Училището - ново пространство за партниране между специалисти, учители, родители и общност. КРАТЪК НАРЪЧНИК за работа на мултипрофесионалните екипи в училище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/08/2017 - 13:45

Благодарим на г-жа Румяна Богданова, директор на ОУ "Васил Левски", гр. Белене и целия екип на училището за готовността им да споделят за пореден път част от своя професионален опит с читателите на priobshti.se.

 

Представяне на училището и мотиви за реализиране на практкиката:

Нашето училище е основано през 1936 г. и е наследник на първата образователна институция в общината. То се намира в северен централен район, град Белене.  Характерно за града е мирното съжителство на хора от различни етнически групи, изповядващи различни религии /българи, власи, турци и православни, католици и мюсюлмани/. В училище този пъстър състав се допълва от учениците, пътуващи от всички населени места на територията на общината, тъй като от началото на учебната 2012/13 година ОУ "Васил Левски" е обявено за средищно.  В момента в училището се обучават 143 ученици, разпределени в 8 класа, 8 паралелки.

От 2 години ние работим върху изграждането на работещ модел на взаимодействие семейство – училище – общност. Моделът включва:

  • Различни дейности за засилване присъствието и ангажираността на родителите в училищния живот /занимателни и образователни дейности, индивидуални срещи с учениците и техните семейства, съвместни спортни мероприятия в почивните дни, чествания и празници/, чрез които се стимулира позитивно родителство и се формират социални умения  у родители и деца.                                              
  • Засилване работата с факторите от обществената среда /активизиране дейността на Училищното настоятелство, изграждане на инициативни комитети по важни въпроси, търсене и намиране на партньори в страната и извън нея в лицето на НПО и други образователни институции/.                                        
  • Използване на нов метод – „родител за връзка”, за осъществяване на контакт с родителите на учениците от другите населени места с цел преодоляване не само на физическите разстояния, но и на етнически, социални и религиозни различия.                                                                                                                                                                 

Крайната цел на тези дейности е подобряване на диалога и взаимодействието между всички заинтересовани страни при решаване на различни училищни проблеми. Въпреки усилията ни се забелязва тенденция на непрекъснато увеличаване на броя на учениците, срещащи затруднения от различно естество в училищното си ежедневие. Равносметката показва, че прилагането само на административни мерки не е достатъчно. Видна е необходимостта от владеенето на нови, иновативни модели за обучение, възпитание и мотивация на учениците, както и  изграждане на подкрепяща и разбираща среда, която да способства за приобщаване на всички ученици към училищния живот и да ги мотивира  за изява и по-активно участие. На територията на общината съществуват необходимите институции и специалисти, които биха помогнали при всеки индивидуален случай. Връзката и взаимодействието между училището и тези институции обаче не винаги е достатъчно ефективна, процедурата е силно бюрократизирана и не стимулира родителите да търсят съдействие и подкрепа за децата си, като така ги обричат на изолация. Необходимостта от наличието на по-добро взаймодействие между училището, семейството, общността и другите институции ни насочи към богатия европейския опит в тази сфера. Аз и още шест педагогически специалисти участвахме в европейски семинар на тема „Мултипрофесионални мрежи във финландското училище“ с идеята да проучим и приложим финландския опит в българска среда.

Какво направихме:

1. Предварителна подготовка - идентифициране на проблемите /проучване сред учители, родители и ученици за проблемите и затрудненията, които срещат учениците в училищното си ежедневие и които им пречат  за постигане на по-високи резултати и за активно участие в училищния живот; анализ на причините /групиране на проблемите по различни показатели/;

2. Осъществяване на връзка с всички институции и организации на територията на общината /7 на брой/, работещи с деца и ученици и имащи отношение към въпросите на образованието и възпитанието на учениците;

3. Участие на 7 педагози в европейски семинар;

4. Прилагане на придобития опит, съобразен със спецификата на българското училище – създаване на мултипрофесионален екип в училището, документиране на неговата работа, напредък и резултати.

5. Създаване на Кратък наръчник за работа на мултипрофесионални екипи в българското училище.

6. Споделяне на придобития опит. Желание за оказване на съдействие и подпомагане на образователни институции, които искат да приложат модела.

Какво постигнахме:

Създадохме първия мултипрофесионален екип в нашето училище. Екипът се състои от 9 членове и включва педагози от училището, представители на Център за обществена подкрепа /психолог и социален работник/, Дирекция социално подпомагане /началник отдел „Закрила на детето“/, треньор на Карате клуб Белене и медицински специалист. Екипът е провел до момента 4 заседания, документирани с протоколи и е взел 7 решения за работа с ученик от 1 клас относно предприемане на мерки за възпитанието му в позитивна дисциплина. Екипът е обсъдил  варианти за представяне на възможности за усвояване на добри поведенчески модели от ученика, а именно занимания със спорт, ползване на социална услуга „Социално консултиране на деца и техните семейства” като  допълнителна индивидуална работа с ученика в ЦОП и включването на втори учител в клас по време на учебните занятия. Екипът е проследил прилагането на мерките, тяхната резултатност и напредъка на ученика.

Натрупания опит е описан в Кратък наръчник с практични стъпки за създаване на мултипрофесионални екипи в училище.

Нашите изводи:

Проблемите на учениците в училищното ежедневие се решават по-бързо, когато обединим усилията на всички специалисти и институции. Най-лесно и ефективно е ако това се случва в училището. Привличането на допълнителен ресурс от специалисти е добра инвестиция и залог за успеха на всяка образователна институция.

Описаната практика „Училището – ново пространство за партниране между специалисти, учители, родители и общност“ е свързана с прилагането на финландския модел на мултипрофесионалните екипи, наблюдаван от нас по време на европейски семинар в гр. Оулу, Северна Скандинавия. Пътуването и участието ни в семинара е финансирано от програма "Еразъм +".

 

КРАТЪК НАРЪЧНИК
за работа на мултипрофесионални екипи в българското училище

/или финландски опит в български условия/

Това е Наръчник с практични стъпки за създаване на мултипрофесионален екип в българското училище. Не служи за отчитане на дейност при проверки, а за работа с конкретни резултати!
Описаният в този Наръчник мултипрофесионален екип не дублира дейностите по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците по Стандарта за приобщаващо образование. Този екип се сформира за решаване на специфични проблеми на учениците в училищното ежедневие и се доближава до т.нар. метод „Работа по случай“, съгласно чл.187, ал.1, т.1 от ЗПУО.

 

Итеглете: КРАТЪК НАРЪЧНИК за работа на мултипрофесионални екипи в българското училище. pdf

 

Изготвили:  Румяна Богданова и екип педагози от ОУ „Васил Левски”:

  1. Росица Крекманова
  2. Стефка Свиленска
  3. Елза Гюзелева
  4. Симона Ковачева
  5. Диляна Каракашева
  6. Стефка Господинова

 

Още от своя опит екипът на ОУ "Васил Левски", гр. Белене споделя тук: От първо лице за финландското образование

Екип на ОУ "Васил Левски", гр. Белене

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин