия през 1964 г. с пълно отличие по психология, английски език, математика и обща наука. В края на шейсетте и началото на седемдесетте години на двайсети век работи в „Дейли Телеграф" и е редактор на Международното списание на МЕНСА (дружеството на хора с висок коефициент на интелигентност). Бестселърите му- класическото четиво „Използвай главата си" и другите от „Мисловната" поредица - го нареждат сред най-преуспелите автори в света. Книгите му са публикувани в над 100 страни и са преведени на 30 езика.
 
 
 
"Нива на познанието за мисловните карти
 
Независимо от знанията ви за метода на мисловните кар­ти препоръчваме първо да прегледате книгата набързо, да се запознаете със структурата й, да си набележите местата, които са от особен интерес за вас, и да формулирате пър­воначалните си цели. След това подходът ви ще бъде различен в зависимост от познанията ви.
 
1 • Начинаещи
Ако сте начинаещ, тоест не знаете нищо за мисловните карти или имате съвсем бегла представа за тях, продължете да четете книгата като учебник. Пълни указания за подхода,
който трябва да възприемете, ще намерите в глава 14.
 
2 • Средно ниво
Ако сте на междинно ниво, тоест имате някакви позна­ния за мисловните карти и сте започнали да ги прилагате на практика, пак използвайте книгата като учебник. Поста­райте се да усъвършенствате методите си в светлината на написаното тук и да набележите целите си от списъка на приложенията в раздел 5.
 
3 • Напреднали
Ако сте напреднали, тоест имате значителен опит с ми­словните карти, ние ви съветваме да се съсредоточите по­вече върху първите три раздела, с акцент върху онази тема­тика, по която имате нужда от повече знания и можете да получите нова информация. После прегледайте раздел 5, за да усъвършенствате и допълните вече изградените си уме­ния.
Каквото и ниво да имате, съветваме ви - по време на че­тенето или след това - да съставите мисловна карта нацялата книга.
. . .
Книгата и вие
Четейки тези редове, вие използвате уникалните си лични качества и умения за учене. Ще напредвате със своя скорост  и ритъм. Затова е важно да прецените личното си темпо.
Примерите, включени тук, не трябва да се приемат като еталони, които трябва да постигнете; те са само пътеводни знаци, които трябва да ви насочват към целта.
След като завършите настоящата книга, ние ви препо­ ръчваме да я прочетете още веднъж набързо. Това „опреснително четене" ще бъде като среща със стар приятел и ще даде на внимателния читател нов поглед върху всеки от разделите.
. . .
 
Глава 13. Как да организираме собствените си идеи?
 
Обзор
• Правене на записки
• Сложно мисловно картиране
• Пътуване в мислите на един мисловен картограф,
част IV
• Упражнения за мисловно изграждане
• Предимства на поликатегорийните мисловни карти
 
В тази глава ще научите как да организирате идеите си (правене на записки) с помощта на многоклонови или поликатегорийни мисловни карти. Те включват по-сложни йерархии и по-голям брой основни структуриращи идеи от простия диаден модел. Поликатегорийните мисловни карти могат да се използват за множество дескриптивни, ана­литични и оценъчни задачи, но тук сме привели примери от обикновеното вземане на решения, за да ви улесним при прехода от диадно към поликатегорийно мисловно картира­не. Също така ще продължим пътуването си в мислите на един мисловен картограф и ще научите някои занимателни мисловни упражнения и игри.
 
Съставяне на записки
Съставянето на записки е процесът, при който извлича­те информация от паметта или от креативните си резер­воари и я организирате във външна форма. Така изразявате
собствените си идеи по диаден или поликатегориен (по-сло­жен) начин. Това много помага за вземането на решения.
 
Сложно мисловно картиране
Докато простите диадни мисловни карти имат само по два основни клона, излизащи от центъра, сложните, или поликатегорийни мисловни карти могат да имат по няколко. В практиката средният брой на тези клонове, или основни структуриращи идеи, е между три и седем. Така е, защото, както видяхме в глава 10 („Обяснение назаконите за мисловните карти"), мозъкът на средностатис­тическия човек не може да задържи повече от седем порции информация във временната си памет. Затова трябва да се стремите да избирате минималния брой структуриращи
идеи, които истински отразяват темата ви, и да ги използ­вате като начин да раздробите информацията на обработ­ваеми порции, а не като глави на книга.
 
Следните групи основни структуриращи идеи са особенполезни при разработването на поликатегорийни мисловни карти:
• Основни въпроси: как, кога, къде, защо, какво, кой, какъв?
• Деления: глави, уроци, теми.
• Свойства: характерни черти на нещата.
• История: хронологична последователност на събитията.
• Структура: форма на нещата.
• Функция: какво правят нещата.
• Процес: как действат нещата.
• Оценка: колко добри, ценни или полезни са нещата.
• Класификация: как нещата са свързани помежду си.
• Дефиниции: какво означават нещата.
• Личности: каква роля или характер имат хората.
 
Знанието как да създавате и работите с поликатегорийни мисловни карти ще промени в огромна степен способнос­тта на мозъка ви да описва, анализира, оценява и синтезира
информацията. Интересно е, че създадените през последния век сложни йерархични системи за класификация, използвани в биологията и астрономията, много напомнят на поликатегорийни мисловни карти - т. е. мисловните карти отра­зяват структурата на природата и обратното."
 
*    *    *
 
 
 

Благодарим на издателство СофтПрес.

Книгата може да бъде намерена в книжарниците или поръчана онлайн ТУК.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин