"Ние не търсим най-добрата педагогическа практика, ние намираме най-доброто индивидуално решение."

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/05/2017 - 11:00

Проектно-базираното обучение в ЧОУ „Мечтатели“ – град Варна, благодарение на индивидуалния и диференциран подход и високотехнологичната обезпеченост, дават възможността за гъвкав подход на адресиране към респондентите – потребители на образователни услуги на учебна информация, съобразно индивидуалните потребности и възрастовите особености на учениците.

Принципите ни, заложени и в стратегията за развитие на училището, са осигуряване правото на достъп до качествени предучилищно и училищно образование и обучение и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик. Ние не търсим „най-добрата педагогическа практика“, ние намираме най-доброто индивидуално решение. „Разчупеният“ подход се позовава на вертикалната проводимост и трансфера на опит на учениците с върхови постижения по Английски език, позволявайки им да бъдат в ролята на учител. По този начин учителят е по-скоро медиатор и фасилитатор на обучителния процес, а ученикът в ролята на „учител“ е овластен, респективно отговорен и съзидаващ.

С този модел фокусът пада върху интересите и съобразяване с потребностите и възможностите на ученика. Формират се устойчиви във времето умения и компетенции, позволяващи позитивизъм за настъпващите социални промени за всеки един ученик, постигат се образование и обучение в духа на хуманизъм, прагматизъм и толерантност.

Предварителната ми подготовка за всяка от методичните единици е съвместна с включване на представители, излъчени от самите ученици – подготовка на игри, работни листи, информация от масовите медии, онлайн-базирани продукти, авторски дидактични материали, игрови техники за сплотяване на групата, работа върху лидерските качества и умения, включително чрез ползване елементи от театъра. Така в общността ни постигаме съхранение на традициите и симбиотичност в културното многообразие. Смятам подхода си за иновативен и прогресивен, поради доказаната във времето ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес в училище. Методите, които използвам са подчинени на научност, достъпност, предвидимост и прозрачност; налице са обоснованост, прогнозиране и отчетност на резултатите от иновациите. Подчинявам работата си на интересите на всяко дете или ученик, личностна равнопоставеност и развитие потенциала на всяко дете.

В работата си поставям акцент и върху специфичната работа с учениците със специални образователни потребности, ангажирайки ги в ролите на „помощник на учителя“ и „асистенти“ на процесите на учене и образование.

Добрата екипна работа ми позволява да проявя в по-голяма степен инициативност, креативност и гъвкавост. Да съумея правилно да разпределя време и задачи и да ги съпоставя с ресурсите, с които разполагам. Резултатите, които постигам с учениците си, активизират вътрешната ми мотивация и най-важното, те се препокриват с интервизията. Положените от мен грижи по задължението ми за създаване на спокойна и творческа атмосфера на работа, позволяват да бъда по-евристична натура, като наред с това стимулират самочувствието и увереността ми за справяне с предизвикателствата.

Практиката „Сподели ситуация – постави проблем“, позволява ведно учениците да разискват теми от ежедневието си и успоредно с това да развиват знания и компетенции по английски език. Да се позовават на опита си, без той да бъде омаловажаван от страна на възрастните. Да поставят акценти и да бъдат отговорни и взискателни и към самите себе си. Чрез екипната работа в класовете, в които преподавам повишавам равнището на взаимно доверие и уважение, уменията за поемане и споделяне на отговорност, личностни качества на учениците като решителност и категоричност, общителност и умения за водене да преговори и разговори, демократичност и комформизъм, актуализация и осъвремененост. Чрез работата си постигам умения в учениците за свободното изразяване на мнение, вземане на социално-отговорни решения на принципа на демократичността и правото на избор.

Концепциите ни, произлизат от схващанията и разбиранията, че приобщаването и реалното включване на децата и учениците не е двустранен, а много често многостранен и непрекъснат по своя характер процес. В този смисъл моите усилия са насочени към развиване на интересите, потенциалните възможности и личностните качества на младите хора чрез модерни интерактивни методи и богата на стимули подкрепяща среда. В педагогическата си работа, залагам на обяснителни модели, поднесени по достъпен и разбираем за учениците начин, прилагайки ярки, въздействащи примери от действителността, с което скъсявам дистанцията между реалното и абстрактното и отсяваме важното от второстепенното.

В пряката си работа в общността ключов фактор са родителите, чиито участие в демократичното управление на институцията ние горещо толерираме. Част от училищните политики са и мерките за насърчаване и подкрепа участието на учениците в местната общност и в социума като цяло, чрез формалното и информалното им включване в проекти, програми и инициативи на местно равнище.

Създадената от нас система за транслиране на опита, позволява той да бъде мултиплициран и ползван от всеки член на общността в обем и характеристики, определени от самия него. Усилията на институцията ни са насочени към опазване, доразвиване и утвърждаване на европейските ценности и култура и съхранение на националната идентичност на основата на глобалните схващания за многоликия образ и единният дух на свободно мислещият гражданин на Европа и Света. Съществена част от усилията ни са насочени към създаване на необходимите и задължителни условия за системен подход за "Учене през целия живот". Убедени сме, че извисяването на личността е немислимо без формиране на ключовите умения и компетенции, още повече при подготовката на младите личности за европейски хоризонти и перспективи пред тях.

Водена съм от убеждението, че социалната среда и обкръжението е двигателят на личностното развитие, а иновациите, които прилагам, дават реалната възможност да бъде създаден фокус върху силните страни на всяка личност.

Стремежa си за равнопоставеност, постигам чрез обсъждане на всяка социална ситуация, искане и получаване на обратна връзка, конструктивна и системоизграждаща критика, стимулна подкрепа при индивидуалното или колективно постигане на някоя от ценностите на общността.

Свободното споделяне на идеи между учениците им позволява те самостоятелно да почерпят от „готовия“ опит на своите връстници, подобрявайки собствените си стратегии за учене и умствен труд.

Стела Стоянова, учител по английски език, ЧОУ "Мечтатели", гр. Варна

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин