Открита педагогическа практика в часа по литература с участието на ученици от VII и XI

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/07/2018 - 15:15

"На великия Ботев – сбъдна се пророчеството твое – Жив си ти!"

Обучението по български език и литература в гимназиалния етап, и по – конкретно в XI-XII клас, е от особено важно значение, защото е свързано не само с подготовката за предстоящия задължителен зрелостен изпит, а и с усилията, насочени към цялостното личностно развитие на учениците. Един от основните проблеми в обучението по български език и литература в съвременното училище е свързан с формирането на мотивация за четене, с развитието на умения за публично общуване – изказване пред аудитория, логическо и емоционално въздействие чрез речта, за състезателно начало.     

На учениците днес не им е лесно да разбират творчеството на  Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов; не им е лесно да разберат и Христо Ботев. Това ме провокира да организирам интерактивен урок, който представям. Урокът, под формата на открита практика, е проведен с участието на ученици от VII и XI клас на СУ „Никола Вапцаров“ – гр. Хаджидимово, област Благоевград. Темата „На великия Ботев – сбъдна се пророчеството твое – Жив си ти!“ (част от цитат на Багрянина творба) беше инициирана по повод 170 години от рождението на Христо Ботев и реализирана в три основни части – от и за Христо Ботев:

- урок, проведен с учениците от 11. клас;

- литературна композиция от стихове (писани за Христо Ботев от съвременни поети), реализирана от ученици от 7. клас;

- научни съобщения за Ботев от преподаватели на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“.

Занятието показа ролята на екипното учене като форма на максимално разгръщане на познавателно-творческите възможности на обучаваните в учебния процес. Подготовката на учениците върху съществени моменти от живота и творчеството на Гения на българската литература – Христо Ботев, изгради както комплекс от знания (с рефлексия върху всяка урочна единица), така и комуникативно - речеви компетентности и умения за публично общуване – изказване пред аудитория, логическо и емоционално въздействие на речта, за състезателно начало. Активността на учениците в познавателната дейност беше висока.

Образователни и възпитателни цели на представяната педагогическа практика:

 1. Да се засили мотивацията за четене и учене на учениците от тази възраст - гимназиалната.
 2. Да се провери доколко учениците:
 • разбират  спецификата на естетическия и обществен характер на литературата, нa основните естетически категории; доколко осмислят ролята на литературата за естетическо усвояване на българската действителност;
 • умеят да анализират и да коментират основни проблеми от живота и творчеството на Христо Ботев и ги съпоставят с основните хуманитарни идеи на съвременността; със своя личен и човешки опит;
 • умеят да откриват трайното и непреходното в литературата;
 • умеят да  работят с информационно-комуникационните технологии (като част от работата с междупредметни връзки в обучението по български език и литература).

Иновативни методи на обучение, използвани, за да се превъзмогнат трудностите в процеса на обучение и за да се реализират поставените пред урока цели:

 • Дискусията е добър начин за развиване на комуникативните и езиковите умения на учениците, тъй като всички участници имат възможност да изложат своята гледна точка (за тази цел предварително са определени правилата за протичане на дискусията).
 • Социодрамата като метод на обучение е опит да се персонализират знанията по творчески начин. Методът, създаден от американския психолог Дж. Морено за нуждите на психотерапията, все по-често се използва и в училище. Основната идея е - човек може да се учи не само като получава нова информация, но и като преструктурира и преосмисля собствения си опит. Приема се, че социодрамата може да бъде полезна при формиране на социални умения и модели на поведение. Нейна основа са ролята и идентификацията. Това означава, че учениците играят роля и се опитват да си представят какво биха направили в определена ситуация. В зависимост от задачата те ,, се озовават“ в зададена ситуация, в която изпълняват дадена роля с определени характеристики (в урока това се постигна чрез литературната композиция, изпълнена от учениците от 7. клас, и чрез публичната изява на учениците от 11. клас).
 • Метод на проектите – създаден от Дж. Дюи и доразвит от У. Килпатрик.  Учениците работиха в екип от по 5 ученици по определена тема; като техен преподавател бях техният консултант. Основните моменти при реализирането  на метода са:
 • Избор на темата  
 • Определяне на целите и задачите
 • Планиране на работата и на очакваните резултати
 • Представяне на резултатите

 

Участници в откритата практика:

 • учител – медиатор;
 • ученици  от VII и от XI клас;
 • учители по български език и литература, представители на РУО и на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, родители на учениците.

В рамките на около две седмици сформирахме екипите. При комплектоването им срещнах отпор от някои ученици. Тук някой би казал: „Ами като не искат, ще дам темата на други.“ Но проблемът не е в това. Моята цел беше от 23 ученици в класа да имаме 100% участие. И я постигнахме. Успях да ги убедя и да натоваря със задача всеки ученик според възможностите му. Оформиха се четири екипа от по 5 ученици и един – от 3 ученици.

Разясних на екипите  целите и задачите по групи -  изготвяне на проекти за открита урочна извънкласна практика:

Първа  група:       Христо Ботев – героят, който даде всичко за България

                              За пиянството и песента („В механата“)

Втора група:         Старозагорското въстание и Ботев

                               Любов и дълг в Ботевото стихотворение „До моето първо либе

Трета група:          Ботев във и извън контекста на Българското възраждане

                               Ботевото стихотворение „Моята молитва“

Четвърта група:    Духовният кризис на личността в Ботевото стихотворение „Майце си“

                               Аспекти на трагичното в „Обесването на Васил Левски“

Пета група:           Посланията на гласа „искрен, благороден“ в „Към брата си“

                              Алегоричните внушения на Ботевия фейлетон „Политическа зима“

Забележка: всяка от групите събира и обработва информация (изградена като комплекс от знания и с рефлексия върху урочните единици) във връзка с темата си, включваща  съществени моменти от живота и творчеството на гения на българската литература – Христо Ботев.

 

 

Заприна Глушкова, главен учител по български език и литература в СУ "Никола Вапцаров" - гр. Хаджидимово

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин