Похвати за усъвършенстване лексикалните умения на учениците от шести клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/07/2017 - 10:45

В шести клас са предвидени малко на брой часове по лексикология, но е необходимо учителят постоянно да работи за овладяване на умения от учениците за осмисляне на лексикалното значение на думите и да ги подтиква да търсят начини за точно изразяване, да се интересуват от стилистичното богатство на родния език.  Осмислянето на значението на думите улеснява учениците в тяхното общуване и ги стимулира да подбират изрази, подходящи за речевата ситуация.

По време на  лексикалните упражнения застъпвам както индивидуалния метод на работа, така и екипния, като предлагам на учениците сами да сформират работните групи. Подпомагам всеки ученик да осмисли значението на думите, а това води до обогатяване на лексикалната култура на подрастващите. Разработила съм дейности за осмисляне на лексикалното значение на думите и съм ги разпределила в четири групи. Те имат практикоприложен и занимателен характер, изискват проява на креативност от страна на учениците и предизвикват оживление сред тях.

I. Дейности, включени в първа група:

1. Разгледайте картините и под тях запишете думи, които бихте използвали, ако пишете текст:

 

2. Характеризирай себе си чрез свои индивидуални черти /самопредстави се/

3. Напиши 5 добродетели на твой съученик /раздавам цветни картончета/

4. За самостоятелна работа им давам да напишат съчинение по преживяно, всеки получава на електронната си поща от съучениците си два текста, редактира ги, отстранява лексикалните грешки, а редакционните варианти получавам за проверка и оценка.

Важен момент в такова упражнение е организацията му. Трябва да се осигури пълна самостоятелност на всеки ученик. Дори ученици, които нямат афинитет към ученето, изпълняват с желание тези и подобни дейности.

II. Дейности, включени във втора група:

Предлагам на учениците да съсредоточат вниманието си върху дейности, които имат условен характер и това ми помага да ангажирам тяхното внимание. Моят стремеж е да придам максимална прагматична насоченост на обучението:

  1. Ако бях баснописец...
  2. Ако бях учител...
  3. Ако имах вълшебна пръчица... и др.

Посочените дейности са благоприятни за изясняване лексикалното значение на думите. Те са интереснии спомагат за активизиране на речниковата култура на учениците. Шестокласниците проявяват интерес, желание към езиковите явления и тяхното практическо приложение.

III. Дейности, включени в трета група:

Отбелязахме Националната седмица на четенето с рецитиране на любими стихове от български автори. Във връзка с Деня на будителя проведохме в библиотеката урок на тема: „Приятели на книгата”. По повод патронния празник на училището рецитирахме стихове на нашия патрон Христо Ясенов, а седмицата, посветена на Чудомир, отбелязахме с четене на негови творби. Всички дейности са съпроводени с коментар върху лексиката на отделните творци. Всички ученици се включват с вълнение и вдъхновение. При работа върху художествен текст предлагам дейности за осмисляне речниковото значение на думите чрез синоними, антоними, пароними, омоними.

Шестокласниците се вълнуват и сами проявяват инициатива за драматизация на откъси от литературен текст. Чрез драматизацията те вникват по-задълбочено в характерите на героите, осмислят и съпреживяват техните действия и чувства. При драматизация се развиват умения за работа в екип. Този метод е близък до играта, следователно и до забавлението. Предизвикателството да се превъплътят в образа на литературен герой от изучавана творба провокира потребността на учениците да проучат задълбочено литературния материал, свързан с избрания герой. После дискутират върху начина, по който трябва да се интерпретират образите, тяхната реч. Това е благоприятен начин учениците да си изяснят лексикалното значение на думите, ориентирайки се в събития и ситуации, които са исторически отдалечени.

Прилагането на нетрадиционни похвати в часовете създава радост, желание, любопитство у учениците. За да бъде интересно и ефективно обучението, децата трябва да са ангажирани, да им предлагаме дейности, които стимулират познавателната им активност, а от там и стремежа за по-успешно овладяване на уменията за осмисляне лексикалното значение на думите и уместната им употреба в речта.

Татяна Кацарова - старши учител по БЕЛ, прогимназиален етап, СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин