Успешна работа в екип чрез ролевите игри и симулации в обучението по история и цивилизации

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/07/2018 - 15:30

Игровите методи предоставят редица предимства в обучението по история и приобщаващото образование в нашето училише. Утвърждават се интелектуални лидери и се разпределят роли, като по този начин се поставят знанията и уменията като ценност. Развиват се умения за работа в екип и за комуникация. Учениците се обединяват в името на обща цел и привикват към спазване на определени правила. Създават се предпоставки за диагностика на трудностите, пропуските и грешките на учениците. В условия на колективна работа  и на концентрация на вниманието по рационален начин се попълват пропуските и се коригират грешките. Индиректно учениците навлизат в структурата на знанията - факти ,понятия, идеи. Учениците сами започват да откриват същественото, значимото в учебното съдържание и да осъзнават стойността на придобитите умения. В много голяма степен се изгражда положителна мотивация за участие в учебната дейност.

При ролевите игри ученикът се вписва в събитието като в собствено преживяване. Той по същество прави усилия да се приближи до нова идентичност, като се поставя в положението на конкретна историческа личност. Това са игри от различен тип за изпълняване на роля на конкретна историческа личност, за възстановяване на ситуация.

По какво изпълнението на роли - ролеви симулации се различава от другите видове игри?

В центъра на внимание при ролевите игри е участникът да приеме нова идентичност, както се казва “да стъпи в обувките на друг човек“. По този начин  ще почуства какво означава да си на неговото място. Ще може да прозре неговите преживявания, ще постигне емпатия.

 Изпълнението на роли насочва вниманието на ученика към нови идеи, чувства, очаквания, отношения и поведение. Създава възможности за усъвършенстване на комуникативните способности, на правилното изразяване.

Работата в група е представление на сцена за самите нас - всички сме заедно и играем заедно, но всеки има какво да покаже на всички. Ние подаваме мотивите и насочваме действието - във всеки момент обаче всеки има свободата да предложи нещо различно или да споделя друго, което да предизвиква промяна. Нали всеки е със своя макар и малък опит и неповторими преживявания.

При подготовка на урок задължително се взема под внимание да присъстват искреност, откритост, конкретност, активност, инициативност, наблягане върху силните страни на личността на участника, групова и лична отговорност. Когато децата са част от ролевите игри се разчупват стериотипите в традиционния учебен час и извън класната стая. Самото излизане от училище е послание за свобода и активност.

За много от нас това е пръв опит след десетилетия в училище, а за учениците е уникално по рода си преживяване извън рутината в класната стая.

Етапи в ролевата игра:

-Изясняване на ролевата игра като дейност

-Брифинги. Изясняване на целта, съдържанието и структурата на играта.

-Разпределение на ролите

-Дебрифинг. Много важен етап от ролевата игра.Етап ,в който се провежда дискусия за обратна връзка.

-Оценяване. Ролята на учителя е според критерии, като постижения на учениците в областта на театралното изкуство, социална зрялост, историческа реалност ниво на изпълнение на ролята да  оценят и поощрят децата.

Спектакълът „Трансмариска – древното начало „организирахме с ученици от 7  клас на СУ „Христо Ботев„  град Тутракан. Легендите като исторически извори, родени в една твърде отдалечена епоха отразяват идеала за продължение на рода, вярата в силата на боговете и вярата на хората в силата на словото.

     Поставени  цели :

- Да се създаде емоционална атмосфера, съдействаща за активно и трайно овладяване на материала, свързан с похата на Античността.

- Да се стимулира желание у учениците да търсят и ползват допълнителна литература.

- Да се развият творческите способности на учениците.

- Да се формира интерес към историята и литературата.

- Да се постигне на практика връзката между родителите, учителите и учениците.

След спектакъла  се налагат следните изводи :

- Учениците по-добре усвояват информация, когато я приемат непосредствено.

- При извънкласните форми се активизират и тези ученици, които при класния урок са пасивни.

- Поставянето на учениците в проблемна ситуация развива творческите им способности.

- Ученето чрез преживяване е съпроводено с положителна емоционалност, която допринася за освобождаване от напрежение и претоварване.

- Интерактивните форми повишават резултатите от обучението.

- Извънкласната работа е продължение на урочната, тя я обогатява, като разширява и задълбочава знанията на учениците.

- Извънкласните форми на работа не само разширяват литературните знания, те задълбочават читателската култура, развиват творческите способности на учениците.

 

В заключение реализирането на процес по образователна драма създава приятна, весела, емоционална, динамична настройка на сътрудничество, приятелство и партньорство и едновременно с това научна, логична, активна, академична, продуктивна и ефективна атмосфера за развитие на иновативна образователна практика, в отговор на потребностите на съвременния ученик.

 

 

Радка Трифонова, учител по История и цивилизация, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин